2019

Nyhetsbrev 1–2019

Nyheter från IFN.gif


Öppet Hus lockade studenter till IFN

IFN har hållit Öppet Hus för doktorander i nationalekonomi och studenter som läser sista året på en masterexamen i nationalekonomi. Studenterna som kom från Uppsala universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, Jönköping International Business School, Göteborgs universitet och Lunds universitet, lyssnade först till presentationer av IFN-forskare. Därefter följde mingel där de träffade och talade med forskare och forskningsassistenter.

Läs mer
 

ÖppetHus


Läs nyhetsbrev 1–2019 som PDF


Ny ordförande för IFN:s styrelse

StefanBohman

Staffan Bohman är tillträdande ny ordförande för styrelsen i Institutet för Näringslivsforskning, IFN. Han efterträder Michael Treschow som varit ordförande 2011–2018.

Staffan Bohman innehar i dag ordförandeposten i flera bolag, bland annat Electrolux, och i Tysk-Svenska Handelskammaren. Han har tidigare varit ordförande för Höganäs och haft styrelseuppdrag i bolag som Scania, Boliden, Inter-Ikea och Vattenfall. Han var 1999–2004 vd och koncernchef för Gränges (Sapa). Staffan Bohman är ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning IX och har tidigare bland annat varit vice ordförande för SNS Förtroenderåd.

− Det har varit ett stort privilegium att få arbeta med Michael Treschow som styrelsens ordförande. Hans insatser har varit ovärderliga för IFN. Vi ser nu fram emot att få samarbeta med Staffan Bohman i denna roll. Hans gedigna erfarenheter från näringslivet och stora samhällsengagemang bådar gott för IFN:s framtid, säger professor Magnus Henrekson, vd IFN.

− Att vara ordförande för IFN har varit ett mycket stimulerande uppdrag. IFN:s forskning är viktig i samhällsdebatten då den baseras på framtagen fakta. Den visar vad lagar och regler ger för effekter. Detta hjälper lagstiftarna att fatta välgrundade beslut som ger en god samhällsutveckling, säger Michael Treschow.
 

Forskningsfronten


Systematiska skillnader i betygsättning – till pojkarnas nackdel

Betygsättning.jpg

Björn Tyrefors, IFN, samt Petter Berg och Ola Palmgren visar i ett nytt working paper att det finns en stor skillnad mellan hur pojkar och flickor presterar på det så kallade Stockholmsprovet i början på gymnasiet jämfört med betygen från grundskolan i matematik. I genomsnitt får pojkar som gör Stockholmsprovet fler provpoäng än flickor, men har samtidigt sämre betyg med sig från grundskolan. 

I många år har flickor i genomsnitt fått högre betyg än pojkar i svenska skolan. Men är detta bara en konsekvens av att pojkar klarar skolans kunskapsmål i lägre utsträckning, eller finns det systematiska skillnader i betygsättningen som är till pojkars nackdel?

För att utforska systematiska könsskillnader i bedömning jämförs elevers avgångsbetyg i matematik från årskurs 9 med samma elevers resultat på ett diagnostiskt prov i matematik som görs i början av årskurs 1 på gymnasiet i Stockholms stad, det så kallade Stockholmsprovet. Avgångsbetyget sätts av en lärare med lång personlig relation till eleven, medan så inte är fallet för Stockholmsprovet. Stockholmsprovet utformas av experter på Stockholms universitet och till grund ligger samma kursplan som i årskurs 9.

Det visar sig att pojkar som gör Stockholmsprovet i genomsnitt får fler provpoäng än flickor, men flickorna har samtidigt högre betyg med sig från grundskolan. Effekten är statistiskt säkerställd. Storleken på effekten skiljer sig inte åt när forskarna undersöker olika grupper, som elever på friskolor eller elever som har gått på en grundskola med en högre andel elever med utländsk bakgrund eller högre andel kvinnliga lärare.

Läs merNya Working Papers

Forskning presenteras först i ett working paper. Under förra året publicerades 60-talet sådana uppsatser på IFN. De 20 senast publicerade återfinns nedan. Ämnena varierar från betygsättning och skolval till arbetsmarknaden för invandrare och globaliseringens inverkan på karriären

 

Gender Grading Bias in Junior High School Mathematics” av Petter Berg, Ola Palmgren och Björn Tyrefors.

