2018

Nyhetsbrev 4–2018

Nyheter från IFN.gif


EU-projekt med final i Bryssel

Sju steg föreslår forskarna inom det tvärvetenskapliga projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires), där IFN ingår, för att fler ska våga ta steget att bli entreprenörer i Europa. Forskarna inom Fires har presenterat sina forskningsresultat och en politisk verktygslåda för EU-kommissionen. Den 25 maj hölls dessutom en avslutande publik konferens i Bryssel där forskare, organisationer och företagare deltog.

Läs nyhetsbrev 4–2018 som PDF

Fires
I panelen ses från vänster: Magnus Henrekson, IFN, Bert Kuby, Europeiska regionkommittén, Stephan Raes, Nederländernas EU-representation, 
Ulla Engelmann, EU-kommsissionen, och Jonathan Potter, OECD.
 

Fires-forskarna har arbetat fram ett index (The Regional Entrepreneurship and Development Index, Redi) för att avgöra var på den entreprenöriella skalan en region befinner sig. Just skillnaderna mellan olika delar av Europa, vad gäller exempelvis lagar som underlättar för entreprenörskap, framkom gång på gång under den avslutande konferensen i Bryssel. Magnus Henrekson, IFN, ledde en av konferensens två scensamtal.

– Den som vill förbättra företagsklimatet kan inte bara se till bolagsskatten. Entreprenörerna och deras incitament måste identifieras. Och det räcker inte att ta hänsyn till entreprenörerna. Man måste också tänka på alla de som ska anställas, finansiärer med flera. Detta är en komplex och en politiskt svår fråga, sa Henrekson och fick medhåll av Stefan Raes, Nederländernas EU-representation, som kallade entreprenörsfrågan ”en mardröm för politiker”. Han förklarade att han hoppas att forskarna ska kunna hjälpa till att tydliggöra forskningen och reda ut sambanden för politikerna och andra makthavare.

Bert Kuby, Europeiska regionkommittén, som är ett rådgivande organ i EU, gav Firesprojektet bra betyg. Han förklarade att det är utmärkt att forskarna visat att alla inte passar in i en och samma mall. Kuby påpekade att det är viktigt för tillväxten att inte bara studera nya företag utan även de något äldre som vill och kan växa. Jonathan Potter, OECD, höll med. Ulla Engelmann, chef för EU-kommissionens direktorat Clusters and Entrepreneurship förklarade att forskarna behöver bli bättre på att nå politiker med sin forskning.

Hur kopplas Fires förslag till EU kommissionens arbete?

Om detta talade Maarit Nyman, chef för en avdelning inom EU:s direktorat Grow, som bland annat arbetar med SMEs. Nyman avslutade konferensen med att berätta om Cosme (Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises).

Cosme ska förbättra tillgången till kapital, stödja små och medelstora företags internationalisering och tillträde till marknader, främja konkurrens och ett företagsvänligt klimat.

Läs mer

Film om de sju stegen

 

Stort intresse för forskning om turordning enligt LAS

Ett välbesökt seminarium om forskning kring turordningsreglerna inom LAS hölls den 3 maj. Per Skedinger och Martin Olsson, IFN, presenterade en rapport och konstaterade att det så kallade tvåundantaget ökar personalomsättningen, fungerar som tillväxtbarriär, ökar produktiviteten och minskar frånvaron i de aktuella små företagen. I en efterföljande panel ingick Per Skedinger, IFN, Carin Ulander-Wänman, Umeå universitet, Mikael Sandström, TCO, Thomas Carlén, LO, och Martin Ådahl, Centerpartiet.

LAS
I paneldiskussionen deltog (från vänster) Mikael Sandström, chefsekonom TCO, Carin Ulander-Wänman, universitetslektor Umeå universitet, Martin Ådahl, chefsekonom (C), Per Skedinger, forskare på IFN och professor, samt Thomas Carlén, ekonom LO. Willy Silberstein var moderator. Foto: Kajsa Kax.


Per Skedinger, IFN, förklarade på seminariet att samtliga borgerliga riksdagspartier vill ändra så att turordningreglerna blir mindre restriktiva. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill att reglerna ska förbli de samma medan Vänsterpartiet vill göra turordningsreglerna mer restriktiva.

Martin Olsson, IFN, sa i sin presentation av forskningen att turordningsreglerna påverkar anställdas sjukfrånvaro och uttag av vab (vård av sjukt barn). I det senare fallet så tar papporna ut färre dagar medan mammornas frånvaro förblir den samma.

