Böcker på svenska

Böcker 1970–1999

Bergman, Lars, Pontus Braunerhjelm, Stefan Fölster, Hans Genberg och Ulf Jakobsson, (1999), Vägen till välstånd. SNS Konjunkturrådsrapport 1999. Stockholm: SNS Förlag. 171 s.

Bernitz, Ulf, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red. (1999), Europaperspektiv 1999. Stockholm: Nerenius och Santérus.

Fölster, Stefan, Roger Svensson och Per Thulin (1999), Hur bra är världens bästa pensionssystem? Stockholm: Handelns Utredningsinstitut.

Bergman, Lars, Pontus Braunerhjelm, Stefan Fölster, Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson (1998), Företagaren i välfärdssamhället. SNS Konjunkturrådsrapport 1998. Stockholm: SNS Förlag. 188 s.

Bernitz, Ulf, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red. (1998), Europaperspektiv 1998. Stockholm: Nerenius och Santérus.

Lindbeck, Assar (1998), Det svenska experimentet. Stockholm: SNS Förlag. 132 s. 

Lindh, Susanne och Eva M. Meyerson (1998), Ds 1998:64, Staten och bolagskapitalet – om aktiv styrning av statliga bolag. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. [Finansdepartementet.] Stockholm: Fritzes.

Henrekson, Magnus (1996), Företagandets villkor: spelregler för sysselsättning och tillväxt. Stockholm: SNS Förlag. 139 s.

Svensson, Roger (1996), Svenska företags projektverksamhet i utlandet. Stockholm: Näringslivets Internationella Råd. 29 s.

Eliasson, Gunnar och Eugenia Kazamaki Ottersten (1994), Om förlängd skolgång. Stockholm: IUI. 123 s.

Fölster, Stefan (1994), Konsten att (av)reglera i samhällets tjänst. Stockholm: IUI. 28 s.

Meyerson, Eva M. (1994), Kompensationskontrakt i svenska börsnoterade företag. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 48 s.

Andersson, Thomas, Pontus Braunerhjelm, Bo Carlsson, Gunnar Eliasson, Stefan Fölster, Lars Jagrén, Eugenia Kazamaki Ottersten och Kent Rune Sjöholm (1993), Den långa vägen: den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: IUI. 248 s.

Fölster, Stefan, Catharina Barkman, Eva M. Meyerson och Roger Pyddoke (1993), Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 238 s.

Eliasson, Gunnar (1992), Arbetet – dess betydelse, dess innehåll, dess kvalitet och dess ersättning. Stockholm: IUI. 216 s.

Eliasson, Gunnar (1991), Produktivitet, vinster och ekonomisk välfärd – hur ser sambanden ut? Stockholm: IUI. 160 s.

Lindström, Bertil (1991), Den reglerade marknadsekonomin – mot bättre ordning eller ett hot mot välfärden? Stockholm: IUI. 136 s.

Braunerhjelm, Pontus (1990), Svenska industriföretag inför EG 1992 – förväntningar och planer. Stockholm: IUI och ÖCB. 172 s.

Henrikson, Rolf G. H. (1990), Som Edström ville – Hur IUI blev till. Stockholm: IUI. 262 s.

Klevmarken, Anders, red. (1990), Tid och råd. Om HUShållens ekonomi. Stockholm: IUI och och Almqvist & Wiksell.

Björklund, Anders (1989), Klassiska experiment inom arbetsmarknadspolitiken. Stockholm: IUI. 84 s.

Björklund, Anders och Eskil Wadensjö, red. (1989), Arbetsmarknadsekonomi. Stockholm: SNS. 136 s.

Oxelheim, Lars (1988), Finansiell integration: en studie av svenska marknaders internationella beroende. Stockholm: IUI. 387 s.

Swedenborg, Birgitta, Göran Johansson-Grahn och Mats Kinnwall (1988), Den svenska industrins utlandsinvesteringar 1960–1986. Stockholm: IUI. 208 s.

Örtengren, Johan, Thomas Lindberg, Lars Jagrén, Gunnar Eliasson, Per-Olof Bjuggren och Lotta Björklund (1988), Expansion, avveckling och företagsvärdering i svensk industri – en studie av ägarformens och finansmarknadernas betydelse för strukturomvandlingen. Stockholm: IUI. 455 s.

Oxelheim, Lars, red. (1987), Företagets affärer vid finansiella marknadsfluktuationer. Stockholm: Svenska Dagbladet. 185 s.

Björklund, Anders (1986), Arbetslöshet, arbetslöshetsersättning och inkomstfördelning i Sverige. Stockholm: Institutet för social forskning, Stockholms universitet.

Eliasson, Gunnar, Bo Carlsson, Enrico Deiaco, Thomas Lindberg och Tomas Pousette (1986), Kunskap, information och tjänster. En studie av svenska industriföretag. Stockholm: IUI och Liber Förlag. 250 s.

Jagrén, Lars och Tomas Pousette (1986), Flexibilitet i företag – en studie av arbets-marknadskonflikten 1985. Stockholm: IUI och ÖEF. 104 s.

