Policy papers 2013

Denna IFN-serie innehåller uppsatser förknippade med näringslivsrelaterade och policyrelevanta frågeställningar. Artiklarna inleds med en kortare sammanfattning. Hela serien finns att ladda ned på på denna hemsida.


63. Institutions, Policies and Growth in Europe: Quality versus Stability

Niclas Berggren, Andreas Bergh och Christian Bjørnskov

Vad är det som driver tillväxt? Hur kan EU:s medlemsländer säkerställa de förutsättningar som har en bevisat positiv effekt på tillväxt? Dessa frågor är relevanta, inte minst med hänsyn till den senaste tidens finansiella och ekonomiska kris som representerar den djupaste nedgången i världsekonomin sedan andra världskriget. Hur viktiga är institutioner – dvs. formella regler och kapaciteten att upprätthålla dessa regler – för ett lands ekonomiska utveckling?

Trots att vi i dag har tillgång till omfattande forskning om institutioners kvalitet, bidrar författarna till den här rapporten med nya insikter genom att studera effekterna av institutioners stabilitet på den ekonomiska tillväxten. 


62. Dynamic Labor Markets: Organizing Labor Markets to Boost Job Opportunities and Social Welfare

Magnus Henrekson

Will be available in May 2014.


 

Economic growth largely comes about through a process of extensive churning and restructuring, most of which is a shift from less to more successful firms within narrowly defined industries. In order to increase aggregate employment by, say, two per cent in a year, it may be necessary to create 7 to 10 times as many jobs, and worker flows need to be substantially larger still. Capitalism can be seen as a process of creative destruction where novel ideas continuously challenge old structures, thereby giving rise to structural transformation when new successful innovations, products, firms and industries arise while obsolete ones decline and exit. Empirical studies point out high-growth firms to be the main drivers of this process.

Research shows that high-growth firms can grow more in line with their inherent potential if labor markets are less regulated. Labor market institutions favoring reallocation and dynamism include portability of tenure rights, fully actuarial and portable pension plans, a full decoupling of health insurance from the current employer, decentralized and individualized wage-setting arrangements and government income insurance systems that encourage activation, mobility and risk-taking.


61. Utlandsägande och utländska uppköp: Vilken betydelse har huvudägarens hemvist?

Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck

Utländska direktinvesteringar står för en stor del av den alltmer globalt sammanflätade världsekonomin. Detta har även haft återverkningar för Sverige. Svenska multinationella företag har under årtionden haft en betydande utlandsverksamhet och under de senaste decennierna har inflödet av utländska direktinvesteringar ökat markant. Detta innebär att alltfler företag är utlandsägda och att alltfler anställda arbetar i utlandsägda företag.


60. Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 – teori och empiri

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Detta är en utvidgad version av ESO-rapporten Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009. I denna version inkluderas en teoretisk analysram.


59. Kapitalskatterna och företagandet

Magnus Henrekson

Skattesystemets principer och skatternas struktur och nivå är av central betydelse för ekonomins funktionssätt. Den nationalekonomiska skatteforskningen har också stor omfattning i Sverige. Den domineras dock av frågor som effekter på arbetsutbud, fattigdomsfällor, genusaspekter och effekter på den svarta sektorn.

Aktuell forskare

Fredrik Heyman, docent.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, digitalisering, globalisering, internationell handel, internationella investeringar, teknisk förändring och utveckling.

Några av de frågor Fredrik Heyman försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas sysselsättning och löner av globalisering?
  • Hur påverkas anställda och företag av uppköp?
  • Vilka effekter har utländska direktinvesteringar och multinationella företag på svensk arbetsmarknad?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se