Nyhetsbrev nr 1-2016

Accepterade artiklar

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. All forskning presenteras först i ett working paper. Under förra året presenterats ett 50-tal sådana på IFN. Nästa steg är publicering i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Här redovisas de senaste som accepterats för publicering. Det handlar om allt från utmaningar för välfärdstjänster och vänskaps inom etniska grupper till riskhantering och vd:s ersättning. 

Andreas Bergh, “The Future of Welfare Services: How Worried Should We Be about Baumol, Wagner and Ageing?”, Nordic Economic Policy Review.

Forskarna diskuterar utmaningar för välfärdstjänster: Baumols kostnadssjuka (att tjänsterna blir dyrare relativt annan konsumtion), Wagners lag (att den offentliga sektorn växer när BNP ökar), och befolkningens åldrande. Utmaningarna omöjliggör inte skattefinansiering av välfärdsstaten, men ett brett stöd förutsätter sannolikt ökad privat finansiering av välfärdstjänster.

Johanna Möllerström, “Ethnic Fractionalization and the Demand for Redistribution – Potential Implications for the Nordic Model”, Nordic Economic Policy Review.

Historiskt har de nordiska väljarna velat se en omfattande omfördelning av resurser i samhället. I denna studie diskuteras hur ökande etnisk heterogenitet kan påverka individers preferenser för omfördelning. Befolkningen i alla nordiska länder blir nu alltmer heterogen och forskaren diskuterar varför detta kan leda till minskad efterfrågan på omfördelning.

Joan De Marti och Yves Zenou, “Segregation in Friendship Networks”, Scandinavian Journal of Economics.

I studien analyseras hur individer från olika etniska grupper skapar vänskapsband. Det visar sig att socialisering mellan samma typ av individer kan vara svag även om kostnaden för att upprätthålla länkar inom en egen typ är mycket låg. Modellen visar att politik som syftar till att minska segregation inte alltid är socialt önskvärd, på grund av skillnaden i kostnad mellan olika grupper.

Wen Zhou, Nikita Koptyug, Shutao Ye, Yifan Jia och Xiaolong Lu, “An Extended N-player Network Game and Simulation of Four Investment Strategies on a Complex Innovation Network”, PLOS One.

För att minska kostnader och risker associerade med Forskning och utveckling (FoU) kan företag bilda allianser genom att dela på kostnader och innovationer. Forskarna presenterar en modell som beskriver hur företag som ingår i ett nätverk av innovationsallianser bör investera i sina allianspartners om varje företag har begränsade resurser.

Håkan Jankensgård, Alf Alviniusen och Lars Oxelheim, “Why FX Risk Management Is Broken – and What Boards Need to Know to Fix It”, Journal of Applied Corporate Finance.

Forskningslitteraturen inom riskhantering presenteras. Forskarna finner att den ökade efterfrågan på transparens i finansiella rapporter samt ökade krav på kostnadseffektivitet och förutsägbarhet gjort valutariskhanteringen alltmer problematisk. Studien analyserar hur en av hävd isolerad form av riskstyrning bör integreras in i en koncernövergripande riskstyrningsmodell.

Cynthia J. Campbell, Rosita P. Chang, Jack C. De Jong, Jr., Robert Doktor, Lars Oxelheim och Trond Randøy, ”The Impact of CEO Long-term Equity-based Compensation Incentives on Economic Growth in Collectivist versus Individualist Countries”, Asian Economic Papers.

Det är svårt att i litteraturen om vd-ersättning finna belägg för ett samband mellan ersättningssystem och prestation på företagsnivå. Denna studie på ländernivå finner ett positivt samband mellan användningen av långsiktiga belöningssystem och landets ekonomiska tillväxttakt. Ett förbud mot användning av sådana system kan sålunda kosta i form av utebliven tillväxt.

Simone Bertoli,Vianney Dequiedt och Yves Zenou, “Can Selective Immigration Policies Reduce Migrants’ Quality?” Journal of Development Economics.

Kunskap om sammansättningen av invandrargrupper är avgörande för att politiker i både Europa och i USA ska förstå effekterna av invandringspolitik. I denna studie visar forskarna att en ökning av andelen utbildade invandrare kan slå tillbaka ifall dessa i genomsnitt är mer välutbildade än genomsnittet i det samhälle de lämnar.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se