Nyhetsbrev 2006-2012

 • Nyhetsbrev 3-2012

  Med början 2013 kommer IFN att publicera åtta nyhetsbrev per år. De fördjupningar av forskningsfrågor som redan tidigare publicerats ett antal gånger årligen kommer även fortsättningsvis att sändas ut — nu under namnet Ny ekonomisk forskning. Båda dessa produkter ingår i prenumerationen Nyheter från IFN. Ladda ner som PDF  Läs online    

 • Nyhetsbrev 2-2012

  En stor fördel med den ökade globaliseringen av ekonomisk forskning är att kunskap om allmänna ekonomiska samband och effekter kan spridas mellan länder. Samtidigt finns det fortfarande ett stort behov av mer lokala och landspecifika ekonomiska studier då olika länders resurser och institutioner skiljer sig fundamentalt. Ett sådant område är skattelagstiftningen. Detta nummers temaartikel bidrar till just sådan kunskapsgenerering…

 • Nyhetsbrev 1-2012

  En viktig roll för den nationalekonomiska forskningen är att på ett systematiskt sätt utvärdera olika ekonomisk-politiska reformer. Det gäller framför allt inom områden där det finns en intensiv debatt och många olika åsikter men en avsaknad av eller begränsat med vetenskapliga underlag. Läs mer

 • Nyhetsbrev 3-2011

  Med årets sista nyhetsbrev vill vi på IFN passa på att önska en god jul och ett gott nytt år. Julledigheten kan förhoppningsvis ge möjlighet att reflektera och se saker ur ett nytt perspektiv. Vi hoppas att ni finner inspiration till nya tankegångar i vårt nyhetsbrev. I temaartikeln analyserar Niclas Berggren vad som skapar ekonomisk tillväxt. Att kvaliteten på de ekonomiska spelreglerna, eller institutionerna, är…

 • Nyhetsbrev 2-2011

  Under senare år har riskkapital blivit en allt viktigare del av näringslivet. Riskkapitalföretag är företag som specialiserar sig på att dels utveckla unga entreprenörsföretag, dels omstrukturera stora mogna företag. Frågor om vilka effekter riskkapitalmarknaden har på den samhällsekonomiska effektiviteten i näringslivet i allmänhet och i Sverige i synnerhet är viktiga att ställa och hittills relativt…

 • Nyhetsbrev 1-2011

  På Institutet för Näringslivsforskning (IFN) är vi övertygade om att viktiga forskningsresultat genereras när forskarsamhället interagerar med experter, beslutsfattare och politiker. Genom denna interaktion skapas en positiv spiral av relevanta frågor och underbyggda svar som för samhället framåt. IFN:s forskare presenterar därför sina resultat på policyseminarier, föreläsningar och i medier, vilket i sin tur…

 • Nyhetsbrev 3-2010

  Att ta fram och kommersialisera innovationer är avgörande för näringslivets utveckling. Under de senaste decennierna har en stor del av forskning och utveckling (FoU) i Sverige skett i små entreprenörsföretag. Trots detta har vi en begränsad kunskap om vilka faktorer som påverkar om dessa investeringar leder till att nya produkter och tjänster når marknaden. Läs mer

 • Nyhetsbrev 2-2010

  Tillsammans med Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket är IFN huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research, världens ledande forskarpris inom entreprenörskapsområdet. Priset delas ut årligen till forskare som bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap och dess betydelse för ekonomisk utveckling. Läs mer

 • Nyhetsbrev 1-2010

  När fundamentala förändringar sker i näringslivets funktionssätt är det av stor betydelse att nya data samlas in och analyseras. Under de senaste decennierna har en allt större andel av företagsinvesteringarna skett i immateriella tillgångar såsom forskning och utveckling. Detta till trots behandlas nästan alla immateriella investeringar som kostnader i nationalräkenskaperna. Det är därför angeläget att kvantifiera…

 • Nyhetsbrev 2-2009

  En av våra mest angelägna uppgifter som forskningsinstitut är att tidigt initiera forskning om nya och viktiga företeelser i näringslivet. Därför påbörjar vi nu ett nytt forsknings- projekt om riskkapital och dess roll i samhället inom ramen för vårt forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi. läs mer

 • Nyhetsbrev 1-2009

  Ett väl fungerande och dynamiskt näringsliv är av avgörande betydelse för ett lands välstånd. Under 2009 firar IFN 70 år som forskningsinstitut. Allt sedan starten har IFN (tidigare IUI) bidragit till att öka kunskapen om vilka ekonomiska grundförutsättningar, institutioner och regelverk som kan bidra till att skapa tillväxt i näringslivet. Då som nu är behovet av vägledning i form av relevant…

 • Nyhetsbrev 3-2008

  Entreprenörskapet har på kort tid gått från svårtolkat begrepp till omhuldad religion. Idag uppmuntras vi alla att vara eller bli entreprenörer. Det finns naturligtvis goda skäl till detta. Entreprenörskapets vikt för ekonomiska och samhälliga framsteg kan inte överskattas. Läs mer

 • Nyhetsbrev 2-2008

  Internationellt utbyte är en förutsättning för framgångsrik forskning i dagens globaliserade samhälle. Med anledning av detta har IFN arrangerat inte mindre än tre internationella konferenser på viktiga teman under våren. Läs mer

 • Nyhetsbrev 1-2008

  Globaliseringen påverkar oss alltmer. Det gäller inte minst betingelserna på arbetsmarknaden. Hur påverkar anställningsskyddets utformning arbetsmarknadens funktionssätt? Högaktuell forskning ger oss viktiga svar.     Läs mer  

 • Nyhetsbrev 3-2007

  Utan en pålitlig, kostnadseffektiv och miljövänlig elförsörjning haltar ekonomin och samhällets utveckling. Dessvärre råder en utbredd uppfattning om att dagens elmarknad inte fungerar som den ska. Det ger Institutet för Näringslivsforskning incitament att bidra till förändringar genom att inrätta ett nytt forskningsprogram på temat Elmarknadens ekonomi. Läs mer

 • Nyhetsbrev 2-2007

  IFN har startat ett forskningsprogram om entreprenörskap med syfte att bidra med värdefull kunskap om hur olika institutioner och regelverk påverkar den entreprenörsdrivna ekonomiska tillväxten. Läs mer

 • Nyhetsbrev 1-2007

  Ett av statlig finansiering oberoende institut som IFN behöver långsiktiga privata finansiärer. Ända sedan starten 1939 har Institutet fått stöd av av organisationer, stiftelser och individer som velat förstärka forskningens roll i samhällsdebatten.    Läs mer

 • Nyhetsbrev 2-2006

  Bästa läsare, Ett inspirerande halvår har passerat sedan vårt förra nummer av Nyhetsbrevet. I min nya roll som VD för institutet möter jag medarbetare som med stort engagemang bidrar till vår förändring och en omvärld som uppskattar vår förnyelse. Läs mer

 • Nyhetsbrev 1-2006

  Industriens Utredningsinstitut (IUI) som bildades 1939 heter sedan april 2006 Institutet för Näringslivsforskning. Nyhetsbrevet som just nått dig är ett tecken på den förnyelse som sker hos oss.      

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se