1939–1969

Lastbilstransporter i Sverige 1950–1961


Inledning

I många sammanhang har önskemål framförts om att få en allmän översikt av det senaste decenniets utvecklingstendenser och strukturförhållanden inom lastbilstrafikens område. Detta har varit fallet bl. a. i samband med vägplaneringen, i den trafikpolitiska debatten och i diskussionen om vilka återverkningar på transportsektorn, som ändrade produktions-, distributions- och lokaliseringsförhållanden medfört. Vidare kan nämnas det behov av ökad kunskap om lastbilstransporterna, som finns inom bilindustrin, motorbranschen och oljeföretagen samt inte minst inom de företag och organisationer, vilka är verksamma i transportnäringen.

För studium av godstransportutvecklingen i Sverige under efterkrigstiden finns relativt utförligt och lättillgängligt material att tillgå vad järnvägstransporterna och flottningen beträffar och delvis, ehuru i något mindre grad, för sjöfarten. När det gäller lastbilstransporterna är däremot statistiken mycket ofullständig. Sålunda saknas data för såväl transportprestationernas totala omfattning som näringsgrenens struktur.

...

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se