1970-1999

Lönebildning och lönestruktur inom den statliga sektorn


Har marknadskrafterna påverkat lönestrukturen inom den statliga sektorn trots det fasta statliga lönesystemet?

Kan löneskillnaderna mellan personer med olika utbildning förklaras av utbildningstidens längd? Vad kan man säga om livslöneprofilerna?

Hur kan de konstaterade löneskillnaderna mellan män och kvinnor förklaras?

Har lönestrukturen närmat sig den av löntagarorganisationerna önskade?

Har det ökade utbudet av akademiker sänkt relativlönerna för dessa?

Är löneskillnaderna mindre inom den statliga sektorn än inom den privata?

Detta är några av de frågor som behandlas i denna undersökning. En omfattande bearbetning har gjorts av statistiska centralbyråns statistik över statstjänstemännens löner. Därvid har tjänstemännen indelats i grupper efter utbildning, kön, ålder, region samt statlig myndighet. Mot bakgrund av en teori för lönebildningen analyseras de löneskillnader som kan konstateras föreligga mellan dessa grupper. En motsvarande analys görs också för att jämföra lönestrukturen bland statstjänstemän och bland privatanställda tjänstemän.
 

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se