1970-1999

Skatt på bolagskapital: Sverige i jämförelse med Storbritannien, USA och Västtyskland


I slutet av 1979 inbjöds IUI av den amerikanska forskningsorganisationen National Bureau of Economic Research (NBER) att delta i en jämförande studie av kapitalbeskattningen i Storbritannien, Sverige, USA och Västtyskland. Studien påbörjades våren 1980 med deltagande av skatteforskare från Princeton University, University of Birmingham, IFO-Institut, München och IUI och avslutades sommaren 1982. En slutrapport från undersökningen kommer att publiceras i början av 1984 av University of Chicago Press för NBER, IFO-Institut och IUI.

Med föreliggande forskningsrapport ges svenskspråkiga läsare möjlighet att snabbare ta del av det svenska bidraget till detta forskningsprojekt. Skriften har utarbetats av docent Jan Södersten och civilekonom Thomas Lindberg. Arbetet har letts av Södersten, som också skrivit del I och sektion 1, 2 och 4 i del II. Lindberg har stått för merparten av det statistiska arbetet samt skrivit sektion 3 i del II.

Manuskriptet till utredningen har på sedvanligt sätt seminariebehandlats inom IUI. Också utanför IUI har ett flertal personer lämnat värdefull hjälp. Institutet vill särskilt tacka Villy Bergström, Göran Normann, Göran Råbäck och Rolf Rundfelt. Råd och synpunkter har också lämnats av Ragnar Bentzel, Christer Herzen, Sven-Olof Lodin, Gustav Sandström och Leif Sundberg.

Det är institutets förhoppning att det forskningsarbete som härmed dokumenteras dels skall ge ett värdefullt underlag för den pågående ekonomisk-politiska debatten om skattesystemets utformning, dels kunna utnyttjas för fortsatt forskningsarbete om skatternas betydelse för sparande och kapitalbildning.

 

Stockholm i maj 1983
Gunnar Eliasson
 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se