1939–1969

Lokaliseringsförändringar inom svensk industri 1952–1960


FÖRORD

Näringslivets lokalisering har särskilt under senare tid ägnats stort intresse. Industriens Utredningsinstitut vill med denna undersökning ge ett bidrag till kunskapen om utvecklingen av industrins regionala fördelning under 1950-talet. Det är vår förhoppning att resultaten av denna undersökning skall ge upplysningar av värde för den pågående lokaliseringsdebatten och att de skall stimulera till ytterligare forskning på detta område.

Författaren, docenten Gunnar Törnqvist, publicerade hösten 1963 ett arbete Studier i industrilokalisering, vilket utgavs såsom bilaga till den senaste lokaliseringsutredningens betänkande. I ett av kapitlen i detta arbete gavs en statistisk belysning av de förändringar som skett i den svenska industrins regionala fördelning mellan åren 1952 och 1960. Därvid behandlades hela industrin som en enhet; någon uppdelning på olika branscher gjordes således inte.

I föreliggande skrift redovisas resultaten av en ytterligare bearbetning av det primärmaterial, som låg till grund för författarens tidigare arbete. Den industriella verksamheten i landet har här uppdelats i 11 olika branscher och för var och en av dem har förändringarna i den regionala fördelningen studerats. Det är i huvudsak fråga om en statistisk och kartografisk beskrivning av förhållandena.

I överensstämmelse med institutets principer har utredningsmannen självständigt utformat sin studie och han svarar själv för redovisade resultat och slutsatser.

Stockholm i oktober 1964
Ragnar Bentzel

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se