Populärvetenskap och recensioner

Populärvetenskap och recensioner 2013

I denna serie samlas bokrecensioner och populärvetenskapliga artiklar som ofta är av debattkaraktär. Majoriteten av artiklarna finns tillgängliga för nerladdning.


Populärvetenskap och recensioner 2013 - referensformat


Bruegel Policy Brief, Issue 2013/06, December

Can Border Carbon Taxes Fit into the Global Trade Regime?

Henrik Horn and André Sapir

One complement to domestic climate policies could be the regulation of carbon dioxide emissions arising during the production of imported products. Such ‘border carbon adjustments’ (BCAs) are said to have several benefits, but are also severely criticised. This Policy Brief highlights some weaknesses in the standard argumentation for BCAs. But there is an alternative argument for border carbon measures, based on the fact that countries expose each other to climate externalities.


Ekonomisk Debatt, vol. 41, nr 8

Värnpliktens kostnader

Niclas Berggren

När Sverige avskaffade värnplikten 2010 skedde det mot bakgrund av en global utveckling där allt fler länder hade gjort detsamma och i stället börjat tillämpa frivillig rekrytering till militären. Frågan är dock kontroversiell: Många i vårt land har motsatt sig denna reform. Vissa argument rör värnpliktens betydelse för social sammanhållning och karaktärsdaning; andra rör militär förmåga; ytterligare andra fokuserar på budgetmässiga kostnader.

 


Asian Economic Papers, Vol. 12, No. 3

Comments on "Corporate Ownership, Political Connections and M&A: Empirical Evidence from China"

Lars Oxelheim

The paper is an interesting effort to address a topical issue considering the 12th Chinese Fiveyear Plan, the global race for inward foreign direct investment (FDI) and for new jobs and the gradual Chinese dismantling of cross-border barriers. Based on an analysis of listed Chinese firms during 1998–2010 the authors conclude that political connections of Chinese listed firms have a strong influence on M&A activities and performance.


Ekonomisk Debatt, vol. 41, nr 7

Bokanmälan: George Gilder: Knowledge and Power: The Information Theory of Capitalism and How It Is Revolutionazing Our World

Daniel Hedblom

Det mesta vi har lärt oss om nationalekonomi är felaktigt och vi måste omvärdera alla våra grundläggande antaganden. Närmare bestämt bör vi omformulera nationalekonomin i termer av informationsteori utvecklad av den amerikanske matematikern Claude Shannon (se t ex Shannon och Weaver 1963). Endast på detta sätt kan vi förstå den utveckling som ledde fram till den senaste finanskrisen och entreprenörens centrala roll i ekonomin. Detta är huvudtesen i den amerikanske tänkaren George Gilders nya bok  Knowledge and Power.


Ekonomisk Debatt, vol. 41, nr 7

Nya spelregler för den tredje uppgiften

Therese Nilsson

Under tidens gång har svenska lärosäten och forskare i varierande grad öppnat eller slutit sig mot sin omvärld. Kanske är Knut Wiksell den nationalekonom genom tiderna som har hörts allra mest i samhällsdebatten. Hans starka böjelse att upplysa och uppfostra folket fick honom att ta upp ett brett spektrum av såväl ekonomiska som sociala och politiska frågor.


Tidskriften Respons, nr 5, 2013

Bokanmälan: Kajsa Ekis Ekman: Skulden – Eurokrisen sedd från Aten

Andreas Bergh

Kajsa Ekis Ekman vill nyansera bilden av Grekland men förklarar inte hur landet hamnade i dagens situation. Hennes svart-vita världsbild hindrar henne från att gå på djupet med det fundamentala problem som boken ändå pekar på: Greklands svaga samhällsinstitutioner.


CAIRN Policy Brief #34, July 2013

Competitive Pressure and Technology Adoption: Evidence from a Policy Reform in Western Canada

Shon Ferguson and Rose Olfert

In 1995 the Canadian Government abolished an export subsidy on railway shipments of grain from the Canadian Prairies known as the Western Grain Transportation Act (WGTA). This decision marked the end of one of the longest-running agricultural subsidies in the world, first known as the Crow's Nest Pass Agreement of 1897 and commonly referred to as the “Crow Rate.” The removal of this transportation subsidy increased the cost of exporting grain from the prairie region of Canada by $17–$34/tonne, equivalent to 8%–17% of its value. These increased transportation costs translated into lower grain prices at the farm-gate.


