2010

Huvudkontorens lokalisering i Sveriges 500 största företag år 2010

Policy Paper No. 39

Författare: Nina ÖhrnAntal sidor: 17Publicerad: 19 oktober 2010

Huvudkontorens lokalisering i Sveriges 500 största företag år 2010 Nina Öhrn

Denna rapport redovisar resultatet av en studie av lokaliseringen av huvudkontoren i Sveriges 500 omsättningsmässigt största företag år 2010. En intervjuundersökning bland företrädare för 250 slumpmässigt valda företag fastställde andelen huvudkontor utomlands till 36 %. Detta är en marginell nedgång från den senaste undersökningen som genomfördes år 2003 då andelen huvudkontor utomlands var 37 %.

Förutom intervjuundersökningen har även en totalundersökning gjorts. Totalundersökningen utgår från registerdata över ägare och juridisk hemvist för företagen och fastställer var VD och företagsledningen befinner sig utifrån de kontaktuppgifter företagen lämnar på sina hemsidor. Totalundersökningen fastställer andelen huvudkontor utomlands till 40 %. Skillnaden i resultat mot intervjuundersökningen beror till stor del på att några huvudkontors lokalisering inte kunde fastställas i totalundersökningen, varför företagen i de båda undersökningarna inte är exakt desamma. Tidigare undersökningar har använt samma metod som intervjuundersökningen, och eftersom siffran 36 % fås genom den metoden och därmed är jämförbar med tidigare data har den använts i tabellerna som presenteras i rapporten. Dock kan den något högre andelen på
40 % som fås genom registerundersökningen bedömas som den mer tillförlitliga.

Det är främst företag som ägs från utlandet som har sina huvudkontor utomlands medan det stora flertalet av företagen som ägs från Sverige har sina huvudkontor i Sverige. Respondenterna anger ägarnas nationalitet som den främsta anledningen till att huvudkontor placeras utomlands, medan närhet till marknader eller låga skatter inte anges som viktiga skäl till att huvudkontor placeras utomlands. Skatter kan dock inte uteslutas som en viktig faktor om man istället ser till i vilka länder utlandsägda företag har sin juridiska hemvist.

Företag inom IT, handel samt kemi- och läkemedelsindustrin har flest huvudkontor utomlands procentuellt sett, medan företag i tillverkningsindustrin, media, bank- och finanssektorn samt fastighetsbolag i hög utsträckning har sina huvudkontor i Sverige. Få företag planerar att flytta huvudkontoret till eller från Sverige inom en femårsperiod, varför andelen huvudkontor kan förväntas ligga kvar kring nuvarande nivå på medellång sikt.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se