1939–1969

Norrlands arbetskraftsbalans

Föreliggande arbete har ursprungligen planlagts som ett led i den inom Industriens Utredningsinstitut utförda norrlandsutredningen. Tanken har varit att det skulle bilda ett komplement till de samtidigt utförda undersökningarna angående skogarnas avkastning och industriens utveckling i Norrland. Det har sedermera visat sig sammanfalla med den statliga norrlandskommittens intressen att få undersökningen utförd som ett underlag för dess bedömning av olika norrländska problem.

För att komma till större klarhet om den framtida norrländska arbetskraftsbalansen fordras en rad kompletterande utredningar, framför allt angående betingelserna för näringslivets utveckling.
Inom en icke avlägsen framtid bör man även ha tillgång till färskare, mera ingående och tillförlitliga uppgifter angående den norrländska befolkningens sysselsättning. Det har emellertid ansetts vara av värde att nu framlägga de resultat, som kunnat uppnås på basis av förefintligt material. Framställningen får dessutom måhända ett visst värde som ett försök att visa, hur undersökningar av detta slag kunna genomföras för olika regioner inom landet. Sådana undersökningar komma att bli av särskild betydelse, när det gäller att i en tid av knapphet på arbetskraft bedöma näringslivets lokala utveckling.
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se