Journal of Economic Geography, May 2013

Book Review: From Neighborhoods to Nations: The Economics of Social Interactions

Yves Zenou

Cities exist because proximity facilitates interactions between economic agents. There are few, if any, fundamental issues in urban economics that do not hinge in some way on reciprocal action or influence between or among workers and firms. Thus, the localization of industry arises from intra-industry knowledge spillovers in Marshall (1890), while the transmission of ideas arises through local inter-industry interaction that fosters innovation in Jacobs (1969). In fact, the faceto-face interactions that Jacobs emphasizes are believed to be so critical to cities that Gaspar and Glaeser (1997) (and others) have asked whether advances in communication and information technology might make cities obsolete.


Entwined Policy Brief #16, May 2013

How Does the Price of Electricity Affect Imports? A Study of Swedish Manufacturing Firms

Shon Ferguson and Mark Sanctuary

Electricity supply and consumption are currently undergoing fundamental shifts in many economies. More change will be necessary if ambitious policy objectives are to be realized. For example, the potential restrictions in electricity supply facing the German and Japanese economies as nuclear facilities are taken offline could impose profound changes to their energy systems.


Tidskriften Respons, nr 3, 2013

Bokanmälan: Anna Gavanas och Catharina Calleman (red.): Rena hem på smutsiga villkor? – Hushållstjänster, migration och globalisering

Henrik Jordahl

RUT-avdraget har omvandlat hemservicebranschen i grunden och det är dags att räkenskaperna upprättas. Men de uppfattningar som framförs i denna bok låter sig inte falsifieras och de som jobbar med hemservice i Sverige får inte själva komma till tals.


2013-06-04 National Review Online

Torching Utopia

Tino Sanandaji

"Multiculturalism goes wrong in Sweden" kommenterar National Review Online i samband med publiceringen av en artikel om upploppen i bland annat Husby. Det är IFN-forskarne Tino Sanandaji som menar att vare sig finansiella åtstramningar eller islam ligger bakom uppploppen.  Det handlar istället om "multikulturalism" förhindrar integration. "Swedes have developed a deep sense of collective guilt and consequently lack the cultural self-confidence to integrate immigrants."


Ekonomisk Debatt, vol. 41, nr 4

Lärdomar av en jubilar

Niclas Berggren och Therese Nilsson

I början av 1990-talet hade Sverige drabbats av en djup ekonomisk kris. Utöver omedelbara åtgärder tillsatte regeringen Bildt en kommission som fick till uppdrag att fundera på reformer för att förbättra den svenska ekonomins funktionssätt. I mars 1993 presenterade Ekonomikommissionen sitt betänkande Nya villkor för ekonomi och politik (SOU 1993:16) för finansminister Anne Wibble. Det mer populära namnet var Lindbeck-
kommissionen, då den leddes av Assar Lindbeck.


Ekonomisk Debatt, vol. 41, nr 1

Bokanmälan: Nassim Nicholas Taleb: Antifragile: Things That Gain from Disorder

Daniel Hedblom

I The Black Swan (Taleb 2007) drev Nassim Nicholas Taleb tesen att händelser som inträffar med mycket liten sannolikhet, s k svarta svanar, förklarar mycket av det vi observerar runt omkring oss i samhället. Det centrala problemet med svarta svanar är att det är omöjligt att på förhand beräkna sannolikheten för att de ska inträffa. Samtidigt framstår de i efterhand som relativt enkla att förutse.


Ekonomisk Debatt, vol. 41, nr 1

Den bortglömda generaliteten

Niclas Berggren

En viktig tanke bakom den våg av skattereformer som genomfördes i västvärlden i slutet av 1980- och början av 1990-talet var att skattesystemet skulle göras mer generellt. Bredare skattebaser, färre undantagsregler och mer proportionell beskattning var inslag i många av reformerna, så även i Sverige. Sedan dess har mycket hänt. Inte minst har undantagsreglerna, eller särbehandlingen av olika grupper, blivit fler.


2013-01-23 The American

Competing for Elites

Danjell Elgebrandt och Tino Sanandaji

The Swedish political Right has increasingly managed to recapture the support of a large segment of the chattering classes. There may be lessons for the United States.

Ekonomisk Debatt, vol. 41, nr 2

Vi behöver mer kunskap

Therese Nilsson

Bistånd har länge varit ett omdebatterat ämne och det finns en omfattande nationalekonomisk litteratur som behandlar frågan om biståndets resultat och effektivitet. Flera studier tyder på att det inte finns några robusta positiva ekonomiska effekter och att bistånd inte fungerar (Easterly m fl 2004; Rajan och Subramanian 2008), men det finns även en litteratur som visar att biståndet lyckas nå uppsatta mål under vissa villkor (Burnside och Dollar 2000; McGillivray 2003).

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se