1970-1999

Den eltunga industrins långsiktiga utveckling

Förord

Institutet har under det senaste decenniet varit mycket aktivt i forskningen kring energifrågorna. Tyngdpunkten i institutets forskning på detta område har hela tiden legat på den teknologiska utvecklingen och strukturomvandlingen i industrin samt dess samband med industrins energianvändning. De anpassningsproblem som uppstår på grund av kraftiga förändringar i relativpriserna har särskilt uppmärksammats.

När 1981 års energikommitté (EK 81) vände sig till institutet med en förfrågan om vår medverkan genom en studie av den eltunga industrins utveckling i tidsperspektivet fram till år 2010, fann vi det sålunda ligga i linje med institutets verksamhet och intresse. Det huvudsakliga syftet med studien är att belysa nuläge och framtida utvecklingsmöjligheter i de mest elkrävande branscherna mot bakgrund av 70-talets utveckling, ställd i relation till ett längre historiskt perspektiv. Viktiga deluppgifter utöver studiet av de eltunga branscherna är att undersöka den industriella utvecklingens ändrade karaktär under 70-talet både i Sverige och internationellt, samt att sammanställa och utvärdera resultaten av de skattningar av energiefterfrågans priskänslighet som gjorts under det senaste decenniet.

Studien har utarbetats av docent Bo Carlsson och fil kand Enrico Deiaco. Bo Carlsson är huvudförfattare till kapitel 1, 5 och 6 medan Enrico Deiaco är huvudförfattare till kapitel 2, 3, 4 och 7. Kapitel 8 har skrivits gemensamt av de båda författarna.

Till de personer i företag och branschorganisationer som välvilligt ställt sig till förfogande för datainsamling och diskussioner i samband med denna utredning vill institutet framföra ett varmt tack.


Stockholm november 1983
Gunnar Eliasson
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se