Policy Papers 2010

Denna IFN-serie innehåller uppsatser förknippade med näringslivsrelaterade och policyrelevanta frågeställningar. De är inte expertgranskade och heller inte skrivna för senare publicering i vetenskapliga tidskrifter eller antologier. Policy Papers kan vara skrivna i samarbete med organisationer som kontaktat enskilda forskare för att se om dessa kan skriva rapporter baserade på deras forskning. Samarbetet bygger dock på att organisationen i fråga inte kan beställa forskningsresultat. Det kan också handla om artiklar i populärvetenskapliga tidningar som omarbetats till längre och mer utförliga versioner. Hela serien finns att ladda ned på på denna hemsida. Hela serien finns att ladda ned på på denna hemsida.


42. En marknad för idéer. Entreprenörer, storföretag och riskkapitalister

Lars Persson

Under senare år har entreprenörers roll för att ta fram innovationer betonats alltmer i den ekonomiska litteraturen. Det påpekas ofta att entreprenörsföretag erbjuder mer kreativa miljöer för att innovera än stora etablerade företag och entreprenören har i hög grad setts som den som produktutvecklar idén och sedan kommersialiserar den.


41. Privatization: Is Dismantling Public Authority an International Trend?

Henrik Jordahl

Despite recent government bailouts of private industry, stimulus packages, and state-led restructuring of companies, economic and academic trends toward privatization continue, with public opinion generally supportive or neutral toward privatization. It is important to realize that privatization does not necessarily imply the dismantling of public authority. Privatization and nationalization can and do coincide, and it is likely that we will see more of both in the near future.


40. Tillväxt och entreprenörskap i den svenska välfärdsstaten

Klas Eklund och Magnus Henrekson

Sedan industrialiseringens genombrott har produktionen och levnadsstandarden mångdubblats i Sverige, samtidigt den ekonomiska tillväxttakten varierat högst betydligt. Exempelvis var tillväxten snabb under 1950- och 60-talen, lägre under 1970- och 80-talen och återigen snabb från senare hälften av 1990-talet.


39. Huvudkontorens lokalisering i Sveriges 500 största företag år 2010

Nina Öhrn

Denna rapport redovisar resultatet av en studie av lokaliseringen av huvudkontoren i Sveriges 500 omsättningsmässigt största företag år 2010. En intervjuundersökning bland företrädare för 250 slumpmässigt valda företag fastställde andelen huvudkontor utomlands till 36 %. Detta är en marginell nedgång från den senaste undersökningen som genomfördes år 2003 då andelen huvudkontor utomlands var 37 %.


38. Nitlott i barndomen – familjebakgrund, hälsa, utbildning och socialbidragstagande bland unga vuxna

Anna Sjögren och Helena Svaleryd

Litteraturen om hur barns uppväxtvillkor och bakgrund påverkar framgång i vuxenlivet är stor och mångsidig. Vi redogör för hur betydelsen av familjebakgrund och barns fysiska och psykiska hälsa behandlas i den nationalekonomiska litteraturen – både i teoretiska modeller och empiriska studier. Därefter undersöker vi hur föräldrars utbildningsnivå, inkomster, socialbidragstagande och sammanboende hänger ihop med barns psykiska och fysiska hälsa, skolprestationer och utfall som unga vuxna.


37. Den rödgröna politiken granskad – jobben, tillväxten och fördelningen

Andreas Bergh och Henrik Jordahl

Den 15 juni presenterade IFN-forskarna Andreas Bergh och Henrik Jordahl en granskning av de rödgrönas politik gjord på uppdrag av tankesmedjan FORES. "Den rödgröna politiken granskad" är en analys av vad oppositionens reformer och ställningstaganden innebär för jobben och tillväxten.


36. Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen?

Per Skedinger

I denna uppsats diskuteras den empiriska forskningen om arbetsmarknadspolitiska åtgärders effektivitet under olika konjunkturlägen. Empirin pekar i olika riktningar, vilket kan bero på att det finns motverkande effekter i ett givet konjunkturläge.


35. Ett lagförbud för myndigheter att bedriva konkurrensutsatt näringsverksamhet. Kriterier för undantag från förbud

Henrik Jordahl

Att statliga myndigheter säljer varor och tjänster på konkurrensutsatta marknader är vanligt förekommande enligt Statskontorets kartläggningar. I många fall bedrivs näringsverksamheten utan stöd i lagar, instruktioner och regleringsbrev. Samtidigt har snedvridande konkurrens från offentlig verksamhet, inte minst i form av underprissättning, återkommande varit ett av de vanligaste klagomålen till Konkurrensverket. Den här rapporten behandlar en föreslagen förbudsregel för statliga myndigheter att bedriva näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader och speciellt kriterier för undantag från en sådan regel.


34. Håller dörren på att stängas för utländska företagsförvärv?

Fredrik Sjöholm

Mängden utländska direktinvesteringar har sjunkit markant de senaste två åren, främst beroende på den globala ekonomiska krisen. När efterfrågan minskar, minskar även företags investeringar. Det är dessutom betydligt svårare att finansiera utländska företagsförvärv efter att den finansiella oron har gjort banker och andra institut mer obenägna att ställa ut stora krediter.


33. Den ekonomiska ojämlikheten i finanskrisens Sverige

Daniel Waldenström

Den finansiella och ekonomiska kris som världen just nu genomgår kommer att påverka många medborgares välfärd. Exakt på vilket sätt krisen kommer att drabba olika grupper är dock fortfarande oklart och därmed är också krisens inverkan på den ekonomiska ojämlikheten oviss. Kortsiktiga följder av arbetslöshet eller fallande tillgångspriser sammanfaller med långtgående konsekvenser av ändrade utbildnings- och karriärval.


32. Är vindkraftkooperativens priser marknadsmässiga?

Thomas Tangerås

I studien redogör jag utifrån nationalekonomisk teori för begreppet marknadsmässigt pris och på basis av denna redogörelse analyserar jag huruvida de svenska vindkraftkooperativens priser kan sägas vara marknadsmässiga.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se