1970-1999

Varvsindustrins problem


FÖRORD

I samband med arbetet för 1965 års långtidsutredning lät institutet utföra speciella analyser av vissa svenska industribranschers utvecklingsproblem. En av dessa branscher var varvsindustrin där ekon. lic. Göran Norström gjorde en studie som publicerades under titeln »Världens handelstonnagebehov och svensk varvsindustri 1964-80». Då den sittande statliga varvsutredningen under ordförandeskap av landshövding Per Nyström tillfrågade institutet om att utföra en förnyad och i vissa avseenden fördjupad undersökning av den svenska varvsindustrins problem och utvecklingsmöjligheter var det därför naturligt att vi ville följa upp och vidareutveckla den tidigare studien. Detta var så mycket mera motiverat som institutets arbete med branschundersökningar fått en ökad omfattning under senare år, vilket medfört att de olika utredningarna i skilda avseenden kunnat komplettera varandra. Syftet med den föreslagna nya varvsutredningen var emellertid inte bara att utföra en branschstudie i för institutet traditionell mening utan också att göra en mera inträngande framtidsbedömning av den svenska varvsindustrins konkurrensförutsättningar varvid även rekommendationer till konkurrensförbättrande åtgärder kunde föreslås.

I föreliggande skrift redovisas resultatet av institutets arbete. Huvuddelen av utredningsarbetet har utförts av ekon. lic. John Ekström. Det avslutande kapitlet som innehåller den sammanfattande framtidsbedömningen samt förslagen till åtgärder för att förbättra varvsindustrins i vissa avseenden krisartade situation har gemensamt författats av professor Ragnar Bentzel, ekon. lic. John Ekström och undertecknad. Ekon. lic. Göran Norström har gjort en revidering av sin tidigare efterfrågeprognos vilken redovisas i bilaga A. Inom institutet har docent Gunnar Eliasson, docent Yngve Aberg samt fil. lic. Lennart Ohlsson bidragit med särskilda PM till utredningen. Det är institutets förhoppning att föreliggande utredning skall bidra till att en mera långsiktig lösning av varvsindustrins problem skall kunna uppnås.

Stockholm i december 1969
Lars Nabseth
 

Aktuell forskare

Niklas Elert, fil.dr.

Ämnesområden: Entreprenörskap, Tillväxt.

 

Några av de frågor Niklas Elert försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur ser samspelet mellan institutioner och entreprenörskap ut?
  • Hur stimulerar man bäst entreprenörskap och innovationer?
  • Vad är snabbväxande företag och var finns de?
  • Kan man lära sig entreprenörskap?
  • Vad får företag att starta och växa?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se