1970-1999

Datakommunikation i företag

Förord

Data- och datakommunikationssystem utgör en allt mer betydelsefull del av industriföretagens verksamhet. Systemen är numera viktiga konkurrensmedel för företagen. I denna skrift studeras hur datakommunikationssystem används för styrningen av stora företag.

Studien har utförts av IUI och finansierats av TELDOK. Bakgrunden är ett större projekt som institutet genomfört för Data- och elektronikkommi ttén med syfte att analysera dataanvändningen inom industriföretag och dennas konsekvenser för industrins produktivitet. Det större projektet skall beskriva vilka funktioner som datoriserats och datastödd samordning aven större koncerns olika delar. Huvudskriften väntas utkomma under våren 1984.

För TELDOK har det varit särskilt intressant att få till stånd en fördjupad specialstudie rörande avancerade tillämpningar av datakommunikation. Föreliggande rapport dokumenterar ett antal sådana praktikfall. Dessutom beskrivs den snabba utvecklingen inom området.

Skriften har utarbetats av civilekonom Tomas Pousette, numera vid finansdepartementet. Dokumentationen baseras i huvudsak på intervjuer med företag. Intervjuerna företogs till största delen under våren 1983. Institutet och TELDOK önskar framföra ett varmt tack till medverkande personer och företag.
 

Stockholm i december 1983

Gunnar Eliasson
IUI

Bertil Thorngren
TELDOK
 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se