2000–2009

Valutaunionen, författningsfrågan och östutvidgningen. Europaperspektiv 2003


Den Europeiska unionen har de närmaste åren att hantera tre stora utmaningar. För det första står östutvidgningen för dörren. Vi kommer att få se en större och samtidigt mer heterogen union. De politiska, ekonomiska och kulturella skillnaderna inom medlemskretsen kommer att öka avsevärt till följd av utvidgningen. Detta ställer höga krav på anpassning och nytänkande vad gäller institutionell organisering och beslutsformer.

För det andra gäller det att få den ekonomiska och monetära unionen att fungera friktionsfritt. Är det försvarbart att medborgarna ges mycket begränsade möjligheter att ställa beslutsfattare till svars för den förda penningpolitiken, vilket blir följden av att den delegerats till den Europeiska centralbanken? Förmår medlemsländerna bedriva en framgångsrik stabiliseringspolitik inom ramen för den ekonomiska och monetära unionen. Inte minst ur ett svenskt perspektiv är de utmaningar som valutaunionen aktualiserar politiskt högaktuella.

För det tredje, och delvis som en följd av östutvidgningen, har unionen att avgöra författningsfrågan som gäller hur en framtida, utvidgad union ska vara organiserad. Ställer utvidgningen krav på en utveckling i federal riktning eller kan en union med närmare trettio medlemmar fortsatt drivas på mellanstatlig grund? Det reformarbete som stundar är redan påbörjat inom ramen för det europeiska framtidskonventet och det kommer att intensifieras då nästa regeringskonferens öppnar 2004.

Dessa utmaningar – östutvidgningen, valutaunionen och författningsfrågan – utgör denna boks teman.
 

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se