1939–1969

Vår folkförsörjning i avspärrningstider, band 1


FÖRETAL

av föredragschefen i Radiotjänst, rektor Yngve Hugo

Det moderna kriget är icke endast en militär kraftmätning mellan de krigförande länderna, det ingriper i samhällslivets alla områden, de ekonomiska och industriella såväl som de sociala och kulturella. I den mån kriget fortsätter och utbreder sig, verkar det desorganiserande på hela världshushållet och drabbar härigenom alla stater, även de neutrala och icke-krigförande.

Det moderna kriget kommer härigenom att gälla icke endast männen i de mobiliserade arméerna, utan hela civilbefolkningen. Alla drabbas av krigets ödeläggelser och alla måste deltaga i försvaret. Detta gäller icke endast hemvärnet och hemskyddet utan även det ekonomiska, det sociala och det kulturella försvaret. Försvaret blir effektivt i den mån varje man och kvinna i ledet vet vad striden gäller, vet vilka våra resurser är och vet sin uppgift i försvaret. En välorganiserad upplysningsverksamhet om vårt försvar, också det ekonomiska, sociala och kulturella, utgör en förutsättning för att den inre fronten skall hålla.

De radioföredrag, som Industriens Utredningsinstitut i samråd med Radiotjänst och respektive föreläsare härmed under den gemensamma titeln "Vår folkförsörjning i avspärrningstider" presenterar allmänheten i bokform, är ett led i denna upplysningsverksamhet. Föredragen ha tillkommit under samarbete med ett antal ledande personer inom de statliga organ, som nu ansvara för vår folkhushållning, och kompletteras av en efter samma plan komponerad korrespondenskurs, utsänd av Brevskolan.

I den nu föreliggande första delen av denna föredragssamling behandlas avspärrningens följder med särskild hänsyn till vår utrikeshandel och vår industriella produktion. En del omarbetningar ha givetvis ansetts lämpliga att vidtaga i de ursprungliga radioföredragen och i vissa fall ha tillägg gjorts. Där jämte inflyter i denna volym en artikel om "Näringslivet och krisen" av handelsrådet Vilhelm Lundvik. Radiotjänsts serie om "Vår folkförsörjning" fortsätter med behandling av övriga näringsgrenars anpassning till det nya läget och medborgarnas anpassning. Industriens Utredningsinstitut har för avsikt att publicera även de i denna del av serien ingående föredragen.

Det må vara mig så som ledare av Radiotjänsts föreläsningsverksamhet tillåtet uttala den förhoppningen, att denna bok skall få största möjliga spridning. Den är avsedd för dem, som insett att kunskap om vår nuvarande folkförsörjning hör till den nödvändiga utrustningen för den medborgare, som på allvar vill deltaga i vårt inre försvar. Icke minst torde den bli en bra grundbok för de studiecirklar, som i anslutning till radioföredragen och korrespondenskursen studera vår folkhushållning. Författarna är samtliga sådana personer, som veta vad de tala om, och deras uppsatser ge tillsammans en saklig och objektiv redogörelse av vårt nuvarande krigshushåll. Man kan inte undgå att finna, hur helt annorlunda detta är än den kristidshushållning, som i hast måste improviseras under förra världskriget. De omfattande förberedelser, som under många år vidtagits av rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap och som nu fullföljes av vårt folkhushållningsdepartement och de under detta sorterande kommissionerna, i intimt samarbete med hela vårt näringsliv, ha skapat ett svenskt krigshushåll, som håller även i svåra påfrestningar. Ett studium av förutsättningarna för detta krigshushåll och de principer efter vilka det är organiserat måste inge den intresserade en känsla av att, även om vårt läge är bekymmersamt, vi dock kunna se framåt med tillförsikt.
 

 

Innehåll

Företal
av föredragschefen i Radiotjänst rektor Yngve Hugo
3
Utgångsläget,
av rektorn vid Handelshögskolan i Stockholm, professor Ivar Högbom
5
Svensk handelspolitik i krigstid,
av chefen för Utrikesdepartementets handelsavdelning, utrikesrådet Gunnar Hägglöf
21
Exportindustrierna och handelsspärren,
av ordföranden i Sveriges Allmänna Exportförening, direktör Torsten Hérnod
31
Skogsindustrien under avspärrningstid,
av ordföranden i Sveriges Allmänna Exportförening, direktör Torsten Hérnod
47
Sveriges nationella produktionsproblem,
av ordföranden i Statens Industrikommission, direktör Gustaf Söderlund
60
Industriella anpassningsproblem,
av chefen för Industriens Utredningsinstitut, sekreterare Ragnar Sundén
70
Industriproduktionen i folkhushållningens tjänst,
av byråchefen i Statens Industrikommission, docent Ingvar Svennilson
78
Näringslivet och krisen,
av verkställande direktören i Sveriges Industriförbund, handelsrådet Vilhelm Lundvik
88


 

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se