1970-1999

Produktivitetsutvecklingen i industrin i olika OECD-länder 1953–1980

Förord

I 1977 års avtalsrörelse kom parterna på arbetsmarknaden, SAF, LO och PTK, överens om att tillsätta en utredning med uppgift att analysera produktivitetsutvecklingen i Sverige . Anledningen härtill var att produktiviteten under 1970-talet ökade långsammare än under det föregående årtiondet. Som ett led i detta arbete ombads docent Yngve Åberg att beräkna produktionsfunktioner för svensk industri.

Föreliggande studie rörande produktivitetsutvecklingen i olika OECD-länder har utförts på samma sätt som nämnda svenska undersökning och är en direkt fortsättning av denna. För de olika länderna har produktionsfunktioner beräknats. Dessa funktioner har därefter använts för att beräkna bidragen till produktivitetsutvecklingen från olika produktionspåverkande faktorer.

I sitt inledningsskede finansierades studien av förutom de angivna arbetsmarknadsparterna även av det dåvarande ekonomidepartementet. Studien har sedan fullföljts och till sin huvudsakliga del utförts vid IUI.

Stockholm i januari 1984
Gunnar Eliasson
 

Aktuell forskare

Björn Tyrefors

Ämnesområde: Arbetsmarknad, diskriminering, ekonomisk historia, institutionell och politisk ekonomi, utbildning  samt utvecklingsekonomi.
 

Några av de frågor Björn Tyrefors försöker besvara i sin forskning:

  • Finns systematiska skillnader på betygssättning i skolan beroende på grupptillhörighet?
  • Vilken roll spelar incitament för nyanländas framgång på den svenska arbetsmarknaden?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se