1939–1969

Lastbilstransporter i Sverige 1950–1961


Inledning

I många sammanhang har önskemål framförts om att få en allmän översikt av det senaste decenniets utvecklingstendenser och strukturförhållanden inom lastbilstrafikens område. Detta har varit fallet bl. a. i samband med vägplaneringen, i den trafikpolitiska debatten och i diskussionen om vilka återverkningar på transportsektorn, som ändrade produktions-, distributions- och lokaliseringsförhållanden medfört. Vidare kan nämnas det behov av ökad kunskap om lastbilstransporterna, som finns inom bilindustrin, motorbranschen och oljeföretagen samt inte minst inom de företag och organisationer, vilka är verksamma i transportnäringen.

För studium av godstransportutvecklingen i Sverige under efterkrigstiden finns relativt utförligt och lättillgängligt material att tillgå vad järnvägstransporterna och flottningen beträffar och delvis, ehuru i något mindre grad, för sjöfarten. När det gäller lastbilstransporterna är däremot statistiken mycket ofullständig. Sålunda saknas data för såväl transportprestationernas totala omfattning som näringsgrenens struktur.

...

Aktuell forskare

Matilda Orth

Forskningsområden: Industriell organisation, tjänstesektorn och detaljhandel

Några av de frågor Matilda Orth försöker besvara i sin forskning:

  • Vilken roll har regleringar av nya butiker för vinster, produktivitet och marknadsstruktur?
  • Hur påverkar stormarknadsetableringar produktivitet och utslagning av existerande butiker?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se