Övrigt på svenska

Övrigt på svenska 1940–2015

Här ryms publikationer som inte passar in under ovanstående rubriker. De avslutade serierna IUI Research Reports och Stenciler m.m. från IUI finns som underrubriker. Dessa innehåller äldre internt utgiven forskning vid institutet.

Bergh, Andreas (2015), ”Sliter arbetslivet ut oss i förtid?”. Svenska Dagbladet, 30 maj.

Bergh, Andreas (2015), ”Invandrare behöver marknad mer än policy”. Svenska Dagbladet, 4 juli.

Bergh, Andreas (2015), ”Fondbranschen borde erkänna misslyckande”. Svenska Dagbladet, 17 augusti.

Bergh, Andreas (2015), "Vem ska bestämma hur mycket vi ska jobba?". Liberal Debatt 2015(6).

Calmfors, Lars (2015), ”Grekland kan behålla euron”. Dagens Nyheter, 1 juli.

Möllerström, Johanna (2015), ”Europa tycks vara på väg att tappa greppet igen”. Svenska Dagbladet, 26 februari.

Sandelin, Bo (2015). "Bengt Höglund – Svensk input-output-pionjär". Stockholm: IFN.

Bergh, Andreas (2014), ”Skillnaderna ökar, dynamiken saknas”. Svenska Dagbladet, 26 april.

Bergh, Andreas (2014), ”Välfärden behöver kapitalismen”. Svenska Dagbladet, 9 augusti.

Möllerström, Johanna (2014), ”Låt föräldrar vara individer”. Svenska Dagbladet, 24 april.

Möllerström, Johanna (2014), ”En liten fläkt av Sovjet i Stockholm”. Svenska Dagbladet, 15 maj.

Hammarberg, Rickard, Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2013), Kompletterande tabell- och figurdokument till Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009. Rapport till ESO. Stockholm: IFN.

Hilling, Axel och Aron Berg (2012), En kartläggning av ekonomisk och juridisk forskning i Norden inom Svenska Fondhandlareföreningens intresseområden. Stockholm: Svenska Fondhandlareföreningen.

Bergh, Andreas (2010), ”Mer Coca-Cola i Afrika, tack”. Svenska Dagbladet, 18 juli.

Grufman, Anders (2010), "Min klättring i kunskapens träd. Självbiografisk essä." [Komplement till boken IFN/IUI 1939–2009]. Stockholm: IFN.

Ohlsson, Lennart (2010), "Mina formativa IUI-år 1967–1974. Självbiografisk essä." [Komplement till boken IFN/IUI 1939–2009]. Stockholm: IFN.

Kaunitz, Niklas (2008), Samplingsteori – några grundläggande resultat. Stockholm: Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Höök, Erik, Lars Nabseth, Jan Wallander och Lars Wohlin (1974), ”Till Ruth”. [Med anledning av kamreren Ruth Ellerstads pensionering efter 30 års tjänst]. Stockholm: IUI.

Dalenius, Tore och Anders Klevmarken (1973), ”Modellbaserade survey-förfaranden”. Forskningsrapport vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet.

Nabseth, Lars (1973), Innovationsspridning inom svensk industri. Studier av några konkreta fall. [Utarbetat för IEA-konferensen i St. Anton 1971]. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Klevmarken, Anders (1970), ”Konsumtionsfunktioner uppskattade från tvärsnitt och från tidsserier. Konsumtions-inkomst-åldersprofiler”. Forskningsrapport vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet.

Klevmarken, Anders (1968), ”Efterfrågan på varaktiga konsumtionsvaror (Demand for Consumer Durables)”. Uppsats presenterad vid ett nordiskt seminarium om forskning om konsumtionsbeteende, organiserad av Nordiska kommittén för konsumentfrågor.

Ekström, John och Svante Lundberg (1967), Beklädnadskonsumtionen. Ny analys och prognos för 1975. Stockholm: IUI.

Nabseth, Lars (1967), Den ekonomiska politikens möjligheter att inverka på kapitalresursernas fördelning mellan näringsgrenar och regioner. [Föredrag från det 19:de Nordiska Nationalekonomiska Mötet i Helsingfors 1966]. Stockholm: IUI.

Olsson, Bertil (1967), Studier i frånvaro från arbetet. Stockholm: IUI.

Fitger, Peter (1966), Petrokemiska utvecklingslinjer. Stockholm: IUI.

Kritz, Lars (1966), Godstransportutvecklingen i Storbritannien. Stockholm: IUI.

Nordström, Göran (1965), Världens handelstonnagebehov och svensk varvsindustri 1964–80. Stockholm: IUI.

Fridén, Lennart (1964), Inkomstfördelningen under efterkrigstiden. En studie av löneandelens utveckling. Stockholm: IUI.

Höök, Erik (1963), Offentliga utgifter 1913–58. En sammanfattning av Den offentliga sektorns expansion. Stockholm: IUI.

Ekström, John och Åke Sundström (1962), Dryckeskonsumtionen i Sverige. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Industriens Utredningsinstitut (1962), Sysselsättning, penningvärde och framåtskridande. En sammanfattning av stabiliseringspolitiken. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Wallander, Jan (1962), Verkstadsindustrins maskinkapital. En studie av dess sammansättning och av ’maskiners åldrande och död’. Stockholm: IUI.

Eneroth, Bertil (1961), Investeringskalkyler enligt MAPI-metoden anpassade till svenska skatteförhållanden. Stockholm: IUI.

