1939–1969

Nordek och jordbruket – en utredning om innebörd och konsekvenser för jordbrukets del av en nordisk tullunion


FÖRORD

När arbetet med institutets under våren publicerade bok "Jordbruksnäringens ekonomi" huvudsakligen pågick hade frågan om en närmare sammanknytning av jordbruksmarknaderna i Norden ännu inte aktualiserats. Denna fråga togs därför inte upp till behandling i den angivna skriften. I samband med Nordekförhandlingama har emellertid detta problem fått hög aktualitet. För att komplettera den tidigare framställningen bad därför institutet biträdande professorn vid Lantbrukshögskolan Odd Gulbrandsen att göra en analys av innebörden och konsekvenserna på lång sikt av en gemensam nordisk jordbruksmarknad. Detta arbete redovisas i föreliggande skrift. För de synpunkter på utformningen aven eventuell gemensam jordbruksmarknad i Norden som framförs, svarar enbart författaren.

Bakom de analyser som presenteras i skriften ligger materialsammanställningar och beräkningar som på grund av sin omfattning inte kunnat rymmas inom ramen för denna skrift. De är emellertid tillgängliga för intresserade i stencilform och kan rekvireras från Lantbrukshögskolan i Uppsala. Vid utarbetandet och redovisningen av föreliggande material har agronomerna Jarl Jonsen och Hans Kälvesten medverkat.
 

Stockholm i december 1969
Lars Nabseth
 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se