1970-1999

Produksjon og produktivitet i detaljhandelen


FÖRORD

Olika slag av produktivitetsstudier har sedan länge varit av stor betydelse i institutets forskningsprogram. Med det ömsesidiga beroende som gäller mellan industri och andra näringsgrenar har det fallit sig naturligt att försöka utföra dylika studier även på handelns område. Produktivitetsstudier inom handeln möter emellertid betydande svårigheter. Handeln liksom de tjänsteproducerande näringarna i övrigt är sålunda mycket eftersatta i den offentliga statistikproduktionen, vilket försvårat genomförandet av denna undersökning.

I utredningen har det inte varit möjligt att studera detaljhandeln som helhet. I stället har framställningen koncentrerats till vissa delbranscher. Produktivitetsutvecklingen inom detaljhandeln påverkas i hög grad av hushållens inköpsvanor på ett sätt som saknar motsvarighet inom industrin. Detta har krävt en ingående diskussion av bestämningsfaktorerna för hushållens efterfrågan på detaljhandelns tjänster. Den efterfrågeteorj som utvecklas har således som sina syften att dels vara ett hjälpmedel i produktivitetsanalysen, dels ligga till grund för framtida efterfrågeanalyser av detaljhandelstjänster.

Undersökningen har utförts av fil. lic. John Skår. Den har fått sin avslutning inom Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet under ledning av professor Sune Carlson och framlagts som avhandling vid nämnda universitet. Institutet vill tacka professor Sune Carlson för de värdefulla synpunkter och råd som kommit författaren till del.

Stockholm i maj 1971
Lars Nabseth
 

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se