Albinsson, Göran m.fl. (1959), IUI:s konsumtionsprognos för år 1965. En granskning och revidering. Stockholm: IUI.

Dahmén, Erik (1959), Kapitalbildningsproblemet. Några samhällsekonomiska synpunkter. Stockholm: IUI.

Lidén, Lars och Jan Wallander (1959), Skiftarbete i verkstadsindustrin. En undersökning rörande de ekonomiska förutsättningarna. Stockholm: IUI.

Svennilson, Ingvar (1959), Perspektiv på Västeuropas utveckling 1955–75. Stockholm: IUI.

Gillberg, Jan och Erik Höök (1958), Oljan i svensk ekonomi: en redogörelse utarbetad inom Industriens Utredningsinstitut på uppdrag av Svenska Petroleuminstitutet. Stockholm: IUI.

Gulbrandsen, Odd och Göran Albinsson (1958), Jordbruket under omvandling. Stockholm: IUI.

Höglund, Bengt (1958), Input-output och den strukturella interdependensen. Stockholm: IUI.

Bentzel, Ragnar (1957), Verkstadsindustrins orderstatistik – några metodproblem. Stockholm: IUI.

Dahlerus, Carl Gustaf och Jan Wallander (1957), Efterfrågan på televisionsapparater i Sverige – en reviderad prognos. Stockholm: IUI.

Höök, Erik (1956), Skrothandelns ställning och betydelse i samhällsekonomin. [Publicerad i festskriften En man och hans verk med anledning av direktör Gotthard Nilssons 70-årsdag]. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1953), Småindustriutredningen 1953 (innehåller skrifterna Storleksfördelning, företagsformer och lokalisering inom olika branscher av industri och hantverk i Sverige och Resultaten av småföretagsutredningens intervjuundersökning). Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1950), Vinster, utdelningar, skatter, löner m.m. inom industrien 1946–1950. Stockholm: IUI.

Wallander, Jan m.fl. (1950), Några positiva och negativa sidor tillägnade Erik Dahmén. [Festskrift i begränsad specialupplaga.] Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1949), De ekonomiska konsekvenserna av en förkortning av arbetstiden för 3-skiftsarbetare (inom företag anslutna till Svenska Arbetsgivareföreningen). Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1949), Vinster, utdelningar, skatter, löner m.m. inom industrien 1937–1948. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1947), Socialiserings- och reorganisationsplaner för industrien i Västeuropa. [På tyska.] Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1947), Tullunionen mellan Belgien, Holland och Luxemburg (Benelux-unionen). Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1947), Vinster, utdelningar, produktion och investeringar inom industrien 1937–1947. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1946), Konjunkturläget i USA. Stockholm: IUI.

Streyffert, Thorsten (1946), Avverkningsberäkning för Norrland. Stockholm: IUI. 

Browaldh, Tore (1944), Det amerikanska näringslivet och efterkrigsproblemen. Stockholm: IUI.

Iveroth, Axel (1944), Behöver småindustrien en bättre organisation? Stockholm: IUI.

Heinertz, Eric (1943), "Engelska synpunkter på näringspolitiken efter kriget". [Sammanställning av engelska kommentarer i diskussionen angående de ekonomiska efterkrigsproblemen.] Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1943), ”Nyare statliga åtgärder till stöd för bostadsproduktionen”. I Bostadsutredningen 1942. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1943), Undersökning rörande den lägre laboratoriepersonalens utbildningsförhållanden. Stockholm: IUI.

Flodman, Bo (1942), Skogsarbetets rationalisering. Rationalisering och rationaliseringsmöjligheter vid virkestransport med häst. Stockholm: IUI. 

Mattsson Mårn, Ludvig (1942), Skogsarbetets rationalisering. Lastbilen i skogstransport och bilvägarna. Stockholm: IUI. 

Mattsson Mårn, Ludvig och Bo Flodman (1942), Skogsarbetets rationalisering. Översikt över gjorda utredningar och nuvarande forskningsverksamhet. Stockholm: IUI. 

Heinertz, Eric (1942), Studie rörande koncentrations- och rationaliseringsåtgärder inom den tyska industrien. Stockholm: IUI.

Heinertz, Eric (1942), Studie rörande koncentrationsåtgärder inom den engelska industrien. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1942), Industriföretagens nettovinster och utdelningar åren 1937–1941. Stockholm: IUI.

Heinertz, Eric (1941), ”P.M. med synpunkter på möjligheterna till en kontinuerlig statsupplåning såsom led i ett finanspolitiskt och ekonomiskt program”. Stockholm: [förlag okänt].

Kristensson, Foke (1941), "Hur mycket kunna svenska folkets utgifter för kläder nedskäras utan sänkning av 1939 års klädesstandard?". P.M. Stockholm: Statens industrikommission.

Rybeck, Ebbe (1941), Några synpunkter angående krigskonjunkturbeskattning av rörelseinkomst. Stockholm: IUI.

Sundén, Ragnar (1941), ”Några aktuella frågor rörande det tyska näringslivet”. P.M. Stockholm: [förlag okänt].

Svennilson, Ingvar (1941), "Diskussionspromemoria angående det ekonomiska underlaget för en stegring av försvarsutgifterna". P.M. Stockholm: Statens industrikommission.

Heinertz, Eric (1940), Den ekonomiska nyordningen i Europa. Ett försök att belysa de tyska målsättningarna och åtgärderna. Stockholm: IUI.

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se