2014

Nyhetsbrev nr 5-2014

Mindre strikt reglering ökar produktiviteten i detaljhandeln

av Matilda Orth

matilda orth 140x180

Plan- och bygglagen har en rad miljömässiga syften. Men den kan även begränsa butikers möjligheter att etablera sig. IFN-forskaren Matilda Orth har i ett par studier av svensk detaljhandel påvisat betydande kostnader för sådana inträdeshinder i form av förlorad produktivitetsutveckling och försämrat konkurrenstryck bland etablerade butiker.

Läs mer
 

Forskningsfronten


 

 

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade, då som accepterade artiklar.

Nya studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter handlar bland annat om institutionella ramverks betydelse för företagarklimatet och hur en hög grad av tillit i en marknadsekonomi gör att toleransen blomstrar. I en artikel av Andreas Bergh och Therese Nilsson redogörs för globaliseringens effekter. Enligt analysen minskar en liberal handelspolitik och ökade informationsflöden fattigdomen.

Accepterade artiklar

Martin Andersson och Magnus Henrekson (IFN), ”Local Competiveness Fostered through Local Institutions for Entrepreneurship”, i David B. Audretsch, Albert N. Link och Mary Walshok, red., Oxford Handbook of Local Competitiveness. Oxford: Oxford University Press.

I denna uppsats görs en genomgång av forskningsläget vad gäller det institutionella ramverkets betydelse för lokalt företagsklimat. Författarna konstaterar att, även om det krävs ett nationellt regelverk, så kan ändå mycket åstadkommas på lokal (och regional) nivå. Detta är avgörande för att främja entreprenörskap med en hög tillväxtpotential.

Laurens Cherchye, Thomas Demuynck, Bram De Rock och Per Hjertstrand (IFN), ”Revealed Preference Tests for Weak Separability: An Integer Programming Approach”, Journal of Econometrics.
Ett grundläggande antagande i nationalekonomi är att ekonomin delas upp i individuella sektorer som kan analyseras var för sig. I denna uppsats visas att uppdelningen i sektorer utgör ett svårt teoretiskt problem. Som en lösning på detta föreslås en ny effektiv procedur (ett test) för att effektivare dela upp i sektorer.

Niclas Berggren och Therese Nilsson, båda IFN, ”Market Institutions Bring Tolerance, Especially Where There Is Social Trust”, Applied Economics Letters.

Tidigare forskning visar att en ekonomi med äganderätt och stabilt penningvärde är gynnsam för tolerans. I uppsatsen undersöks den sociala tillitens roll. Det visar sig att tillit är en katalysator: Den positiva effekten av en välskött marknadsekonomi blir större ju mer människor litar på varandra. Tolerans tycks alltså blomstra mest i marknadssamhällen med hög grad av tillit.

Pehr-Johan Norbäck (IFN), Lars Persson (IFN) och Robin Douhan, ”Entrepreneurship Policy and Globalization”, Journal of Development Economics.

Uppsatsen visar att nivån på hinder för entreprenörsverksamhet tenderar att minska när produkt- och tillgångs-
marknader globaliseras. De empriska resultaten i uppsatsen visar också att det finns ett starkt negativt samband mellan graden av globalisering och nivån på etableringshinder för entreprenörer – mer globaliserade länder har lägre hinder.

Andreas Bergh och Therese Nilsson, båda IFN, ”Is Globalization Reducing Absolute Poverty?”, World Development.

En omstridd fråga är hur globalisering påverkar världens fattigaste, som lever på mindre än 1 dollar per dag. Artikeln bygger på ett bredare datamaterial än tidigare studier (114 länder följs från 1983 till 2007) och visar att ökad globalisering följs av minskad fattigdom. Särskilt kan en liberal handelspolitik och ökade informationsflöden leda till minskad fattigdom, enligt analysen.


Working Papers (titel från svensk sammanfattning)

 

KortOchGottApsis


17-juni-2014b

Entreprenören som försvann?

Den 17 juni kl. 8.30-10.00 arrangerar IFN ett seminarium. Lokal: Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm

Är de superrika på 2000-talet rentierer, spekulanter eller entreprenörer? Frågan aktualiseras bl.a. av den franske ekonomen Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century. Den handlar om hur förmögenheter skapas och fördelas.

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, forskare på IFN, menar att Piketty missat entreprenörernas centrala roll i samhällsbygget.

Välkommen att lyssna till en presentation av aktuell forskning på området och ett samtal om entreprenörernas roll i ekonomin. Förutom Magnus Henrekson och Tino Sanandaji deltar Lena Apler, entreprenör och arbetande styrelseordförande i Collector. Thomas Gür leder samtalet.

Anmälan senast den 10 juni 2014.

Läs mer och anmäl dig

 

Forskarseminarier

På onsdagar kl. 10.00-11.15 arrangeras vetenskapliga forskarseminarier på IFN, Grevgatan 34., Stockholm.

11 juni – ”Trust, Firm Organization, and the Structure of Production” med Paolo Pinotti, Bocconi University

18 juni – ”Universal Health Insurance in Latin America: Evidence from Mexico” med Rita Ginja, Uppsala University

Sommaruppehåll!

Läs mer

 

Externa forskningsrapporter

Forskarna på IFN forskar och skriver allt som ofta rapporter för organisationer utanför institutet. Dessa finns att ladda ner och läsa på hemsidan. Sök under publikationer – artiklar på svenska och böcker på svenska.

 

Ny vetenskaplig tidskrift om skatter

”The Rise and Fall of Swedish Wealth Taxation” är titeln på en artikel författad av Magnus Henrekson, IFN, och Gunnar Du Rietz, affilierad till IFN, som publiceras i det första numret av den nya vetenskapliga tidskriften Nordic Tax Journal. Artikeln baseras på forskning som gjorts inom ramen för ett skattehistoriskt projekt som nyligen avslutats på IFN. De har studerat framväxten av svensk förmögenhetsbeskattning från dess introduktion 1911 till dess den avskaffades 2007.

Nordic Tax Journal är något så unikt som en ny nordisk tidskrift. Den publiceras online och är en “open access” tidskrift om beskattning i första hand i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Tidskriften är tvärvetenskaplig och täcker rättsliga, ekonomiska och samhällsvetenskapliga aspekter på beskattning. Nordic Tax Journal ges ut av Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd, som är en oberoende och ideell organisation inrättad av regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Läs artikeln i Nordic Tax Journal
 

Ny Ekonomisk forskning 22013-3

 

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se