1939–1969

Resekonsumtionen 1950–1975


FÖRORD

Undersökningar rörande utvecklingen av den privata konsumtionen i vårt land har sedan länge ingått som en väsentlig del av forskningsarbetet inom Industriens Utredningsinstitut. Föreliggande studie ingår som ett led i detta arbete och behandlar den huvudgrupp av den privata konsumtionen som går under beteckningen »resor». Denna grupp har under efterkrigstiden varit den mest expansiva bland de nio huvudgrupper som den privata konsumtionen brukar indelas i.

De första konsumtionsprognoser som gjordes inom institutet framlades i det år 1957 publicerade arbetet »Den privata konsumtionen i Sverige 1931-65». Dessa prognoser avsåg året 1965 och det är därför först nu som det blivit möjligt att pröva prognoserna och de därvid använda metoderna mot den faktiska utvecklingen. Jämsides med en revidering och komplettering av det förut tillgängliga statistiska materialet sker därför i detta arbete också en dylik prövning av tidigare prognoser. Samtidigt görs med i viss mån nya metoder även en prognos för utvecklingen fram till 1975. Liksom vid alla tidigare prognoser måste därvid de förutsättningar på vilka prognoserna är grundade, noggrant beaktas vid deras eventuella utnyttjande för olika ändamål.

Föreliggande arbete har utförts av dipl. ekon. Gustav Endredi. Många företag, organisationer och offentliga organ har bidragit med värdefulla upplysningar till undersökningen. Till alla dem som på detta sätt hjälpt till med arbetet vill institutet framföra ett varmt tack.

Stockholm i april 1967
Lars Nabseth
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se