1970-1999

Skoindustrins distributionsproblem


FÖRORD

Bakgrunden till denna utredning är den omfattande företagsnedläggelse som skett inom svensk skoindustri under senare år. Den därav föranledda arbetslösheten inom framför allt skoindustrins gamla huvudområde Örebro-Kumla gav upphov till en snabbutredning inom industridepartementet i vilken en huvudpunkt var frågan om den svenska skoindustrins försäljningsmetoder. I en kommentar till utredningen har industriministern föreslagit att försäljningssystemet underkastas en särskild utredning. Till detta förslag anslöt sig Skobranschens samarbetsgrupp, som i sin tur bad institutet utföra ifrågavarande undersökning.

Utredningsuppdraget gäller således endast distributionsproblem, inte produktions- eller beredskapsfrågor. De förslag till åtgärder som utredningen utmynnar i måste av den anledningen ses som partiella i förhållande till skobranschens samlade problem, vilket inte hindrar att åtgärder just i dessa avseenden kan vara av stor strategisk betydelse för möjligheterna att få till stånd en varaktigt lönsam skoindustri. Det är vår förhoppning att det material och de synpunkter som här presenteras skall kunna läggas till grund för konstruktiva lösningar inom branschen.

Utredare har varit civilekonom Margit Lidén, som inom ramen för de begränsade resurser och den korta tid som kunnat anslås för utredningen, arbetat i nära kontakt med representanter för branschen. För de rekommendationer som ges svarar dock institutet ensamt. Utredningen har finansierats med medel från industridepartementet och från branschens organisationer såväl på företags- som på arbetstagarsidan.

Stockholm i januari 1971
Lars Nabseth
 

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se