Nyhetsbrev 8-2014

Forskningsfronten

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade. Följande artiklar är de senaste som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås, ”Nuclear Capacity Auctions”, Energy Journal.

Svensk kärnkraft har i dag en osäker framtid även om nuvarande lagstiftning tillåter att nya reaktorer tillåts ersätta uttjänta. Denna studie föreslår att rätten att bygga och driva nya kärnkraftverk ska auktioneras ut i ett öppet anbudsförfarande. Budgivning skulle bland annat ge information om det förväntade ekonomiska värdet av ny kärnkraft.

Mikael Stenkula, ”Swedish Taxation in a 150-year Perspective”, Nordic Tax Journal.

Här studeras svenska skatter mellan 1862 och 2010. Studien analyserar utvecklingen inom sex olika nyckelområden (arbetsskatter, kapitalskatter, förmögenhetsskatter, arvs- och gåvoskatter, konsumtionsskatter samt fastighetsskatter). Studien visar att betydelsen av olika skatter varierat påtagligt över tiden, samtidigt som skattetrycket stigit markant.

Joakim Gullstrand och Maria Persson, ”How to Combine High Sunk Costs of Exporting and Low Export Survival”, Review of World Economics.

Omfattande forskning har visat att företag, för att täcka stora fasta kostnader, fortsätter exportera under lång tid när de väl börjat. Ett annat forskningsfält har dragit den till synes motstridiga slutsatsen att internationell handel är mycket kortvarig. Med hjälp av svenska data visar denna studie att och varför båda forskningsfälten kan ha rätt.

Shon Ferguson, ”Endogenous Product Differentiation, Market Size and Prices”, Review of International Economics.

Trots att det i städer och regioner med stor befolkning finns många företag är inte konsumentpriser alltid lägre där än på andra håll. Enligt denna uppsats är förklaringen till detta att företag utvecklar produkter som är mer unika. Utvecklingen av dessa mer specialiserade produkter leder till högre priser.

Eleonora Patacchini, Giuseppe Ragusa och Yves Zenou, ”Unexplored Dimensions of Discrimination in Europe: Homosexuality and Physical Appearance”, Journal of Population Economics.

I ett fältexperiment i Italien sänds ”falska” CV till verkliga platsannonser. Det visar sig att homosexuella har ca 30 % mindre chans att kallas tillbaka till intervju jämfört med heterosexuella män och än mer så om de är högutbildade. Ingen effekt för homosexuella kvinnor. En skönhetspremie finns för kvinnor, men denna är mycket lägre när dessa är utbildade.

Martin Ljunge, ”Social Capital and Health: Evidence that Ancestral Trust Promotes Health Among Children of Immigrants”, Economics & Human Biology.

Studien visar att hög tillit ger bättre hälsa. Barn till invandrare från länder med hög tillit har själva hög tillit och i sin tur bättre hälsa. Det gäller både självupplevd och mer objektiv hälsa. Effekten av tillit på hälsa är jämförbar med flera års utbildning. Resultaten visar hur viktigt det är att främja tillit som en väg till bättre hälsa.

Ola Andersson, Håkan Holm, Jean-Robert Tyran och Erik Wengström, ”Deciding for Others Reduces Loss Aversion”, Management Science.

Ett vanligt avsteg från rationellt beslutsfattande är att man lägger för stor vikt vid potentiella förluster, vilket kan leda till alltför få investeringar. Studien visar att personer som tar beslut med andras pengar är signifikant mindre känsliga för förluster och därmed tar mer rationella beslut.

Rebecca Piekkari, Lars Oxelheim och Trond Randøy, ”The Silent Board: How Language Diversity May Influence the Work Processes of Corporate Boards”, Corporate Governance: An International Review.

I studien analyseras vad som händer i ett företags styrelse när utländska medlemmar valts in och språket ändras. Studien visar att i de företag där inte språkändringen är väl förberedd ändras balansen i styrelsen då några på grund av språket inte vågar uttrycka sina tankar. Det blir lägre spänst i diskussioner och konstruktiva tankar kommer inte fram.

Dan Johansson, Mikael Stenkula och Gunnar Du Rietz, ”Capital Income Taxation of Swedish Households, 1862 to 2010”, Scandinavian Economic History Review.

Denna studie analyserar kapitalbeskattningens utveckling mellan 1862 och 2010. Resultaten visar att kapitalbeskattningen kunde slå hårt mot investeringar, med en effektiv skatt på över 100 procent för vissa finansieringsformer under 1970- och 80-talen. Efter skattereformen 1990–91 har skattesatsen sjunkit tillbaka.

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se