Axell, Bo (1985), Kan inflation förbjudas? – Om fri eller reglerad pris- och lönebildning. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. 142 s.

Eliasson, Gunnar, Anders Björklund, Tomas Pousette, Enrico Deiaco, Thomas Lindberg, Bo Axell, Hans Genberg, Lars Oxelheim, Nils Henrik Schager och Jan Södersten (1985), Att rätt värdera 90-talet – IUI:s långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI. 411 s.

Eliasson, Gunnar, Fredrik Bergholm, Eva Christina Horwitz och Lars Jagrén (1985), De svenska storföretagen – en studie av internationaliseringens konsekvenser för den svenska ekonomin. Stockholm: IUI. 299 s.

Gustafsson, Siv och Petra Lantz (1985), Arbete och löner – ekonomiska teorier och fakta kring skillnader mellan kvinnor och män. Stockholm: IUI, Arbetslivscentrum och Almqvist & Wiksell. 235 s.

Eliasson, Gunnar, Harald Fries, Lars Jagrén och Lars Oxelheim (1984), Hur styrs storföretag? En studie av informationshantering och organisation. Stockholm och Malmö: IUI och Liber Förlag. 184 s.

Fries, Harald och Sixten Björnblom (1984), Tabeller i samhällskunskap: med arbetsuppgifter. Stockholm: Almqvist & Wiksell läromedel. 63 s.

Åberg, Yngve (1984), Produktivitetsutvecklingen i industrin i olika OECD-länder 1953 – 1980. Stockholm: IUI. 129 s.

Åberg, Yngve (1984), Utvecklingen av produktion och produktivitet i svensk ekonomi 1963–1981. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.

Carlsson, Bo och Enrico Deiaco (1983), Den eltunga industrins långsiktiga utveckling. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 176 s.

Jagrén, Lars (1983), O III – organisation, kostnader och säkerhet. Stockholm: IUI. 86 s.

Klevmarken, Anders (1983), Lönebildning och lönestruktur: en jämförelse mellan Sverige och USA. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 247 s.

Pousette, Tomas (1983), Datakommunikation i företag. Farsta: Teldok. 98 s.

Södersten, Jan och Thomas Lindberg (1983), Skatt på bolagskapital: Sverige i jämförelse med Storbritannien, USA och Västtyskland. Stockholm: IUI. 107 s.

Södersten, Jan och Bengt-Christer Ysander (1983), Bolagsskatt och investeringsvilja. Stockholm: IUI. 54 s.

Jagrén, Lars och Tomas Pousette (1982), Industriföretagets sårbarhet. Stockholm: IUI. 108 s.

Swedenborg, Birgitta (1982), Svensk industri i utlandet. En analys av drivkrafter och effekter. Stockholm: IUI.

Ysander, Bengt-Christer (1982), Resursfördelning i offentlig budget. Stockholm: IUI. 133 s.

Carlsson, Bo, Fredrik Bergholm och Thomas Lindberg (1981), Industristödspolitiken och dess inverkan på samhällsekonomin. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 91 s.

Carlsson, Bo och Johan Örtengren, red. (1981), Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 495 s.

Lindström, Bertil (1981), Trycksaksmarknaden under 80-talet. Stockholm: IUI. 287 s.

Dahmén, Erik och Gunnar Eliasson, red. (1980), Industriell utveckling i Sverige: Teori och verklighet under ett sekel. [Festskrift i samband med Marcus Wallenbergs 80-årsdag.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 407 s.

Du Rietz, Gunnar (1980), Företagsetableringarna i Sverige under efterkrigstiden. Stockholm: IUI. 194 s.

Normann, Göran, Olle Renck och Folke Larsson (1980), Byggmarknad, sjöfart och varuhandel. Specialstudier för IUI:s långtidsbedömning 1979. Del III. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 239 s.

Ahlström, Louise, Göran Eriksson, Leif Jansson, Bertil Lindström, Tomas Nordström, Jan Södersten och Bengt-Christer Ysander (1979), Specialstudier för IUI:s långtidsbedömning 1979. Kalkyler för 80-talet. Del II. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. 299 s.

Axell, Bo, Bertil HolmIund, Eva Christina Horwitz och Siv Gustafsson (1979), Specialstudier för IUI:s långtidsbedömning 1979. Utrikeshandel, inflation och arbetsmarknad. Del I. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Carling, Alf, Olle Björk och Sten Kjellman (1979), Internationella energimarknader: prognosmetoder och framtidsbedömningar. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 106 s.

Carlsson, Bo, Gunnar Eliasson, Bertil Holmlund, Ewa Christina Horwitz, Märtha Josefsson, Jan Södersten och Bengt-Christer Ysander (1979), Att välja 80-tal: IUI:s långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. 393 s.

Carlsson, Bo, Erik Dahmén, Anders Grufman, Märtha Josefsson och Johan Örtengren (1979), Teknik och industristruktur – 70-talets ekonomiska kris i historisk belysning. Stockholm: IUI och IVA. 194 s.

