1970-1999

Lönebildning och lönestruktur inom den statliga sektorn


Har marknadskrafterna påverkat lönestrukturen inom den statliga sektorn trots det fasta statliga lönesystemet?

Kan löneskillnaderna mellan personer med olika utbildning förklaras av utbildningstidens längd? Vad kan man säga om livslöneprofilerna?

Hur kan de konstaterade löneskillnaderna mellan män och kvinnor förklaras?

Har lönestrukturen närmat sig den av löntagarorganisationerna önskade?

Har det ökade utbudet av akademiker sänkt relativlönerna för dessa?

Är löneskillnaderna mindre inom den statliga sektorn än inom den privata?

Detta är några av de frågor som behandlas i denna undersökning. En omfattande bearbetning har gjorts av statistiska centralbyråns statistik över statstjänstemännens löner. Därvid har tjänstemännen indelats i grupper efter utbildning, kön, ålder, region samt statlig myndighet. Mot bakgrund av en teori för lönebildningen analyseras de löneskillnader som kan konstateras föreligga mellan dessa grupper. En motsvarande analys görs också för att jämföra lönestrukturen bland statstjänstemän och bland privatanställda tjänstemän.
 

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se