1939–1969

Norrlands arbetskraftsbalans

Föreliggande arbete har ursprungligen planlagts som ett led i den inom Industriens Utredningsinstitut utförda norrlandsutredningen. Tanken har varit att det skulle bilda ett komplement till de samtidigt utförda undersökningarna angående skogarnas avkastning och industriens utveckling i Norrland. Det har sedermera visat sig sammanfalla med den statliga norrlandskommittens intressen att få undersökningen utförd som ett underlag för dess bedömning av olika norrländska problem.

För att komma till större klarhet om den framtida norrländska arbetskraftsbalansen fordras en rad kompletterande utredningar, framför allt angående betingelserna för näringslivets utveckling.
Inom en icke avlägsen framtid bör man även ha tillgång till färskare, mera ingående och tillförlitliga uppgifter angående den norrländska befolkningens sysselsättning. Det har emellertid ansetts vara av värde att nu framlägga de resultat, som kunnat uppnås på basis av förefintligt material. Framställningen får dessutom måhända ett visst värde som ett försök att visa, hur undersökningar av detta slag kunna genomföras för olika regioner inom landet. Sådana undersökningar komma att bli av särskild betydelse, när det gäller att i en tid av knapphet på arbetskraft bedöma näringslivets lokala utveckling.
 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se