1970-1999

Fusioner i svensk industri


FÖRORD

I den strukturomvandling som skett inom svenskt näringsliv under efterkrigstiden har köp och sammanslagningar av samt samarbetsavtal mellan företag kommit att spela en alltmer framträdande roll. Också i den ekonomisk-politiska debatten har dessa företeelser kommit att uppmärksammas i ökad utsträckning. Fusionernas omfattning och orsaker har för Sveriges vidkommande emellertid hittills klarlagts endast i begränsad utsträckning. Det har därför fallit sig naturligt att som ett led i institutets studier av den industriella utvecklingen försöka fylla denna lucka.

Genom en systematisk genomgång av dagspress, fackpress, verksamhetsberättelser och kalendrar har data från nära 4 000 industrifusioner och samarbetsavtal insamlats. Dessa samgåenden analyseras i denna studie från olika utgångspunkter. Motiv och orsaker bakom den observerade fusionsutvecklingen diskuteras. Fusionernas betydelse för de svenska börsföretagens tillväxt och lönsamhet analyseras. Som ett led i orsaksanalysen behandlas bl. a. skillnader i fusionsintensitet mellan expansiva och stagnerande branscher samt de uppköpta företagens lönsamhet, likviditet, soliditet och expansionstakt. Undersökningen har utförts av civilekonom Bengt Rydén. Den har stötts ekonomiskt av industridepartementet, som ett uttryck för institutets och industridepartementets gemensamma intresse för ökad satsning på strukturstudier.

Institutet vill framföra ett tack till i första hand Svenska Mejeriernas Riksförening, Kooperativa Förbundet, Sveriges Slakteriförbund och AB Pripp-Bryggerierna för deras värdefulla medverkan vid materialinsamlingen. Även till övriga företag, organisationer och enskilda personer som på olika sätt bidragit med material och synpunkter framförs ett tack. Delar av utredningen har under arbetets gång behandlats vid Handelshögskolans i Stockholm högre seminarium i nationalekonomi.

Stockholm i april 1971
Lars Nabseth
 

Aktuell forskare

Niklas Elert, fil.dr.

Ämnesområden: Entreprenörskap, Tillväxt.

 

Några av de frågor Niklas Elert försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur ser samspelet mellan institutioner och entreprenörskap ut?
  • Hur stimulerar man bäst entreprenörskap och innovationer?
  • Vad är snabbväxande företag och var finns de?
  • Kan man lära sig entreprenörskap?
  • Vad får företag att starta och växa?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se