1939–1969

TV-ägandets utveckling i Sverige 1956–65


FÖRORD

Studier av den privata konsumtionens hittillsvarande och framtida utveckling har sedan länge utgjort en viktig del av forskningsarbetet vid Industriens Utredningsinstitut. Särskild uppmärksamhet har därvid ägnats åt vissa varaktiga konsumtionsvaror som kan sägas ha haft sin introduktionsperiod i Sverige under efterkrigstiden. För dylika nyintroducerade varor har det visat sig svårt att använda gängse konsumtionsteoretiska ansats när det gällt att göra prognoser för efterfrågan. Exempel på en sådan vara som institutet ägnat betydande uppmärksamhet är televisionsapparaten. Redan 1954 utarbetades den första prognosen inom institutet över hur efterfrågan på televisionsapparater kunde väntas bli när televisionssändningar väl börjat i vårt land. I föreliggande arbete är det också televisionsefterfrågan som är föremål för vårt studieintresse. Det är emellertid denna gång en fråga om att ge en beskrivning av den introduktionsprocess som ägt rum under de första tio åren av televisionens tillvaro i vårt land. Syftet är vidare att söka förklara denna process mot bakgrund av de teorier på området som utvecklats.

Televisionens införande har gett en nära till hands liggande möjlighet att studera hur spridningsprocessen för en varaktig konsumtionsvara kan väntas se ut i ett höginkomstland som Sverige. Föreliggande studie ger härigenom ökade möjligheter till en bedömning av hur spridningen av andra likartade konsumtionsvaror kan beräknas bli och därför också ses som ett led i studier av spridningsprocesser överhuvudtaget.

Undersökningen har utförts av professor Gunnar Törnqvist. Bidrag till tryckningen har erhållits från Sveriges Radio. För detta vill institutet framföra ett varmt tack.

Stockholm i maj 1967
Lars Nabseth

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se