1939–1969

TV-ägandets utveckling i Sverige 1956–65


FÖRORD

Studier av den privata konsumtionens hittillsvarande och framtida utveckling har sedan länge utgjort en viktig del av forskningsarbetet vid Industriens Utredningsinstitut. Särskild uppmärksamhet har därvid ägnats åt vissa varaktiga konsumtionsvaror som kan sägas ha haft sin introduktionsperiod i Sverige under efterkrigstiden. För dylika nyintroducerade varor har det visat sig svårt att använda gängse konsumtionsteoretiska ansats när det gällt att göra prognoser för efterfrågan. Exempel på en sådan vara som institutet ägnat betydande uppmärksamhet är televisionsapparaten. Redan 1954 utarbetades den första prognosen inom institutet över hur efterfrågan på televisionsapparater kunde väntas bli när televisionssändningar väl börjat i vårt land. I föreliggande arbete är det också televisionsefterfrågan som är föremål för vårt studieintresse. Det är emellertid denna gång en fråga om att ge en beskrivning av den introduktionsprocess som ägt rum under de första tio åren av televisionens tillvaro i vårt land. Syftet är vidare att söka förklara denna process mot bakgrund av de teorier på området som utvecklats.

Televisionens införande har gett en nära till hands liggande möjlighet att studera hur spridningsprocessen för en varaktig konsumtionsvara kan väntas se ut i ett höginkomstland som Sverige. Föreliggande studie ger härigenom ökade möjligheter till en bedömning av hur spridningen av andra likartade konsumtionsvaror kan beräknas bli och därför också ses som ett led i studier av spridningsprocesser överhuvudtaget.

Undersökningen har utförts av professor Gunnar Törnqvist. Bidrag till tryckningen har erhållits från Sveriges Radio. För detta vill institutet framföra ett varmt tack.

Stockholm i maj 1967
Lars Nabseth

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se