Nyhetsbrev 5-2015

Accepterade artiklar

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. All forskning presenteras först i ett working paper. Hittills i år har 30 sådana presenterats på IFN. Nästa steg är publicering i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Följande artiklar är de senaste som accepterats för sådan publicering.

Alla accepterade artiklar

Carl Gaigné och Yves Zenou, ”Agglomeration, City Size and Crime”, European Economic Review

I studien analyseras sambandet mellan brottslighet och tätbebyggelse. Forskarna finner att: 1) bättre tillgänglighet till jobb minskar brottsligheten på kort sikt men kan öka brottsligheten på lång sikt; 2) brottsligheten ökar med stadens storlek; 3) med lägre pendlingskostnader blir polisens brottsbekämpning effektivare.

Pehr-Johan Norbäck, Ayça Tekin-Koru and Andreas Waldkirch, ”Multinational Firms and Plant Divestiture”, Review of International Economics.

Det finns i dag betydande kunskap om vad som driver multinationella företag att investera utomlands. Däremot vet vi mindre om varför multinationella företag väljer att avsluta direktinvesteringar. Den här studien använder svenska företags utländska direktinvesteringar för att studera vilka faktorer som är viktiga för företagens beslut att sälja av dotterbolag.

Adam G. Martin och Wolf von Laer, ”Regime Uncertainty and the Great Recession: A Market Process Approach”, Independent Review.

Det politiska klimatet i USA skapar osäkerhet i näringslivet, vilket bidrar till en långsam ekonomisk återhämtning. Forskarna visar här vilka faktorer som bidrar till en svag ekonomisk tillväxt och hur små och medelstora företag påverkas negativt.

Ola Andersson, Håkan J. Holm, Jean Robert Tyran och Erik Wengström, ”Risk Aversion Relates to Cognitive Ability: Preferences or Noise?”, Journal of the European Economic Association

Tidigare studier har visat att personer med hög kognitiv förmåga tar mer riskfyllda beslut. I denna studie visas att sambandet är falskt. Detta eftersom personer med låg kognitiv förmåga gör fler misstag vilket ger upphov till ett falskt positivt samband mellan kognitiv förmåga och riskfyllt beteende. 

Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson, ”An Innovation Policy Framework: Bridging the Gap between Industrial Dynamics and Growth”, i David B. Audretsch och Albert N. Link, red., Essays in Public Sector Entrepreneurship. New York: Springer.

En nyckelaktör i innovationsprocessen är entreprenören, skriver forskarna i denna studie. Det räcker inte med utbildning och FoU. Nya kunskaper måste kombineras med entreprenörskap och företagsbyggande för att ny, potentiellt värdefull kunskap ska omvandlas till ekonomisk tillväxt och ökat välstånd. Förslag till reformer presenteras.

Carl Magnus Bjuggren, ”Sensitivity to Shocks and Implicit Employment Protection in Family Firms”, Journal of Economic Behavior & Organization.

Sysselsättningen i familjeföretag är mindre känslig för förändringar i omsättning och förädlingsvärde inom respektive bransch. Familjeföretag är även mindre benägna att säga upp och anställa personal vid temporära fluktuationer på företagsnivå. Resultaten indikerar att familjeföretag erbjuder sina anställda indirekt anställningsskydd.

Johannes Mauritzen, ”How Price Spikes Can Help Overcome the Energy Efficiency Gap”, Economics Letters.

Tillfälliga pristoppar ses ofta som icke-önskvärda följder på avreglerade elmarknader. Pristoppar kan dock ha en fördel: ouppmärksamma konsumenter kan “påverkas” att söka information om energieffektiva investeringar. Denna studie från Norge visar att det finns ett positivt samband mellan pristoppar på elpriser och Google-sökningar på värmepumpar.

Niclas Berggren, Sven-Olov Daunfeldt och Jörgen Hellström, ”Does Social Trust Speed Up Reforms? The Case of Central-Bank Independence”, Journal of Institutional Economics.

Forskarna undersöker om tillit människor emellan påverkar hur snabbt reformer som gör centralbanken oberoende genomförs. Om människor litar på varandra kan förmågan att komma överens vara större; men tillit kan också göra att behovet av reformer är mindre i utgångsläget. Forskarna finner att hög tillit ger snabbare reformer i demokratier.

Pär Holmberg och Bert Willems, ”Relaxing Competition through Speculation: Committing to a Negative Supply Slope”. Journal of Economic Theory.

Terminer och optioner används vanligen till att prissäkra elproducenters försäljning, men kan även utnyttjas till att försämra konkurrensen på marknaden. Uppsatsen visar att en strategiskt vald portfölj leder till nedåtlutande utbudskurvor, s.k. ologiska bud, vilka observerades på den nordiska elbörsen innan de förbjöds hösten 2007.

Niclas Berggren, ”Does Belief in Objective Morality Lead to Coercion? An Analysis of the Arguments of Kelsen and Buchanan”, Review of Austrian Economics.

Om människor tror på en objektiv moral, blir de då mer benägna att förespråka tvång? Hans Kelsen och James Buchanan menade det – varför tillåta frihet när det står klart vad som är rätt? I denna studie anges de villkor som måste vara uppfyllda för att argumentet ska gälla. Experimentell forskning visar sig ge ett visst stöd. 

Mario Larch, Pehr-Johan Norbäck och Steffen Sirries, ”Heterogeneous Firms, Globalization and the Distance Puzzle”, World Economy.

Trots tilltagande globalisering är geografiskt avstånd fortfarande ett betydande hinder för handel mellan länder. I denna studie visas emellertid att betydelsen av geografiskt avstånd minskar över tiden, om man i den empiriska analysen tar hänsyn till att vissa länder inte handlar med varandra och att skillnaderna i produktivitet är stor mellan företag.

Louise Johannesson och Petros C. Mavroidis, ”Black cat, White cat: The Identity of the WTO Judges”, Journal of World Trade.

Forskarna studerar förnyelsen av WTO:s tvistelösningsmekanism jämfört med GATT. De finner ingen förändring vad gäller WTO:s domare. Många har begränsade kunskaper om WTO:s praxis och juridik samt svaga incitament att utföra den juridiska analysen. Arbetet förs då över till WTO-sekretariatet med både expertis och intresse av att påverka domsluten.

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se