1939–1969

Svenskt distributionsväsende


Inledning

Näringslivets utveckling under de senaste decennierna har lett till att distributionsverksamheten kommit att spela en allt större roll. En större del av samhällets resurser tas i anspråk för distribution av varor nu än i förhållande till tidigare, och problemen om distributionskostnadernas storlek har trängt ut i allt vidare kretsar. Föreliggande arbetes huvudsyfte är att söka ge en bild av vissa väsentliga sidor av varuhandelns struktur samt att söka analysera skeendet inom varuhandeln på ett sådant sätt, att de mera långsiktiga strukturella utvecklingstendenserna framträder. Framför allt kommer därvid frågan om hur dylika tendenser kan antas återspegla sig i varuhandelns framtida behov av produktionsresurser, främst arbetskraft, att beaktas.

Någon direkt diskussion av kostnadernas och marginalernas storlek och fördelning inom varuhandeln kommer däremot icke att föras. Därvid är det självfallet inte meningen att på något vis underskatta dessa storheters betydelse för en förståelse av distributionsverksamheten. Många problem inom distributionssfären analyseras utan tvivel bäst med utgångspunkt från kostnadssidan. Vissa betydelsefulla förändringar i varuhandelns struktur synes emellertid med fördel kunna förklaras utifrån andra förhållanden än pris- och kostnadsrelationerna.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se