Denna studie visar att det finns en stor skillnad mellan hur pojkar respektive flickor presterar på det så kallade Stockholmsprovet i början på gymnasiet i relation till betygen från grundskolan i matematik. I genomsnitt får pojkar som gör Stockholmsprovet fler provpoäng än flickor, men har samtidigt sämre betyg med sig från grundskolan.

The Housing Wealth Effect: Quasi-Experimental Evidence” av Dany Kessel, Björn Tyrefors och Roine Vestman.

Vi undersöker hur mycket hushållen förändrar konsumtionen vid ett husprisfall. Ett isolerat husprisfall leder till små genomsnittliga konsumtionsförändringar, men varierar beroende på hushållens belåningsgrad. De med en belåningsgrad mellan 60–80 procent minskar sin konsumtion, medan de med lägre och högre belåningsgrad inte ändrar sin.

Determinants of International Consumption Risk Sharing in Developing Countries” av Malin Gardberg.

Utvecklingsländer är mycket sämre på att utjämna konsumtionstillväxt med andra länder än vad utvecklade ekonomier är. Denna uppsats visar att lägre finansiell integration, brist på finansmarknadsreformer samt en stor andel hushåll med låga inkomster delvis kan förklara skillnaderna i internationell konsumtionsutjämning.

Optimal vs Satisfactory Transparency: The Impact of Global Macroeconomic Fluctuations on Corporate Competitiveness”av Lars Oxelheim.

En analys av de 100 största europeiska publika företagen visar på betydande gap mellan optimal transparens för företaget och tillräckligtransparens för aktieägarna beträffande makroekonomins inverkan på företagets konkurrenskraft. Institutionella faktorer i form av redovisningsregler och företagsstyrning minskar detta gap.

Practice Makes Voters? Effects of Student Mock Elections on Turnout” av Richard Öhrvall och Sven Oskarsson.

I många länder genomförs skolval där elever får lägga sin röst i ett hypotetiskt parlamentsval. Syftet är att öka unga människors politiska intresse och självförtroende. I denna studie på svenska data finner vi dock att erfarenheten av att ha gått i en skola som anordnat skolval inte har någon inverkan på senare valdeltagande.

Central- versus Self-Dispatch in Electricity Markets” av Victor Ahlqvist, Pär Holmberg och Thomas Tangerås.

USA:s elmarknader är centraliserade. De förutsätter att producenterna levererar detaljerade kostnadsdata till elbörsen. Därefter bestämmer marknadsoperatören hur mycket som ska produceras i varje enskild anläggning. I Europa är besluten på elmarknaden mer decentraliserade. I denna uppsats diskuterar vi för- och nackdelar med centralisering. 

Getting the First Job – Size and Quality of Ethnic Enclaves for Refugee Labor Market Entry” av Johan Klaesson, Özge Öner och Dieter Pennerstorfer.

De senaste åren har invandring och integration diskuterats flitigt. Denna studie analyserar hur etniska enklaver påverkar invandrares arbetsmarknadsintegration. Vi finner att det är sysselsättningsgraden i den egna invandrargruppen som har störst påverkan.

Does Job Security Hamper Employment Prospects?” av Carl Magnus Bjuggren och Per Skedinger.

En reform av Lagen om anställningsskydd (LAS) år 2001 möjliggjorde för små företag att undanta två anställda från turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Vår analys visar att de små företagen blev mer benägna att anställa arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder efter reformen.

Increase-Decrease Game under Imperfect Competition in Two-Stage Zonal Power Markets – Part II: Solution Algorithm” av Mahir Sarfati, Mohammad Reza Hesamzadeh och Pär Holmberg.

Europas elmarknader tillämpar zonprissättning. Som en följd av detta sätts priset på ett vis på spotmarknaden och på ett annat när elen levereras, vilket leder till ineffektiv produktion.  Vi utvecklar en ny beräkningsalgoritm som möjliggör att denna ineffektivitet kan kvantifieras i stora elnät.

Increase-Decrease Game under Imperfect Competition in Two-Stage Zonal Power Markets – Part I: Concept Analysis” av Mahir Sarfati, Mohammad Reza Hesamzadeh och Pär Holmberg.

Europas elmarknader tillämpar zonprissättning. Som en följd av detta sätts priset på ett vis på spotmarknaden och på ett annat när elen levereras. Strategiska aktörer kan utnyttja denna prisskillnad, vilket leder till övervinster och minskad välfärd. I denna uppsats utvecklar vi en ny simuleringsmodell för att analysera detta problem.