Mikael Sandström, TCO, ansåg att frågan om turordningsregler och LAS är alltför komplicerade för att tas upp i en valrörelse då ”politiker pratar sig in i hörn”.

– Jag skulle vilja veta vad ni tror om framtiden. Om jobb som inte kommer att finnas och nya jobb som vi inte känner till i dag, frågade Michael Treschow, IFN:s styrelseordförande, när publiken släpptes in i samtalet.

Inga jobb kommer att förbli de samma som de var i går, sa Mikael Sandström, TCO. Han menade vi måste bli bättre på fortbildning och utbildning för att byta arbetsuppgifter. Thomas Carlén, LO, sa att den tudelade arbetsmarknaden sannolikt kommer att finnas kvar i framtiden och att tryggheten för de visstidsanställda är rätt sätt att tackla problemet.

Läs mer och se film från seminariet
 Engagerat samtal om kvalitet i hemtjänsten


En kunnig panel och en engagerad publik deltog den 17 maj i ett seminarium om hemtjänsten. Med hjälp av ny digitalt insamlad data har IFN-forskare jämfört kvalitet och produktivitet i hemtjänsten. Det skiljer mycket mellan olika enheter, förklarade Henrik Jordahl, IFN. Forskarna har också studerat Lagen om valfrihetssystem, LOV, och sett att de äldre blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun börjar tillämpa LOV. Seminariet var slutpunkten för projektet Framtidens välfärdstjänster.
 

Hemtjänsten
Henrik Jordahl berättade om de forskare som ingått i projektet och två av de rapporter som skrivits. Foto: Bosse Johansson.
 

En kunnig panel diskuterade kvalitet i hemtjänsten, speciellt svårigheter att definiera och mäta kvalitet. I panelen ingick Henrik Jordahl, IFN, Camilla Aho, Attendo, Veronica Magnusson, Vision, Annika Wallenskog, SKL, och Ulrika Winblad, Uppsala universitet.

Henrik Jordahl presenterade mätningar som visar att hemtjänstpersonalen tillbringar 58 procent av arbetstiden hemma hos de äldre. Han sa vidare att arbetsproduktiviteten skiljer mycket mellan de 172 studerade hemtjänstgrupperna, även i jämförbara kommuner. Detta, sa Jordahl, antyder att produktiviteten och därmed kvaliteten kan förbättras i hemtjänsten. Han menade att personalen kan arbeta mer produktivt utan att det går ut över de äldres nöjdhet med hemtjänsten.

Samtidigt sa Henrik Jordahl att det är svårt att veta hur bra hemtjänsten är när den inte betalas av den som nyttjar den. Om man betalade mer ur egen ficka (exempelvis RUT-tjänster) och inte via skattsedeln skulle man tydligare se hur högt en hemtjänsttimme värderas.

Läs mer och se film från seminariet
 

Forskningsfronten

IFN:s forskning presenteras först i ett working paper. Under förra året utkom ett 50-tal sådana på IFN. Nästa steg är publicering i vetenskapliga tidskrifter som är peer reviewed. Här redovisas några av de studier som nyligen accepterats för sådan publicering. Ämnena varierar från flaskhalsar i elnätet och fördelarna med 1990-talets svenska strukturreformer till betygsättning i skolan och hur utvandringen från Sverige under 1800-talet påverkar hemkommuners politiska utveckling.


Pär Holmberg och Andrew Philpott, ”On Supply-Function Equilibria in Radial Transmission Networks”. European Journal of Operational Research.

Tillfälliga flaskhalsar i elnätet kan få stor inverkan på elpriset. Vidare försvagas konkurrensen när flaskhalsar i nätet splittrar upp elmarknaden i mindre delmarknader med färre producenter. I denna studie utvecklas en metod som kan användas för att kvantifiera i vilken utsträckning flaskhalsar påverkar konkurrensen.
 

Jannis Angelis, Mauro Ginieis, Sai Nudurupati  och Simon Okwir, “Performance Measurement Systems and Complexity”. International Journal of Management Reviews.

Komplexitet i mät- och styrprocesser anses ofta bero på miljön snarare än aktörers agerande. En metaanalys av 58 tidigare studier visar hur teknisk och social kontroll påverkar processerna. Resultatet visar att en förklaring till att komplexiteten ökar är otydliga mål, samt svårigheter att effektivt leda och styra medverkande aktörer.
 

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, “The Turnaround of the Swedish Economy: Lessons from Large Business Sector Reforms”. World Bank Research Observer.

Hur kan ett land komma ur en period av stagnerad produktivitetstillväxt och nå sin tillväxtpotential? Forskarna finner stöd för att de mikrobaserade strukturreformerna av den svenska ekonomin som genomfördes under 1990-talet är en viktig förklaring till den remarkabla produktivitetstillväxt som följde efter krisen i början av 1990-talet.
 

