1939–1969

Norrländska framtidsperspektiv


FÖRORD

Följande uppsatssamling har tillkommit på initiativ av Sundsvallsbanken. Det har tett sig naturligt för oss att i samband med firandet av vårt 100-årsjubileum försöka ge ett bidrag till Norrlandsdebatten. Norrland är det område, till vilket vår rörelse är knuten. Det norrländska näringslivets förutsättningar och framtidsutsikter är därför av stort intresse för oss, och det kan sägas vara vår samhällsekonomiska uppgift att efter förmåga bidra till att de ekonomiska möjligheterna blir utnyttjade i denna del av vårt land.

Näringslivets problem i Norrland har sedan länge stått i centrum för debatt och utredningsverksamhet. Man kan därför med skäl fråga sig om det finns något att tillägga. Det är vår förhoppning att de följande uppsatserna skall visa, att så trots allt är fallet. Vår strävan i detta sammanhang har helt naturligt inte varit att ge en allsidig belysning av problemkomplexet i dess helhet. Uppsatserna behandlar i stället dels vissa sidor av frågan som hittills ägnats mindre uppmärksamhet dels framläggs material, som vi hoppas skall visa att gängse föreställningar om näringslivets möjligheter i Norrland i väsentliga avseenden inte är riktiga.

 

Strömsbruk i juni 1964

FABIAN LUNDQUIST


 

INNEHÅLL
 

Förord 7
Norrlandsproblemet - myt och verklighet
Fil. dr. Jan Wallander
9
Norrländska befolkningsprognoser
Lektor Esse Lövgren, Docent Odd Gulbrandsen
21
Investering, sparande och kreditförsörjning
Fil. kand. Erik Karlsson
39
Norrländska transportförhållanden
Fil. lic. Lars Kritz
67
Industriell sysselsättning och företagsbildning i Norrland
Professor Erik Dahmen
93
Norrlänningarnas konsumtionsvanor
Fil. lic. Göran Albinsson
115
Det norrländska kulturproblemet
Professor Gunnar Boalt
149
Vägar till litteraturen om Norrland
Bibliotekarie Sven-Ola Hellmér
169
Tabellbilaga till E. Karlsson, Investering, sparande och
kreditförsörjning
181

 

 

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se