Hayekian Welfare States: Explaining the Co-Existence of Economic Freedom and Big Government” av Andreas Bergh.

Vanligen mäts den offentliga sektorns storlek med totala skatter eller offentliga utgifter. Dessa mått fångar emellertid inte hur mycket kunskap som centrala beslutsfattare måste ha för att den skattefinansierade verksamheten ska bli framgångsrik. Allt som staten gör är inte lika beroende av kunskapen hos dessa beslutsfattare.

Ethnic Enclaves and Labor Market Outcomes – What Matters Most: Neighborhood, City or Region?” av Johan Klaesson och Özge Öner.

De senaste årens flyktingkris har ökat oron kring integrationen av immigranter. Denna studie undersöker hur etnisk koncentration och boendesegregation påverkar sannolikheten för invandrare att bli anställda eller egenföretagare. I synnerhet boendesegregation försämrar utsikterna för immigranter från Balkan och Mellanöstern.

A Non-Technical Introduction to Economic Aspects of International Investment Agreements” av Henrik Horn och Pehr-Johan Norbäck.

Internationella investeringsskyddsavtal har ifrågasatts på en rad punkter. Debatten har dock ofta varit ideologiskt färgad och illa underbyggd. Denna uppsats ger en icke-teknisk beskrivning av vad som framkommit i forskningen om dessa avtals ekonomiska funktionssätt.

Globalization and the Jobs Ladder” av Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu.

Vi utvecklar en teoretisk modell där företag skiljer sig åt avseende anställdas produktivitet och färdigheter och undersöker hur globalisering påverkar lönefördelningen och karriärvägar för arbetstagare när de byter jobb. Vår analys visar att ökad globalisering underlättar rörlighet och anställdas karriärmöjligheter.

Investor-State vs. State-State Dispute Settlement” av Henrik Horn.

Internationella investeringsskyddsavtal har ofta kritiserats. Särskilt ifrågasatt är att de tillåter utländska privata investerare att stämma värdländer, vilket sägs leda till alltför många stämningar. Denna uppsats undersöker om det är önskvärt för värdländer att modifiera avtalen så att de endast tillåter mellanstatliga dispytmekanismer.

Inventory Behavior, Demand, and Productivity in Retail” av Florin Maican och Matilda Orth.

Trots att lageromsättningshastighet är ett vanligt nyckeltal bland företagare, saknas djupare kunskap om dess bakomliggande faktorer. Vi finner att butikers totala faktorproduktivitet och minskad osäkerhet i efterfrågan är viktiga faktorer för att uppnå en hög lageromsättningshastighet och att erbjuda ett brett produktsortiment.

Linking Net Foreign Portfolio Debt and Equity to Exchange Rate Movements” av Malin Gardberg.

Denna uppsats visar att sammansättningen av ett lands utländska nettotillgångar påverkar en valutas volatilitet. Särskilt utländsk privat skuldfinansiering leder till att landets växelkurs reagerar mycket kraftigare på osäkerhet på finansmarknaden, medan länder som förlitar sig mer på aktiefinansiering har en stabilare växelkurs.

The Rise of Private Foundations as Owners of Swedish Industry: The Role of Tax Incentives 1862–2018” av Dan Johansson, Mikael Stenkula och Niklas Wykman.

Denna uppsats undersöker hur beskattningen av allmännyttiga stiftelser har utvecklats över tid och hur detta har påverkat incitamenten att utöva kontroll i svenskt näringsliv genom stiftelser. Skatternas utveckling är en förklaring till varför alla inflytelserika stiftelser startades mellan första världskriget och 1960-talet.

Location Choices of Swedish Independent Schools: How Does Allowing for Private Provision Affect the Geography of the Education Market?” av Karin Edmark.

Svenska friskolor etableras oftare i områden med högre befolkningstäthet, samt i områden där en större andel av eleverna har föräldrar som är högutbildade. Friskolor etableras också oftare i områden där fler av eleverna har utrikes bakgrund.

Well-Being Effects of Self-employment: A Spatial Inquiry” av Maria Abreu, Özge Öner, Aleid Brouwer och Eveline van Leeuwen.