Jonas Vlachos, “Trust-Based Evaluation in a Market-Oriented School System”. Neoliberalism and Market Forces in Education: Lessons from Sweden.

Svensk skola är marknadsorienterad samtidigt som resultatuppföljningen är tillitsbaserad. Denna  studie visar att fristående grundskolor sätter högre betyg än kommunala givet elevernas kunskapsnivå. Ett par av skolkoncernerna utmärker sig i detta avseende och skillnaderna är större när mer tillförlitliga prov används för att fånga kunskapsnivån.
 

Pär Holmberg och Frank A. Wolak, “Comparing Auction Designs Where Suppliers Have Uncertain Costs and Uncertain Pivotal Status”. RAND Journal of Economics.

Forskarna analyserar en elmarknad med imperfekt konkurrens och osäkra produktionskostnader. De finner att ökad transparens förbättrar konkurrensen samt att marginalprissättning, som används på de flesta elmarknader inklusive den nordiska, ger lägre elpris jämfört med diskriminerande prissättning, som används i Storbritannien.
 

Shon Ferguson och Mark Sanctuary, “Why is Carbon Leakage for Energy Intensive Industry Hard to Find?”. Environmental Economics and Policy Studies.

Elpriserna i Sverige steg påtagligt under 2000-talet. I denna studie undersöks hur högre elkostnader i tillverkningsbranschen påverkar import av insatsvaror. Forskarna finner att högre elpriser ledde till att svenska företag ökade sin import av elintensiva insatsvaror 2001‒2006.
 

Mounir Karadja och Erik Prawitz,Exit, Voice and Political Change: Evidence from Swedish Mass Migration to the United States”. Journal of Political Economy.

Forskarna undersöker hur utvandringen från Sverige under 1800-talet påverkar hemkommuners politiska utveckling. De finner att emigrationen ökade efterfrågan på politisk förändring, mätt i deltagande i den begynnande arbetarrörelsen och röstande. Den ledde även till förändrade politiska institutioner.
 

Thomas Tangerås, ”Equilibrium Supply Security in a Multinational Electricity Market with Renewable Production”. Energy Economics.

Att upphandla produktionsreserver och bygga ut elnätet är de vanligaste sätten att skydda konsumenterna mot elavbrott och höga priser, men ger färre incitament att sänka förbrukningen och investera i ny produktion. I denna studie undersöks konsekvenserna av nationella beslut för att öka försörjningstryggheten på en multinationell elmarknad.


Selin Dilli, Niklas Elert och Andrea M. Herrmann, “Varieties of Entrepreneurship: Exploring the Institutional Foundations of Different Entrepreneurship Types through ‘Varieties-of-Capitalism’ Arguments". Small Business Economics.

I uppsatsen undersöks hur samspelet mellan nationella institutioner påverkar entreprenörskap. I en analys av 21 utvecklade länder finner forskarna fyra tydliga landkluster, vart och ett med ett distinkt knippe av samverkande institutioner, som kan länkas samman med olika slags entreprenörskap.
 

Emanuele Colonnelli, Joacim Tåg, Michael Webb och Stefanie Wolter, “A Cross-Country Comparison of Dynamics in the Large Firm Wage Premium”. AEA Papers and Proceedings.

I denna studie dokumenteras samband mellan företags storlek och lön i Sverige, Brasilien, Storbritannien och Tyskland samt hur dessa samband har utvecklats över tid. Forskarna finner ett positivt samband mellan lön och företagsstorlek i alla dessa länder, men skillnaderna mellan länderna är stora.
 

Se fler accepterade artiklar

 

Kort och gott

 

 

Presentationer av Europaperspektiv 2018

Oxelheim

Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN, arbetar sedan 20 år med den tvärvetenskapliga årsboken Europaperspektiv. Årets upplaga av boken har presenterats på en rad svenska orter samt i Helsingfors och Bryssel. I bilden ses från vänster Niklas Bremberg, Utrikespolitiska institutet, Cecilia Malmström, EU-kommissionär och Lars Oxelheim.

 

Han vann Global Award for Entrepreneurship research

Eaward
 

Den 14 maj mottog Olav Sorenson, professor på Yale School of Management, Global Award for Entrepreneurship Research 2018 från Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Sorenson tilldelades priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum huvudman för priset, även Vinnova ingår som partner och Stockholms Köpmansklubb är donator till priset. Foto: Marcus Larsson.

Läs mer och se prisföreläsning

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se