1939–1969

Tjänstemännen och den industriella omvandlingen


FÖRORD

Frågan om tjänstemannakårens tillväxt och dess ställning i förhållande till andra samhällsgrupper har under senare år tilldragit sig allt större intresse. Detta har inte bara tagit sig uttryck i att arbetsmarknadsorganisationerna ägnat tjänstemannafrågorna allt större uppmärksamhet utan även de politiska partierna och den allmänna debatten har i ständigt ökad utsträckning sysselsatt sig med dessa problem. För ett par år sedan fördes i synnerhet i den fackliga pressen en ganska omfattande diskussion rörande dessa frågor och det tedde sig naturligt både för Industriens Utredningsinstitut och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle att försöka få fram ett material som kunde belysa de ganska komplicerade förhållandena på detta område.

IUI och SNS igångsatte därför gemensamt en utredning som skulle kunna bidra till ett klarläggande av orsakerna till den kraftiga ökningen av industritjänstemannakåren. En mindre kommitté tillsattes med representanter från de båda organisationerna för att diskutera utredningens uppläggning och formerna för materialinsamlingen. Kommitténs verkställande ledamot var civilekonom Hans Söderlund. Analysen av det inkomna materialet och den slutgiltiga bearbetningen har därefter handhafts av sekreteraren vid Industriens Utredningsinstitut pol. mag. Erik Höök, som författat den följande framställningen.

Undersökningen är i stor utsträckning baserad på ett av medlemmar av SNS lokalgrupper insamlat statistiskt material. Sammanställandet av detta material har otvivelaktigt ställt stora krav på de deltagande företagen. Vi är därför synnerligen tacksamma för att man trots detta velat påtaga sig uppgiften. Utan detta stöd från företagens sida hade denna utredning icke varit möjlig. Helt naturligt har företagen, då de lämnat ett så ingående material rörande de egna förhållandena, önskat vara anonyma. Detta önskemål sätter i vissa hänseenden sin prägel på den följande framställningen. I samband med utredningen har hållits ett flertal diskussioner i SNS lokalgrupper. Vi ber härmed att få tacka lokalgrupperna för deras värdefulla insatser i olika sammanhang i samband med denna utredning.

 
Stockholm i augusti 1953.
Hans B. Thorelli
Jan Wallander

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se