Övriga serier

Norrlandsutredningen

Redan ett par månader efter grundandet, våren 1939, initierades vad som skulle komma att bli institutets största projekt genom tiderna: Norrlandsutredningen. Den ursprungliga tanken var att den skulle färdigställas på drygt ett år, men i praktiken kom den att pågå fram till 1948.

Norrlandsutredningen spände över hela det norrländska näringslivet, såväl skogsindustrin som de icke-skogliga delarna. Syftet var att få ett helhetsgrepp om Norrlands ekonomiska och sociala problem. Utredningen överläts bara delvis till oberoende forskare. Stora delar av arbetet var tänkt att utföras av direktörer och deras medarbetare i berörda bolag. Såväl tidsbrist som delvis motstridiga intressen gjorde att arbetet både drog ut på tiden och att den ena planerade delutredningen efter den andra fick läggas ner. Det producerades inte heller någon sammanhängande slutrapport. Arbetet och resultaten finns beskrivna i kapitel 6 och 8–11 i Benny Carlsons och Mats Lundahls monografi, Ett forskningsinstitut växer fram – IUI från grundandet till 1950 (Stockholm: Ekerlids Förlag, 2014).

Utöver de publikationer från Norrlandsutredningen som finns listade på annan plats, listar vi nedan de opublicerade arbeten som refereras av Benny Carlson och Mats Lundahl i den ovan refererade monografin.

 

Mötesanteckningar (1939), Sammanträde med direktör Hérnod, direktör Carl Kempe, disponent G. Sundblad, Iggesund, och direktör B. Holmbäck den 17 mars 1939.

Skogsindustriutredningen (1939), Program med motiv för planläggning av utredning rörande de skogliga och skogsindustriella förhållandena i Norrland, främst över-Norrland för de närmaste decennierna. Stockholm den 29 juni 1939.

Hagberg, Erik (1940), ”P.M. angående beräkning av virkesförråd och avverkning inom Norrbottens län”. Bilaga B till Industriens Norrlandsutredning, Protokoll från första allmänna sammanträdet den 12 och 13 november 1940. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1940), Protokoll från första allmänna sammanträdet den 12 och 13 november 1940. Stockholm: IUI.

Norrlandsutredningen (1940), Förslag till arbetsprogram, mars 1940. Stockholm: IUI.

Norrlandsutredningen (1940), Protokoll från sammanträde den 8 mars å Sveriges Industriförbund för behandling av Norrlands näringsliv med särskild hänsyn till sysselsättningsproblemet. Stockholm: IUI.

Norrlandsutredningen (1940), Protokoll från sammanträde den 9 mars å Sveriges Industriförbund för fortsatt behandling av Norrlandsutredningen. Stockholm: IUI.

Norrlandsutredningen (1940), Protokoll från sammanträde den 15 mars å Sveriges Industriförbund för fortsatt behandling av planen för Norrlandsutredningen. Stockholm: IUI.

Rappe, Gerhard (1940), ”Studiegårdar i Norrland”. Bilaga D till Industriens Norrlandsutredning, Protokoll från första allmänna sammanträdet den 12 och 13 november 1940. Stockholm: IUI.

Streyffert, Thorsten (1940), ”Industriens Norrlandsutredning. Principiella synpunkter”. Bilaga A till Industriens Norrlandsutredning, Protokoll från första allmänna sammanträdet den 12 och 13 november 1940. Stockholm: IUI.

Waldenström, Erland (1940), ”Diskussionspromemoria rörande åtgärder för tillvaratagande och förädling av mindervärdigt virke och avfall inom de norrländska skogsindustrierna”. Bilaga C till Industriens Norrlandsutredning, Protokoll från första allmänna sammanträdet den 12 och 13 november 1940. Stockholm: IUI.

Alm, Gunnar (1941), ”Statens och bolagens möjligheter att upphjälpa sötvattensfisket i Norrland”. Bilaga 2 till Industriens Norrlandsutredning, Protokoll från andra allmänna sammanträdet den 28 och 29 januari 1941. Stockholm: IUI.

Berger, Tage (1941), Norrland och järnvägarna. I Industriens Norrlandsutredning, Ur protokollet från tredje allmänna sammanträdet den 6 och 7 maj 1941. Stockholm: IUI.

Flodman, Bo (1941), ”Rationalisering inom skogsarbetet. Rationalisering och rationaliseringsmöjligheter vid virkestransport med häst”.  Bilaga 5 till Industriens Norrlandsutredning, Protokoll från fjärde allmänna sammanträdet den 26 och 27 november 1941. Stockholm: IUI.

