1970-1999

Bolagsskatt och investeringsvilja

Förord

En viktig fråga för den aktuella stabiliseringspolitiken gäller möjligheterna att genom företagsbeskattningen påverka företagens investeringsbenägenhet. Den här föreliggande forskningsrapporten handlar om expansionsbesluten i industrin. Författarna, Jan Söders ten och Bengt-Christer Ysander båda verksamma vid institutet - diskuterar utifrån en kalkylmodell sambandet mellan beskattning och realinvesteringar. De studerar konsekvenserna av olika skatteomläggningar, som gör realinvesteringar relativt sett förmånligare under den närmaste treårsperioden.

Inom institutet pågår sedan flera år ett projekt avseende: "Lönsamhet och skatter i företagens tillväxtprocess". Detta projekt kännetecknas bl a av att företagsskatteproblemet angrips från ett flertal parallella utgångspunkter, ibland kontroversiella sådana. Den analys som här presenterats, bygger på resultat från detta projekt. Arbetet har utförts i olika etapper och tidigare redovisade arbetspapper har utnyttjats som underlag för överväganden inom ekonomidepartementet. Vi har därför funnit det angeläget att ge rapporten, som utarbetades under hösten 1982, en bredare spridning. Den använda beräkningsmodellen redovisas kortfattat i en särskild bilaga och kommer inom kort att presenteras mera utförligt i en skrift från institutet. Även effekter av de temporära åtgärder för 1983, som aviserades i proposition 1982/83:50 redovisas.


Stockholm i januari 1983

Gunnar Eliasson
Industriens Utredningsinstitut
 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se