1939–1969

Industrien och förgubbningen


FÖRORD

Pensioneringsfrågan har under senare år varit föremål för en ständigt stigande uppmärksamhet. I slutet av år 1950 framlade den s.k. Åkessonska kommittén sitt principbetänkande, vilket gav upphov till en livlig diskussion. Med anledning av denna tillsattes år 1951 en ny utredning, som fick i uppdrag att överarbeta kommitténs förslag. Under våren 1954 har vidare Svenska Arbetsgivareföreningen publicerat ett förslag som utarbetats av en av föreningen tillsatt kommitté. Samtidigt med att dessa förslag diskuterats, har folkpensioneringssystemet förändrats och utbyggts.

Det tycks f. n. på olika håll råda rätt allmän enighet om att pensioneringsfrågan bör lösas på ett tillfredsställande sätt inom en inte alltför avlägsen framtid. Diskussionen rör sig i hög grad om fördelar och nackdelar hos olika system. Ett väsentligt problem i detta sammanhang är frågan om den för individerna ur ekonomiska, medicinska, sociologiska och andra synpunkter lämpligaste avvägningen mellan aktiv tid och tiden som pensionär. En annan synnerligen viktig aspekt av frågan är hur olika lösningar av pensionsproblemet kan tänkas påverka de aktivas försörjningsbörda och framstegstakten i samhället. För att få dessa sidor av problemkomplexet närmare belysta ordnade Industriens utredningsinstitut i oktober 1954 en konferens mellan företagare och fackföreningsmän, representanter för tjänstemännen samt experter på i detta sammanhang berörda områden.

Konferensen hade givits namnet Industrien och förgubbningen och mot bakgrunden av en allmän teckning av problemkomplexet diskuterades där i första hand de sidor av problemet, som ur industriens och dess anställdas synpunkt är av intresse.

Det har förefallit oss som om de fakta och synpunkter som därvid framkom kunde vara av ett mera allmänt intresse och vi har därför i denna bok samlat de föredrag som hölls vid konferensen liksom ett referat av de diskussioner, som ägde rum.

De synpunkter och idéer som framförs i de olika uppsatserna står givetvis för författarnas egen räkning. Diskussionsreferatet baserar sig i huvudsak på den rundabordsdiskussion, som avslutade konferensen. I detta referat har emellertid även medtagits vissa synpunkter som framkom vid diskussionerna i anslutning till de olika föredragen. För att ge det ett rimligt omfång har det varit nödvändigt att koncentrera och i vissa fall sammanslå uttalanden, som fällts vid olika tillfällen under konferensen. Referatet har sammanställts och redigerats av institutets sekreterare Göran Waldau.

Vi hoppas att denna publikation skall kunna stimulera debatten kring pensioneringsfrågan. Hur denna fråga löses har ju inte bara stor betydelse för den framtida ekonomiska utvecklingen i vårt land utan lösningen sätter också i hög grad sin prägel på hela vår livsform - hur vi under olika perioder av vårt liv kommer att fördela vår tid mellan arbete och vila.

Stockholm den 25 april 1955.
Jan Wallander

 

 

Innehåll

FÖRORD 7
FÖRSÖRJNINGSBÖRDA OCH FRAMSTEGSTAKT I ETT
ÅLDRANDE SAMHÄLLE
fil. dr Jan Wallander, Industriens Utredningsinstitut
9
HUR FÖRÄNDRAS MÄNNISKORNA NÄR DE BLIR
GAMLA?
docent I. G. Porje, Södersjukhusets geriatriska klinik
37
ARBETE ELLER FRITID I DE HÖGRE LEVNADSÅLDRARNA?
professor Ingvar Svennilson, Stockholms Högskola
47
ATT ÅLDRAS I INDUSTRIALISMENS SAMHÄLLE
fil. lic. Bengt G. Rundblad, Industriens Utredningsinstitut
65
DE GAMLA OCH INDUSTRIARBETET
professor, med. dr Sven Forssman, Svenska Arbetsgivareföreningen
79
INDUSTRIEN OCH DEN ÄLDRE ARBETSKRAFTEN
referat av en diskussion
105
Deltagare i IUI:s konferens. 127


 

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se