1970-1999

Resursfördelning i offentlig budget


Behovet att hushålla effektivt med offentliga resurser har alltid funnits, men har under de senaste åren fått en särskild aktualitet i samband med budgetunderskott och besparingsansträngningar. En viktig del av resursfördelningsproblemet inom offentlig sektor gäller decentraliseringen eller formerna för "budgetdialog" mellan centrala politiska instanser och underlydande verkställighetsorgan. Under efterkrigstiden har man både i vårt land och i flertalet andra västländer genom successiva budgetreformer sökt effektivisera och decentralisera de offentliga budgetprocedurerna. En stor del av dessa reformer kan karaktäriseras som försök att tillämpa ekonomisk pristeori inom offentlig sektor. Sammanfattande och någorlunda lättillgängliga beskrivningar av principiella utgångspunkter och modeller för detta reformarbete har emellertid hittills saknats. Avsikten med den föreliggande forskningsrapporten är att fylla denna lucka.

Författaren, docent Bengt-Christer Ysander, var en av de ansvariga för de första programbudgeteringsförsöken i Sverige och har medverkat i svenskt och internationellt utvecklingsarbete gällande offentlig budgetering. Han är för närvarande engagerad i ett större projekt om offentlig ekonomi, särskilt kommunal ekonomi, inom institutet. Den föreliggande rapporten diskuterar offentliga decentraliseringsproblem och budgetmodeller. I en bilaga redovisas mera ingående några representativa exempel på teoretiska modeller för multinivåplanering, som varit vägledande för arbetet med förbättrade offentliga budgetsystem.


Stockholm i oktober 1982

Gunnar Eliasson
Industriens Utredningsinstitut
 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se