1939–1969

Industriföretagets produktionseffektivitet


FÖRORD

Begreppet produktivitet spelar stor roll i den allmänna ekonomisk-politiska diskussionen. Samtidigt är mått på produktivitetsförändringar ur det enskilda företagets synvinkel av stort intresse eftersom de kan tänkas ge vägledning vid bedömningen av kvaliteten på det egna företagets prestationer.

Det är därför naturligt att vi inom institutet sedan länge varit intresserade av problemställningar i anslutning till produktivitetsbegreppet. I »Industriproblem 1950» behandlades de principiella problemen under rubriken »Vad är produktivitet?». Vi har emellertid också ansett det väsentligt att försöka få fram en inventering av de möjligheter som föreligger att konstruera användbara effektivitetsmått på företagsplanet.

Föreliggande skrift avser att utgöra en sådan inventering samtidigt som den innehåller en diskussion av effektivitetsbegreppet och dess innebörd. Boken är, liksom den ovan nämnda uppsatsen, författad av institutets tidigare medarbetare, fil. dr Erik Ruist, numera chef för Jernkontorets statistikavdelning. Genom välvilligt tillmötesgående från Jernkontorets sida har det varit möjligt för oss att få utnyttja doktor Ruist för denna arbetsuppgift. För detta ber institutet få framföra sitt varma tack. Aktuarien Sven Fajerson har biträtt vid insamlandet av grundmaterialet till boken.

Stockholm i maj 1960
Jan Wallander

Aktuell forskare

Lars Calmfors, professor

Ämnesområden: Arbetsmarknad, Makroekonomi

 

Några av de frågor Lars Calmfors  försöker besvara i sin forskning:

– Orsaker till arbetslöshet

– Hur påverkar lönebildningen sysselsättning och tillväxt?

– Hur fungerar EMU ?

– Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik?

 

IFN kalendarium

  • 15
    Apr

    CANCELLED

    Forskarseminarier

    Merih Sevilir Indiana University

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se