Vi undersöker den upplevda livskvaliteten när arbetstagare väljer att bli entreprenörer och hur livskvaliteten varierar beroende på var de bor. Boende i mindre tätort jämförs med landsbygd samt välbärgade med fattiga områden. Studien visar att de som bor i förort upplever att de bäst kan förena affärsverksamhet med bra livskvalitet.
 

Se fler Working Papers
 Seminar

EEAG report 2019: Why is Italy lagging behind? While Sweden broke out of the decline

This year’s EEAG report discusses the fact that Italy and Sweden in the early 1990s basically had the same per capita income levels. But in contrast to Italy, Sweden and some other countries managed via structural reforms to break out of relative decline. While Italy is still fighting to get back on track. The causes of the Italian problems are discussed in the report, from an economic and an EU perspective.
 

Panel19mars2019.jpg

Giuseppe Bertola, Professor of Political Economy, University of Turin, is one of the authors of this years report. He will present the report and be part of a panel discussing what we can learn from Italy. In this talk he will be joined by: Karolina Ekholm, Professor, former Deputy Governor at the Sveriges Riksbank and former State Secretary to Minister for Finance Magdalena Andersson, and Mauro Gozzo, Economist and Chairman of Industrins Ekonomiska Råd.

Professor Lars Persson, IFN, will moderate the discussion.

Date & time: Tuesday March 19, at 9-10 am. 

Read more and registration

 

Kort och gott

 

FredrikHeyman-150x190.jpgMartin-Olsson-150x190b.jpgJoacim Tåg.gif

Fredrik Heyman, Martin Olsson och Joacim Tåg har tilldelats forskningsanslag från Torsten Söderbergs Stiftelse för ett projekt om den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om strukturella förändringar till följd av den teknologiska utvecklingen som drivit på digitaliserings- och globaliseringsprocesser. Parallellt har det skett stora förändringar i ägandet av svenska företag. Forskarna ska analysera hur dessa olika strukturella förändringar har påverkat olika typer av anställda, entreprenörer och företag.
 

Muhlrad Escobar.jpg

Fil.dr Sebastian Escobar är ny affilierad till IFN. Han arbetar sedan 2018 vid Ludwig Maximilians universität i München. Hans forskningsintressen är: arv och gåvor, ekonomisk ojämlikhet, skatter och offentlig ekonomi

Fil.dr Hanna Mühlrad är också ny affilierad till IFN. Hon är postdoktor vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet och Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus vid Karolinska Institutet. Hanna Mühlrads forskningsintressen omfattar bland annat kvinnors arbetsmarknadsdeltagande samt mödrars och barns hälsa. 
 

138615241-hq-168-80.jpg

Reservera redan nu morgonen den 21 augusti för ett seminarium med professor William Kerr, Harvard Business School. Han kommer att presentera sin senaste bok: The Gift of Global Talent.

 

Debatt och politik i urval

 

14jan

14 januari | SNS arrangerade ett seminarium om basinkomst/medborgarlön. Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, presenterade bakgrunden till debatten och de olika argument som framförs – för och emot. Minna Ylikännö, finska folkpensionsmyndigheten, presenterade en finsk försöksverksamhet med basinkomst (vid arbetslöshet).
 

16jan

16 januari | Lovisa Persson, IFN, är en av författarna till SNS Konjunkturrådsrapport 2019 om kommunernas framtid. SNS arrangerade ett första seminarium i Stockholm om rapporten. Fler kommer att hållas under våren.

Läs mer
 

29jan

29 januari | Mårten Blix, IFN, presenterade forskning om digitalisering i sjuk- och hälsovården för riksdagens socialförsäkringsutskott. Blix var tillsammans med Allan Gustafsson inbjuden att berätta om sina rön samt att svara på ledamöternas frågor.

Läs Blix senaste debattinlägg om digital vård
 

6feb

6 februari | Lars Oxelheim, affilierad till IFN, har ingått i redaktionen för boken Europaperspektiv allt sedan starten för 22 år sedan. Årets titel är EU och nationalstatens återkomst. Ett kapitel är författat av Magnus Henrekson och Özge Öner, IFN, tillsammans med Tino Sanandaji, HHS. Frågan ställs om EU bör ha en gemensam flyktingpolitik.
 

9feb

9 februari | Henrik Horn föreläste om WTO, handelsavtal och handelsdispyter på tankesmedjan Timbro Reformakademi. Denna utbildning löper under fem helger och även andra forskare från IFN är föreläsare. Bland andra har Magnus Henrekson föreläst om entreprenörskap.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se