Hagberg, Erik (1941), ”P.M. angående grundmaterialet för grafisk framställning av virkesförrådens förändring mellan riksskogstaxeringarna åren 1924–1925 och 1938–1939 för Ljungans. Indalsälvens och Ångermanälvens flodområden.” Bilaga 3 till Industriens Norrlandsutredning, Protokoll från andra allmänna sammanträdet den 28 och 29 januari 1941. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1941), Avverkningsberäkningen. Sammanträde på Industriens Utredningsinstitut den 18 december 1941. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1941), Protokoll från andra allmänna sammanträdet den 28 och 29 januari 1941. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1941), Protokoll från tredje allmänna sammanträdet den 6 och 7 maj 1941. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1941), Protokoll från fjärde allmänna sammanträdet den 26 och 27 november 1941. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1941), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 19 november 1941. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1941), Protokoll från sammanträde den 22 augusti 1941 angående Norrlandsfrågan. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1941), Protokoll från sammanträde den 12 september 1941 angående Norrlandsfrågan. Stockholm: IUI.

Mattson-Mårn, Ludvig (1941), ”Lastbilen i skogstransport och bilvägarna”. Bilaga 6 till Industriens Norrlandsutredning, Protokoll från fjärde allmänna sammanträdet den 26 och 27 november 1941. Stockholm: IUI.

Mattson-Mårn, Ludvig (1941), ”Rationalisering inom skogsarbetet”. Bilaga 2 till Industriens Norrlandsutredning, Protokoll från tredje allmänna sammanträdet den 6 och 7 maj 1941. Stockholm: IUI.

Myrbeck, Karl David (1941), ”P.M. angående fastighetsbildning (med särskild hänsyn till Norrland)”. Bilaga 4 till Industriens Norrlandsutredning, Protokoll från fjärde allmänna sammanträdet den 26 och 27 november 1941. Stockholm: IUI.

Streyffert, Thorsten (1941), ”P.M. angående fastighetsbildning (med särskild hänsyn till Norrland)”. Bilaga 3 till Industriens Norrlandsutredning, Protokoll från fjärde allmänna sammanträdet den 26 och 27 november 1941. Stockholm: IUI.

Upmark, Erik (1941), ”P.M. beträffande Norrlands vattenkrafttillgångar”. Bilaga 1 till Industriens Norrlandsutredning, Protokoll från andra allmänna sammanträdet den 28 och 29 januari 1941. Stockholm: IUI.

Waldenström, Erland (1941), ”Några synpunkter på forskningens betydelse för Norrlands industriella utveckling”. Industriens Norrlandsutredning, Ur protokollet från tredje allmänna sammanträdet den 6 och 7 maj 1941. Stockholm: IUI.

Ytterborn, Gustav R. (1941), ”Till frågan om vår framtida jordbrukspolitik med särskild hänsyn till Norrland”. Bilaga 2 till Industriens Norrlandsutredning, Protokoll från fjärde allmänna sammanträdet den 26 och 27 november 1941. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1942), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 29 januari 1942. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1942), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 12 februari 1942. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1942), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 19 februari 1942. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1942), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 10 mars 1942. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1942), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 4 maj 1942. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1942), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 6 juni 1942. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1942), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 15 juli 1942. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1942), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 11 september 1942. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1942), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 9 oktober 1942. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1942), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 13 oktober 1942. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1942), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 12 november 1942. Stockholm: IUI.

Svennilson, Ingvar (1942), Bygdeundersökning av Örträsk – riktlinjer. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1943), Protokoll från sjätte allmänna sammanträdet den 18 maj 1943. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1943), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 8 januari 1943. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1943), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 15 februari 1943. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1943), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 19 april 1943. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1943), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 8 maj 1943. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1943), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 14 maj 1943. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1943), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 17 juni 1943. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1943), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 18 augusti 1943. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1943), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 7 oktober 1943. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1943), Örträsk. Några synpunkter som framkom vid samtal med ortsbefolkningen. Stockholm: IUI.

Streyffert, Thorsten (1943), Utkast till disposition av principbetänkande, 11 februari. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1944), Norrlandsutredningens arbetsuppgifter, 30 maj 1944. Stockholm: IUI.

IUI (1944), Remissvar över fastighetssakkunnigas betänkande, avgivet av arbetsutskottet inom Industriens Norrlandsutredning. 28 december. Stockholm: IUI.

Söör, Bengt (1944), Förberedande undersökning angående förutsättningarna för mera kontinuerliga transporter till och från de norrländska skogsindustrierna under tidsperioder, då sjötransportvägarna äro avstängda på grund av ishinder. Stockholm: IUI.

IUI (1945), Synpunkter på Norrlandsfrågan. Stockholm: IUI.

Söör, Bengt (1945), Förberedande undersökning angående förutsättningarna för mera kontinuerliga transporter till och från de norrländska skogsindustrierna. Stockholm: IUI.

Industriens Norrlandsutredning (1946), Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Industriens Norrlandsutredning den 31 oktober 1946. Stockholm: IUI.

Streyffert, Thorsten (1946), Avverkningsberäkning för Norrland. Stockholm: IUI.

P.M. angående aktuella norrländska skogsproblem (u.å.).

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se