1970-1999

Industristödspolitiken och dess inverkan på samhällsekonomin


FÖRORD

Vid institutets fortlöpande studier av den industriella utvecklingen i Sverige har de långsiktiga verkningarna av det statliga stödet till industrin, särskilt till företag i akut kris, ofta varit uppe för diskussion. Underlag för en utvärdering har dock saknats. Det har därför varit naturligt att ta upp detta ämne för en mer ingående granskning. När sålunda den statliga industristödsutredningen vände sig till IUI med en förfrågan om vår medverkan i form av en särskild studie om de samhällsekonomiska konsekvenserna av den statliga industristödspolitiken, fann vi ett sådant projekt ligga helt i linje med institutets forskningsinriktning.

Föreliggande arbete har således utförts på uppdrag av den statliga industristödsutredningen, som också finansierat studien. Utredningen har emellertid inte påverkat innehållet i rapporten och har inte heller tagit ställning till slutsatserna. För dessa, liksom för rapporten i dess helhet, svarar givetvis författarna.

Arbetet har letts av docent Bo Carlsson, som även författat huvudtexten. Modellsimuleringarna har utförts av civilekonom Thomas Lindberg och fil kand Fredrik Bergholm, vilka också svarar för bilagorna.

Stockholm i maj 1981
Gunnar Eliasson
 

Aktuell forskare

Björn Tyrefors

Ämnesområde: Arbetsmarknad, diskriminering, ekonomisk historia, institutionell och politisk ekonomi, utbildning  samt utvecklingsekonomi.
 

Några av de frågor Björn Tyrefors försöker besvara i sin forskning:

  • Finns systematiska skillnader på betygssättning i skolan beroende på grupptillhörighet?
  • Vilken roll spelar incitament för nyanländas framgång på den svenska arbetsmarknaden?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se