1939–1969

Jordbruksnäringens ekonomi


FÖRORD

En viktig del av forskningsverksamheten vid Industriens Utredningsinstitut är analys av problem för olika näringssektorer. Jordbruket har därvid varit en sektor som ägnats stor uppmärksamhet. Skälen härtill har bland annat varit att jordbruket är en del av näringslivet som drabbats av stora anpassningsproblem i samband med samhällets industrialisering och att jordbrukssektorn utgjort en viktig källa för tillgången på produktionsresurser inom ekonomin, främst i fråga om arbetskraft. Genom att staten i hög grad kommit att påverka jordbrukets ekonomiska förhållanden har de jordbruksekonomiska problemen fått en framträdande plats i den offentliga debatten.

Föreliggande skrift avser att analysera bestämningsvillkoren för jordbrukets ekonomiska läge och utveckling. Strävan har varit dels att belysa problemen teoretiskt, vilket fordrat viss teoriutveckling dels att konfrontera teorierna med empiriskt material, vilket krävt en omfattande materialbearbetning. För att underlätta läsningen har tekniska detaljer beträffande både teoretiska härledningar och empiriska bearbetningar förlagts till appendices.

Vissa huvudtankegångar i denna undersökning, särskilt beträffande jordbrukspolitikens verkningar, har tidigare presenterats i skriften »Jordbrukspolitikens mål och medel». Föreliggande skrift avser att ge en betydligt mera djupgående analys av jordbrukspolitikens, och då särskilt prispolitikens, inverkan på jordbrukets ekonomiska situation. Däremot har inte sådana förhållanden som exempelvis miljöfrågor tagits upp till behandling.

Författare är laboratorn vid lantbrukshögskolan i Uppsala, Odd Gulbrandsen, och professorn vid handelshögskolan i Stockholm, Assar Lindbeck. Dessutom har fil. kand. Karl Göran Mäler vid handelshögskolan i Stockholm författat två appendices samt medverkat vid den slutliga utformningen av skriften i övrigt, speciellt när det gäller kapitlen 4 och 10. I anslutning till undersökningen har vidare fil. lic. Gunnar österberg för institutets räkning utfört en studie av de samhällsekonomiska vinsterna av överflyttning av arbetskraft mellan olika näringar under efterkrigstiden.
 

Stockholm i mars 1969.
Lars Nabseth

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se