1970-1999

Produksjon og produktivitet i detaljhandelen


FÖRORD

Olika slag av produktivitetsstudier har sedan länge varit av stor betydelse i institutets forskningsprogram. Med det ömsesidiga beroende som gäller mellan industri och andra näringsgrenar har det fallit sig naturligt att försöka utföra dylika studier även på handelns område. Produktivitetsstudier inom handeln möter emellertid betydande svårigheter. Handeln liksom de tjänsteproducerande näringarna i övrigt är sålunda mycket eftersatta i den offentliga statistikproduktionen, vilket försvårat genomförandet av denna undersökning.

I utredningen har det inte varit möjligt att studera detaljhandeln som helhet. I stället har framställningen koncentrerats till vissa delbranscher. Produktivitetsutvecklingen inom detaljhandeln påverkas i hög grad av hushållens inköpsvanor på ett sätt som saknar motsvarighet inom industrin. Detta har krävt en ingående diskussion av bestämningsfaktorerna för hushållens efterfrågan på detaljhandelns tjänster. Den efterfrågeteorj som utvecklas har således som sina syften att dels vara ett hjälpmedel i produktivitetsanalysen, dels ligga till grund för framtida efterfrågeanalyser av detaljhandelstjänster.

Undersökningen har utförts av fil. lic. John Skår. Den har fått sin avslutning inom Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet under ledning av professor Sune Carlson och framlagts som avhandling vid nämnda universitet. Institutet vill tacka professor Sune Carlson för de värdefulla synpunkter och råd som kommit författaren till del.

Stockholm i maj 1971
Lars Nabseth
 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se