1939–1969

Långtidsutredningens industriprognos för 1970. En granskning och revidering


FÖRORD

Syftet med den studie som här redovisas är att granska de bedömningar och prognoser för industriutvecklingen 1965-1970 som Industriens Utredningsinstitut utförde för 1965 års långtidsutredning. Konjunkturavmattningen under periodens två första år har inneburit en eftersläpning i förhållande till den långsiktiga trenden. Bredvid konjunkturen har uppenbarligen även faktorer av strukturell natur varit verksamma. Frågan kan därför ställas - när nu halva den överblickade tiden förflutit - om och i vad mån långtidsutredningens bedömningar alltjämt äger giltighet.

Industrins produktionsutveckling fram till 1970 är självfallet intimt beroende av när det väntade konjunkturuppsvinget sätter in. Bedömningar i detta avseende lämnas icke i denna skrift. Vår arbetshypotes har varit den konjunkturbild som bl. a. lämnats i den preliminära nationalbudgeten för 1968, dvs. att uppgången sätter in redan under första hälften av 1968. Kalkylerna för 1970 kan betraktas som prognoser endast under den förutsättningen att detta konjunkturantagande - som under utredningsarbetets gång framstått såsom realistiskt - också realiseras.

Studien har baserats på den statistiska information beträffande åren 1965-1967 som fanns att tillgå fram till och med februari 1968. Detta betyder främst den definitiva industristatistiken för 1965, vilken på många punkter visar en annan bild än den preliminära statistik som utgjorde bas för långtidsutredningens produktions- och kapacitetsberäkningar. För 1966 har endast preliminära industristatistiska uppgifter varit tillgängliga. För 1967 har utnyttjats beräkningarna i den preliminära nationalbudgeten för 1968. Några enkäter beträffande företagens planer av det slag som utfördes för långtidsutredningen har av tids- och kostnadsskäl icke kunnat göras. I stället har företagens bedömningar inhämtats vid hearings, med de viktigaste branscherna och i övrigt vid informella samtal med företagsrepresentanter. Utredningen har handhafts av ekon. lic. John Ekström som också författat den föreliggande redogörelsen. Bearbetningen av det statistiska materialet har utförts av kanslisekreteraren i finansdepartementet Sune Davidsson.

Institutet riktar ett varmt tack till de många personer inom företag, branschorganisationer och förvaltning som bidragit med upplysningar och synpunkter.

Denna studie ingår även som bilaga till SOU 1968:24.

Stockholm i maj 1968.
Lars Nabseth
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se