1939–1969

Svensk verkstadsindustri. Struktur och utvecklingstendenser


Förord

Sedan flera år har vi inom Industriens Utredningsinstitut sysslat med undersökningar rörande den svenska verkstadsindustrin. Vi studerar sålunda strukturen hos dess maskinkapital och gör en specialundersökning av denna industri i anslutning till den s.k. input-output-undersökningen för den svenska ekonomin. Som ett led i detta arbete har det tett sig naturligt att också sammanställa en allmän beskrivning av verkstadsindustrin.

Det har nämligen hittills saknats en monografi över landets största industribransch och vi har föreställt oss, att man såväl inom industriföretagen som vid utbildningsverksamhet i skolorna och vid universiteten skulle ha behov aven översiktlig framställning av den typ, denna bok representerar. I avsikt att nå en vid läsekrets har framställningen gjorts lättillgänglig. Men genom att boken innehåller ett omfattande diagram och tabellmaterial bör den även kunna tjäna som uppslagsverk för de läsare, som vill tränga djupare in i problemen.

Boken är författad av sekreteraren vid institutet, Göran Albinsson. Fru Gerd Brandinger har biträtt vid bearbetningen av det statistiska materialet. Institutet ber att få tacka Bengt Eriksson, rektor vid Studierådet vid affärsbankerna, Oddmund Forsmo, sakkunnig vid Konjunkturinstitutet, Bertil Nyvander, förste aktuarie vid Kommerskollegium, och Lars Johan Walden, t. f. förste aktuarie vid Kommerskollegium, för deras välvilliga medverkan vid sammanställandet av det statistiska materialet. Vidare riktas ett varmt tack till de många representanter för olika verkstadsföretag och verkstadsindustrins organisationer, som välvilligt hjälpt författaren i hans arbete.

Vi ber också att få tacka Sveriges Mekanförbund för det ekonomiska stöd, som vi erhållit och som gjort det möjligt för oss att sätta in mer resurser på att studera verkstadsindustrins problem, än vi annars skulle ha kunnat.
 

Stockholm i mars 1961
Jan Wallander

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se