1970-1999

Företagandets villkor: spelregler för sysselsättning och tillväxt


Nu är det många som propagerar för ökad privat sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Ofta ses entreprenören eller småföretagaren som den som skall hjälpa Sverige tillbaka till full sysselsättning och till den uthålliga tillväxt som säkrar pensionerna, vården, barnomsorgen och andra angelägna behov. Detta har naturligtvis sin förklaring: Tillväxten har under lång tid varit svag och under efterkrigstiden har alla nya arbetstillfällen netto skapats i den offentliga sektorn. Den privata sysselsättningen har över huvud taget inte varaktigt ökat sedan 1950. Samtidigt har Sverige drabbats av en massarbetslöshet som hotar att bli bestående.

Vi står nu inför den gigantiska utmaningen att försöka få till stånd en varaktig ökning av sysselsättningen i den privata sektorn. Huvudsakligen utanför de gamla storföretagens ram . Det är i första hand i små och nya företag som de nya jobben måste skapas. Hur skall vi förändra företagandets villkor för att göra en sådan utveckling möjlig?

l denna bok försöker vi finna vägledning genom att studera vilka spelregler och institutioner som har funnits i Sverige vad gäller framför allt ny- och småföretagandet och vad utfallet blivit i termer av sysselsättning, tillväxt, produktions- och företagsstruktur. Bland annat diskuteras skattepolitiken, kreditpolitiken, arbetsrättslagstiftningen och lönebildningen. Om Sverige återigen skall bli ett samhälle med full sysselsättning och en stabil ekonomisk tillväxt måste spelregler och institutioner förändras. Förhoppningen är att denna bok skall hjälpa till att ta ut kompassriktningen för dessa förändringar.
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se