Grufman, Anders (1978), Teknisk utveckling och produktivitet i energiomvandlingssektorn. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 186 s.

Normann, Göran och Jan Södersten (1978), Skattepolitisk resursstyrning och inkomstutjämning: en analys av företagsbeskattning och indirekt beskattning. Stockholm: Liber Förlag/Almänna Förlaget. 197 s.

Pousette, Tomas (1978), Teletjänster – priser och investeringar. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 172 s.

Axell, Bo och Birgitta Swedenborg (1977), Milton Friedman och ekonomipriset. En sammanställning och analys av pressrapporteringen och debatten om 1976 års ekonomipristagare. Stockholm: Akademiförlaget. 112 s.

Industriens Utredningsinstitut (1977), IUI:s långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI. 324 s.

Samuelsson, Hans-Fredrik (1977), Utländska direkta investeringar i Sverige. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 202 s.

Gustafsson, Siv (1976), Lönebildning och lönestruktur inom den statliga sektorn. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Industriens Utredningsinstitut (1976), IUI:s långtidsbedömning 1976: utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980. Stockholm: IUI. 324 s.

Kritz, Lars (1976), Transportpolitiken och lastbilarna: en studie av regleringar och deras effekter. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 230 s.

Lundberg, Lars (1976), Handelshinder och handelspolitik: studier av verkningar på svensk ekonomi. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 410 s.

Ohlsson, Lennart (1976), Svensk verkstadsindustris internationella specialisering. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 388 s.

Du Rietz, Anita (1975), Industriforskningens utveckling och avkastning. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 130 s.

Du Rietz, Gunnar (1975), Etablering, nedläggning och industriell tillväxt i Sverige 1954–1970. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 116 s.

Eriksson, Göran (1975), Företagens tillväxt och finansiering. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 277 s.

Wohlin, Lars, Ingemar Ståhl och Erik Ruist (1975), Stålverk 80: ekonomi och politik. Stockholm: Sveriges Industriförbund.

Carlsson, Bo och Märtha Josefsson (1974), Industrins energiförbrukning – analys och prognos fram till 1985. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 83 s.

Håkanson, Staffan (1974), Spridning av ny teknik – ett exempel från pappersindustrin. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 85 s.

Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1974), Inkomstbeskattningen i den ekonomiska politiken: En kvantitativ analys av systemet för personlig inkomstbeskattning 1952–1971. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 281 s.

Klevmarken, Anders (1974), Industritjänstemännens lönestruktur: En studie av löneprofiler för tjänstemän med högre utbildning. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 146 s.

Carlsson, Bo och Åke Sundström (1973), Den svenska importen av industrivaror från låglöneländer. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 189 s.

Jacobsson, Lars (1973), Bilprognos 1972–1985: försäljning, skrotning, bestånd. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 85 s.

Josefsson, Märtha och Lars Wohlin (1973), Svensk industri 1972–1977. Stockholm: IUI. 111 s.

Ohlsson, Lennart (1973), Metallmanufakturindustrin – produktionsförutsättningar och specialisering i internationell jämförelse. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 186 s.

Rundfelt, Rolf (1973), Reklamens kostnader och bestämningsfaktorer. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 206 s.

Swedenborg, Birgitta (1973), Den svenska industrins investeringar i utlandet. Stockholm: IUI. 164 s.

Lindbeck, Assar (under medverkan av N. Sören Blomquist) (1972), Hyreskontroll och bostadsmarknad. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 85 s.

Renck, Olle (1972), Investeringsbedömning i några svenska företag. Stockholm: Norstedts. 186 s.

Renck, Olle (1972), Investeringskalkyler. Stockholm: M & B fackboksförlag. 112 s.

Dahlman, Carl-Johan och Anders Klevmarken (1971), Den privata konsumtionen 1931–1975. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 158 s.

Lidén, Margit (1971), Skoindustrins distributionsproblem. Stockholm: IUI. 97 s.

Nabseth, Lars (1971), Svensk industri under 70-talet med utblick mot 80-talet. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 271 s.

Rydén, Bengt (1971), Fusioner i svensk industri. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 247 s.

Skår, John (1971), Produksjon og produktivitet i detaljhandelen. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 331 s.

Bentzel, Ragnar, John Ekström och Lars Nabseth (1970), Varvsindustrins problem. Efterfrågan – konkurrens – framtidsutsikter. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 243 s.

Carling, Alf (1970), Säljarkoncentration och marknadsformer. Lund: Studentlitteratur. 101 s.

Ohlsson, Lennart (1970), Utrikeshandel och ekonomisk tillväxt. Stockholm: Sveriges Industriförbund informerar. 26 s.

Renck, Olle (1970), Grundläggande teorier för investeringskalkyler. Stockholm: Samhällsvetenskapliga föreningen. 40 s.

Wohlin, Lars (1970), Skogsindustrins strukturomvandling och expansionsmöjligheter. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. 291 s.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se