1939–1969

Tillvaratagande och förädling av mindervärdigt virke samt avfalls och biprodukter i skogsindustrien


INLEDNING


I det program för Industriens Norrlandsutredning, som fastställdes vid det första allmänna sammanträdet den 12 och 13 november 1940, gavs uttryck åt den uppfattningen, att åtgärder för en förbättring av den norrländska befolkningens försörjningsläge i främsta rummet böra sökas i en fortsatt utveckling av Norrlands näringsliv på grundval av ett intensivare och rationellare utnyttjande av landsdelens egna rika naturtillgångar. I en dylik utveckling, åstadkommen genom samverkan mellan alla de instanser, som ha intresse av eller ansvar för dessa frågor, såg man den bästa utvägen för att nå fram till en ekonomiskt sund och därmed även varaktig lösning av de många specifikt norrländska försörjningsproblem, vilka bruka sammanfattas under beteckningen »norrlandsfrågan». Dessa synpunkter ha varit vägledande vid tillkomsten och planläggningen av detta arbete, som avser att undersöka några av förutsättningarna för en sådan utveckling, närmast vad beträffar tillgodogörandet av Norrlands viktigaste råvarutillgång, nämligen skogen.

Även om folkförsörjningen i Norrland utvecklats i långsammare takt än i landet i övrigt och uppvisar många och svåra brister, torde dock ingen förneka, att sedan mitten av 1800-talet ett avsevärt materiellt framåtskridande likväl skett i Norrland och att utvecklingen inom skogsbruket och skogsindustrierna utgjort den väsentligaste förutsättningen härför. När man emellertid söker bedöma i vilken utsträckning dessa näringsgrenar även i framtiden kunna tänkas bidraga till den norrländska folkförsörjningen, måste man hålla i minnet, att de aktuella försörjningssvårigheterna delvis uppstått som följd av på lång sikt verkande strukturella förskjutningar just inom skogsindustrierna, närmast i form av fortskridande rationalisering av produktionen samt förändring i råvarubasen. Dessa förskjutningar komma även fortsättningsvis att göra sig märkbara; speciellt gäller detta om förändringarna i råvarubasen, vilka torde komma att bliva av utomordentlig betydelse för den framtida gestaltningen av Norrlands skogsindustrier och av dess näringsliv överhuvud taget.

...

Erland Waldenström.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se