1939–1969

Industriens finansiering 1955–62


Förord

Finansieringsförhållandena inom industrin är av central betydelse för dess expansion. Inom Industriens Utredningsinstitut har det därför ansetts vara en angelägen uppgift att utföra studier som belyser hur finansieringssituationen förändrats. I det inom institutet utförda arbetet »Industriproblem 1960» redovisade professor Erik Dahmén resultaten från en undersökning av industrins finansiering under 1950-talet. Det var härvid framför allt förhållandena under första hälften av 1950-talet som togs upp till behandling. Graden av självfinansiering ägnades därvid speciell uppmärksamhet.

I föreliggande skrift redovisas resultaten från en undersökning av industrins finansieringsförhållanden under åren 1955-62, utförd av civilekonom Bengt-Göran Löwenthal. Undersökningen baserar sig på studier av företagens årsredovisningar samt statistiska centralbyråns vinststatistik och har utförts på ett sådant sätt att det varit möjligt att jämföra med Dahméns resultat. Till skillnad mot den tidigare studien har en fördelning av företagen skett inte endast efter bransch utan också efter storlek och expansionstakt. Det är institutets förhoppning att denna utförligare redovisning och diskussion av primärmaterialet skall skapa ökad klarhet om finansieringens betydelse för det industriella framåtskridandet.

Institutet vill framföra ett särskilt tack till Bankforskningsinstitutet för det generösa bidrag till finansieringen av föreliggande studie, som lämnats.

Stockholm i september 1966.
Lars Nabseth

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se