2006-2012


Temaartikel:   

Privatisering av trovärdighetsvaror


av Erik Lindqvist

Trovärdighetsvaror utmärks av att säljaren vet mer än köparen om köparens behov. Ett exempel är förhållandet mellan läkare och patient. Forskningen visar att privatisering av trovärdighetsvaror riskerar att leda till ökade kostnader genom att privata aktörer skapar sin egen efterfrågan. Samtidigt finns en risk att produktionen begränsas alltför mycket om produktionen organiseras inom den offentliga sektorn.

PilLäs mer

Referat:   

Kan den aggregerade FoU-nivån i ett land påverkas av unga företags tillgång till eget kapital?

En ny studie påvisar ett klart samband mellan tillgång till FoU-finansiering genom eget kapital och svängningar i den aggregerade nivån av FoU i USA. Uppgången, och sedan nedgången, i aggregerad FoU i USA 1994–2004 drevs till stor del av unga teknologiföretags kassaflöden och aktieemissioner, vilka är deras viktigaste källor till FoU-finansiering. Åtgärder som skattelättnader för unga företag kan därför vara en god kanal för att stimulera satsningar på FoU.

PilLäs mer

Faran med att låta företagen stanna i familjen

Ett skäl till avskaffandet av arvsskatten var att underlätta för företag att gå i arv. Forskning visar emellertid att det kan vara en dålig idé att rutinmässigt låta företagen stanna i familjen. För medan företag må gå i arv, gäller detsamma inte nödvändigtvis förmågan att driva dem.

PilLäs mer

Nyheter:   

IFN-forskare får pris för bästa artikel i Ekonomiska Samfundets Tidskrift år 2007

Harald Edquist och Magnus Henrekson har tilldelas J.V. Tallqvists pris för bästa artikel publicerad i Ekonomiska Samfundets Tidskrift år 2007. Priset, som delades ut vid en ceremoni i Helsingfors den 9 september, får de för artikeln ”Vad kan tidigare teknologiska genombrott lära oss om IKT-revolutionen?”.

Läs artikeln
 

"Young Economist Award" tilldelas Erik Lindqvist

Erik Lindqvist har belönats med "Young Economist Award" av European Economic Association för uppsatsen "Privatization of Credence Goods: Theory and Evidence from Residential Youth Care". Priset tilldelas bästa uppsats skriven av forskare som ännu ej fyllt 30 år.

Läs uppsatsen
 
 

Henrik Jordahl belönas med "the Peggy and Richard Musgrave Prize"

Henrik Jordahl har belönats med "the Peggy and Richard Musgrave Prize" för uppsatsen "Selfish and Prospective: Theory and Evidence of Pocketbook Voting", (medförfattare är Mikael Elinder och Panu Poutvaara). Prisceremonin ägde rum i samband med 64th Annual Congress of the International Institute of Public Finance (IIPF), i Maastricht.

Läs uppsatsen

 

Aktiviteter:   

Lansering av forskningspris

Vid ett seminarium den 23 oktober lanserade IFN, tillsammans med FSF och Nutek, Global Award for Entrepreneurship Research. Priset kommer att delas ut en gång per år till forskare som bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap och dess betydelse för ekonomisk utveckling. Priset, som är det främsta inom sitt område i världen, består av 100 000 euro samt statyetten ”Guds hand” av Carl Milles. Den omfattande prissumman har gjorts möjlig tack vare en donation från entreprenören Rune Andersson genom hans företag Mellby Gård.

Global Award for Entrepreneurship Research är en utveckling av FSF-NUTEK Award som delats ut sedan 1996. Som ny partner i priset kommer IFN att fokusera på att ytterligare öka kvaliteten i nominerings- och urvalsprocessen. Mikael Stenkula, IFN, har utsetts till redaktör med uppgift att dokumentera varje pristagares bidrag.

Den första mottagaren av Global Award for Entrepreneurship Research kommer att presenteras vid Småföretagsdagarna i Örebro den 29 januari 2009

E-award.org 
 
 

Nya medarbetare:   

Pär Holmberg är filosofie doktor i nationalekonomi. Han disputerade vid Uppsala universitet 2005 på en avhandling som teoretiskt behandlar elproducenters strategiska budgivning på elbörsen. Efter disputationen arbetade Pär med företagsbeskattning på Finansdepartementet samt som forskare på Uppsala universitet. Han har även disputerat i elkraftteknik och arbetat som utvecklingsingenjör på ABB Corporate Research. Pär Holmberg kommer att knytas till IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi.
 

Mikael Stenkula är filosofie doktor i nationalekonomi och disputerade vid Lunds universitet 2004 med en avhandling främst inom monetär ekonomi. Mikaels övergripande forskningsintresse rör entreprenörskap och företagsdynamik samt det institutionella ramverkets betydelse för individuella incitament och ekonomisk utveckling. Tillsammans med Magnus Henrekson har Mikael bland annat gett ut boken Entreprenörskap. Mikael knyts till IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi och är därtill redaktör för Global Award for Entrepreneurship Research.
 

Frédéric Delmar är professor i entreprenörskap vid Institutionen för strategi och organisation vid EM LYON, Frankrike. Han disputerade 1996 vid Handelshögskolan i Stockholm, sektionen för ekonomisk psykologi. Frédéric har framför allt forskat om nya företags tidiga utveckling och tillväxt. Han är speciellt intresserad av entreprenörens beteende. Han har publicerat sina arbeten i ett antal vetenskapliga tidskrifter och böcker, bland andra Management Science, Strategic Management Journal, Strategic Organization, Journal of Business Venturing, Entrepreneurship Theory and Practice.
 

Erika Färnstrand Damsgaard är filosofie doktor i nationalekonomi och disputerade vid Stockholms universitet i september 2008. Hennes avhandling behandlar innovationer, teknologival och teknologiöverföring. I avhandlingen analyserade Erika bland annat hur patentsystemet påverkar företags teknologival och därigenom innovationstakten i ekonomin, samt hur teknologiöverföring inom och mellan länder påverkar ländernas relativa produktivitetsnivåer. Erika medverkar i forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi.
 

Anders Åkerman är filosofie doktor i nationalekonomi från Stockholms universitet. Han disputerade i oktober 2008 med en avhandling som bland annat analyserar hur ökad globalisering påverkar länders produktivitetsnivåer. Anders kommer att arbeta inom IFN:s forskningsprogram Globaliseringen och företagen, bland annat med projekt som analyserar hur ökad handel mellan länder ökar konkurrensen mellan företag och därigenom påverkar länders produktivitet. Anders kommer också att arbeta med handelns effekter på demokratisk utveckling och klimatförändringen samt med olika aspekter av Kinas ekonomiska utveckling.
 
 

Aktuella forskningsrapporter:   

Kan terminshandel förbättra konkurrensen på elmarknaden?
av Pär Holmberg
Läs mer

Produktivt och icke-produktivt entreprenörskap i en politisk-ekonomisk teori
av Robin Douhan och Magnus Henrekson
Läs mer

Är u-länder sämre på att argumentera inför WTO-domstolen?
av Bernard Hoekman, Henrik Horn och Petros C. Mavroidis
Läs mer

Svenska väljare är själviska och framåtblickande
av Mikael Elinder, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara
Läs mer

  

Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev kan du avsluta din prenumeration här.


 


 

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se