1939–1969

Industrien och Norrlands folkförsörjning – orienterande föredrag


FÖRORD

Den publikation som Industriens Utredningsinstitut härmed framlägger, åsyftar att belysa några karakteristiska drag i de aktuella norrländska produktionsproblemen. Den inledande uppsatsen av direktören Torsten Hérnod grundar sig på föredrag, som hållits inför Geografiska föreningen och Norrlands nation i Uppsala den 20 februari 1941 samt å Härnömässan i Härnösand den 26 sistlidne april. Övriga i arbetet ingående redogörelser ha legat till grund för överläggningar inom den krets av norrländska industriledare och skogsmän, som under beteckningen Industriens Norrlandsutredning sedan något år tillbaka regelbundet samlats för att dryfta den industriella företagsamhetens möjligheter till nya insatser i Norrlands folkförsörjning.

I förevarande samling ha medtagits endast framställningar av allmän och orienterande natur. Det är institutets förhoppning, att dessa översikter må kunna kompletteras med studier bland annat av jordbrukets och fastighetsbildningens problem, sedda mot bakgrunden av vad som på dessa områden kan åtgöras från den norrländska industriens sida.

Avsikten är slutligen att härtill anknyta en rad monografier av företrädesvis teknisk karaktär, innefattande resultaten av pågående specialundersökningar inom Industriens Norrlandsutredning.

Stockholm i juni 1941.

 

 

Innehåll

Industrien och Norrlands folkförsörjning,
av direktören TORSTEN HÉRNOD
7
Skogsindustrierna och sysselsättningsmöjligheterna i Norrland
av professorn THORSTEN STREYFFERT
28
De norrländska sulfidmalmtillgångarna såsom befordrare av industriell verksamhet i Norrland,
av direktören OSCAR FALKMAN
46
Några norrländska kraftfrågor,
av civilingenjören ERIK UPMARK
60
Några synpunkter på forskningens betydelse för Norrlands industriella utveckling,
av civilingenjören ERLAND WALDENSTRÖM
91
Statens och bolagens möjligheter att upphjälpa sötvattensfisket i Norrland,
av byråchefen fil. dr. GUNNAR ALM
119


 

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se