1939–1969

Nordek och jordbruket – en utredning om innebörd och konsekvenser för jordbrukets del av en nordisk tullunion


FÖRORD

När arbetet med institutets under våren publicerade bok "Jordbruksnäringens ekonomi" huvudsakligen pågick hade frågan om en närmare sammanknytning av jordbruksmarknaderna i Norden ännu inte aktualiserats. Denna fråga togs därför inte upp till behandling i den angivna skriften. I samband med Nordekförhandlingama har emellertid detta problem fått hög aktualitet. För att komplettera den tidigare framställningen bad därför institutet biträdande professorn vid Lantbrukshögskolan Odd Gulbrandsen att göra en analys av innebörden och konsekvenserna på lång sikt av en gemensam nordisk jordbruksmarknad. Detta arbete redovisas i föreliggande skrift. För de synpunkter på utformningen aven eventuell gemensam jordbruksmarknad i Norden som framförs, svarar enbart författaren.

Bakom de analyser som presenteras i skriften ligger materialsammanställningar och beräkningar som på grund av sin omfattning inte kunnat rymmas inom ramen för denna skrift. De är emellertid tillgängliga för intresserade i stencilform och kan rekvireras från Lantbrukshögskolan i Uppsala. Vid utarbetandet och redovisningen av föreliggande material har agronomerna Jarl Jonsen och Hans Kälvesten medverkat.
 

Stockholm i december 1969
Lars Nabseth
 

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se