Nyhetsbrev 1-2014

Unik undersökning – om styrning och ledning inom äldreomsorgen

Det här är inte enkelt och har aldrig tidigare gjorts inom svensk nationalekonomisk forskning, förklarar Henrik Jordahl om den ambitiösa intervjuundersökning som IFN genomfört under 2013 – inom ramen för forskningsprogrammet Tjänstesektorns ekonomi. Det handlar om intervjuer med verksamhetsansvariga på äldreboenden, både kommunala och privata. ”Vi får unik kunskap om hur styrning och ledning bedrivs” förklarar han. Kunskaperna kan sedan användas för att förbättra verksamheterna. Med start 2014 kommer även skolan och sjukvården att undersökas.

Dator
 

– Tidigare studier av andra branscher visar att företag med god styrning och ledning (enligt det mått som undersökningen bygger på) har högre lönsamhet och produktivitet samt växer snabbare än mindre välskötta företag, menar Henrik Jordahl.

Det finns cirka 2 300 äldreboenden i Sverige. Av dessa drivs drygt 300 i privat regi, övriga är kommunala. Samtliga dessa har tillfrågats om att delta i undersökningen och närmare 500 har intervjuats per telefon under cirka en timmes tid. I dessa telefonsamtal med verksamhetschefer har frågor ställts om bland annat målformulering och kommunikation, personaladministration och befordringsförfarandena.

– Vi letar efter verktyg som kan ge bra drift inom äldrevården, förklarar forskaren Jannis Angelis som koordinerar intervjuundersökningarna.

Han säger att det forskarna kommer fram till kan hjälpa cheferna inom äldreomsorgen att göra rätt saker bättre, att bli mer effektiva och produktiva. Något som kan komma de boende till del i form av omprioriteringar och besparingar som möjliggör exempelvis satsningar på eftersatta områden.

Än så länge har data samlats in och forskarna har bara börjat att bearbeta dessa. En första rapport kommer under våren 2014. Finns det redan i dag någon slutsats att redovisa?

– Vi kan se att äldreboenden inom både privat och kommunal regi uppvisar fullt spektrum inom alla mätenheter. Det vill säga att det finns bättre och sämre boenden inom både privat och kommunal regi. Avgörande blir därför att förstå exakta förhållanden och underliggande faktorer i det enskilda fallet för att dra korrekta slutsatser, säger Jannis Angelis.

Mikael Johansson är en av de sju personer som per telefon har intervjuat verksamhetschefer på äldreboenden. Han säger att samtalen varit spännande och att han lärt sig en hel del. Själv har han sedan sommaren 2013 en masterexamen i Industrial Management från KTH.

– Det är mest kommunala verksamhetschefer som jag har talat med. De flesta är kvinnor som avancerat från annan offentlig tjänst till att bli chefer för ett äldreboende. 

– Något som förvånat mig är den stora spridningen av kunskap om verksamhetsstyrning. Allt från mycket bra till mycket dålig. Och spridningen finns både inom privat och kommunal verksamhet.

Han säger att de äldreboenden där styrning och ledning fungerar bra drivs mer som företag – oberoende av om de är privata eller kommunala. Det märks snabbt att där har cheferna kontroll över utgifter och inkomster och vad som påverkar budgeten.

I ett andra steg planerar forskarna att koppla skillnader i lednings- och styrningskvalitet till äldreomsorgens kostnader och kvalitet. Både objektiva mått som personaltäthet eller resultatmått och subjektiva kvalitetsmått från brukarundersökningar kommer att användas.

– I förlängningen kan denna forskning bidra till att formerna för konkurrensutsättning, upphandling och valfrihet utformas för att stimulera hög lednings- och styrningskvalitet, säger Henrik Jordahl.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se