1939–1969

Individuell livsmedelskonsumtion i arbetarehushåll vid Sandvikens järnverk år 1944


INLEDNING

Föreliggande undersökning har företagits på initiativ av ledningen för Sandvikens Jernverks AB, som önskade dels undersöka möjligheten att genom kostundersökning erhålla ett objektivt mått på arbetets tyngd för de olika arbetarekategorier, som äro anställda inom företaget, och dels ville försöka få en uppfattning om livsmedelskonsumtion, kostvanor och tillförsel av de viktigaste näringsfaktorerna i hushållen. För att erhålla dessa upplysningar företogs en individuell kostundersökning, där varje enskild hushållsmedlems konsumtion redovisades.

Individuella undersökningar, omfattande vissa arbetargruppers livsmedelskonsumtion, ha tidigare utförts i vårt land i begränsad utsträckning. Hultgren och Landergren utförde 1890 en undersökning över den individuella konsumtionen omfattande 12 st. arbetare. Ar 1900 publicerade R. Tigerstedt en undersökning över 96 ångermanländska skogsarbetares kostförhållanden. Livsmedelskonsumtionen beräknades här ur uppgifter om arbetarnas proviantering för skogsarbetet och gjordes alltså med de obearbetade råvarorna som utgångspunkt. E. Abramson utförde 1922 en ingående undersökning över kosten i 4 industriarbetarfamiljer i Västerås. Därvid studerades samtliga hushållsmedlemmars konsumtion under 14 dagar, varvid prov på alla maträtter analyserades.

...

Aktuell forskare

Gabriel Heller Sahlgren Ph.D.

Ämnesområden: Hälsa, privatiseringar, skattefinansierade tjänster, utbildning

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?
  • Hur reagerar aktörer inom skolväsendet på ekonomiska incitament?
  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor.

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se