1939–1969

Industrien och Norrlands folkförsörjning – orienterande föredrag


FÖRORD

Den publikation som Industriens Utredningsinstitut härmed framlägger, åsyftar att belysa några karakteristiska drag i de aktuella norrländska produktionsproblemen. Den inledande uppsatsen av direktören Torsten Hérnod grundar sig på föredrag, som hållits inför Geografiska föreningen och Norrlands nation i Uppsala den 20 februari 1941 samt å Härnömässan i Härnösand den 26 sistlidne april. Övriga i arbetet ingående redogörelser ha legat till grund för överläggningar inom den krets av norrländska industriledare och skogsmän, som under beteckningen Industriens Norrlandsutredning sedan något år tillbaka regelbundet samlats för att dryfta den industriella företagsamhetens möjligheter till nya insatser i Norrlands folkförsörjning.

I förevarande samling ha medtagits endast framställningar av allmän och orienterande natur. Det är institutets förhoppning, att dessa översikter må kunna kompletteras med studier bland annat av jordbrukets och fastighetsbildningens problem, sedda mot bakgrunden av vad som på dessa områden kan åtgöras från den norrländska industriens sida.

Avsikten är slutligen att härtill anknyta en rad monografier av företrädesvis teknisk karaktär, innefattande resultaten av pågående specialundersökningar inom Industriens Norrlandsutredning.

Stockholm i juni 1941.

 

 

Innehåll

Industrien och Norrlands folkförsörjning,
av direktören TORSTEN HÉRNOD
7
Skogsindustrierna och sysselsättningsmöjligheterna i Norrland
av professorn THORSTEN STREYFFERT
28
De norrländska sulfidmalmtillgångarna såsom befordrare av industriell verksamhet i Norrland,
av direktören OSCAR FALKMAN
46
Några norrländska kraftfrågor,
av civilingenjören ERIK UPMARK
60
Några synpunkter på forskningens betydelse för Norrlands industriella utveckling,
av civilingenjören ERLAND WALDENSTRÖM
91
Statens och bolagens möjligheter att upphjälpa sötvattensfisket i Norrland,
av byråchefen fil. dr. GUNNAR ALM
119


 

 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se