Populärvetenskap och recensioner

Populärvetenskap och recensioner 2015

I denna serie samlas bokrecensioner och populärvetenskapliga artiklar som ofta är av debattkaraktär. Majoriteten av artiklarna finns tillgängliga för nerladdning.


Populärvetenskap och recensioner 2015 - referensformat


Asian Economic Papers

Comments on Victory in War and Defeat in Peace: Politics and Economics of Post-Conflict Sri Lanka

Fredrik Sjöholm

This is a well-written and interesting paper. It is highly informative and I would recommend it to anyone who wants to understand Sri Lanka's modern political and economic history. The paper gives a slightly sad aftertaste considering the many oppertunities that have been missed and a potential that was never fulfilled.


Asian Economic Papers

Comments on Economic Implications of Deeper South Asian–Southeast Asian Integration: A CGE Approach

Fredrik Sjöholm

South and Southeast Asia have experienced high economic growth and rapid development over the last couple of decades. This positive development has been accompanied and caused by various changes in economic policies, one being a change toward a more outward–looking development strategy.


Bidrag till Nationalencyklopedin

Trans-Pacific Partnership

Henrik Horn

Trans-Pacific Partnership, TPP, planerat handels- och investeringsavtal mellan länder i stillahavsregionen.


Bidrag till Nationalencyklopedin

Transatlantic Trade and Investment Partnership

Henrik Horn

TTIP, även T-TIP, planerat handels- och investeringsavtal mellan Europeiska unionen (EU) och USA.


Book review: Production Planning & Control: The Management of Operations, Vol. 26, No. 13

Strategic Management of Global Manufacturing

Jannis Angelis

Unlike many other books on manufacturing or supply chain strategy, the authors’ aim is to explore strategic management challenges around global manufacturing networks. Based on the theoretical underpinnings and selection of concepts, however, the book can be described as covering production strategy development and design set in networks. It does not really explore the implementation or management of such production networks. This is not necessarily a bad thing, since the latter would require inclusion of a whole range of different theories and possibly unnecessarily complicate things, but it does reduce the management element.


Ekonomisk Debatt, årg. 43, nr 8

Den nyttiga individualismen

Niclas Berggren

Nationalekonomer har på senare år (återigen) börjat förstå att ekonomiskt beslutsfattande inte äger rum i ett institutionellt och kulturellt vakuum. Tvärtom påverkar såväl formella regler som människors synsätt på och attityder till andra hur en ekonomi fungerar.

Jag vill här slå ett slag för en kulturellt grundad attityd – individualism – som i ökad grad har kommit att studeras av ekonomer. Individualism kan betyda många saker och väcker många känslor.


Ekonomisk Debatt, årg. 43, nr 8

Recension: Sveriges skatter 1945 till 2015 – jubileumsskrift till Skatterättsliga klubben 70 år

Mikael Stenkula

Inom nationalekonomin utgör skatternas utformning och konsekvenser en källa för ständig analys, diskussion och utvärdering. Ekonomisk Debatt har också under årens lopp berikats med ett antal inlägg och debatter som behandlat skatter ur olika ekonomiska synvinklar. Inläggen har ofta varit engagerande och intressegivande, och texterna har ibland kryddats med underhållande paralleller till områden inom såväl ornitologins som arkeologins värld.


2015-11-05 Dagens Samhälle

Medelsvenssons köpkraft står stilla sedan Göran Perssons tid

Henrik Jordahl

"Vår offentliga sjukvård och omsorg om barn och gamla blir svårare att finansiera om medborgarnas beskattningsbara inkomster står stilla" skriver Henrik Jordahl under vinjetten Perspektiv i Dagens Samhälle. Han tar avstamp i boken Tillväxt (Studentlitteratur), författad av Klas Eklund. Jordahl förklarar att sedan 2007 har Sverige inte haft någon tillväxt i real BNP per capita, även den tekniska utvecklingen har stått stilla.


Ekonomisk Debatt, årg. 43, nr 7

Skatt är politik och ekonomi

Åsa Hansson och Agneta Kruse

Anne-Marie Pålssons diskussion om den svenska konstitutionen är välkommen (Pålsson 2015). Det är värdefullt med en analys av konstitutionens betydelse för den politik som faktiskt förs. Alldeles för sällan diskuterar vi dess betydelse för demokratins funktionssätt och i vad mån olika utformningar ger olika resultat. Pålsson ger ett bidrag till en sådan analys. Pålssons artikel innehåller emellertid ett antal påståenden och slutsatser som vi finner förvånande och tvivelaktiga.

Läs Anne-Marie Pålssons artikel här.


Ekonomisk Debatt, årg. 43, nr 7

Bokanmälan: Irene Wennemo: Det gemensamma – om den svenska välfärdsmodellen

Andreas Bergh

Irene Wennemos bok Det gemensamma – om den svenska välfärdsmodellen har potential att överraska på flera sätt. Till att börja med är den väldigt detaljerad. Vidare är den resonerande, nyanserad och saklig på ett sätt som de flesta nog inte väntar sig från en skribent som nyligen arbetade på Aftonbladets ledarsida, som har tillbringat elva år på LO och som nu är statssekreterare hos Ylva Johansson på Arbetsmarknadsdepartementet. Framför allt innehåller boken flera viktiga, och för många sannolikt förvånande, insikter om den svenska välfärdsstatens tillkomst och utveckling.


2015-11 Axess Magasin

För skolan i tiden

Gabriel Heller Sahlgren

Om den svenska skolans fall ochh möjligheter att åter bli en  kunskapsskolan skriver Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN. Han skriver "de arbetsmetoder som progressivismen betonar, och som spreds som en löpeld i svenska skolor framförallt från och med mitten på 1990-talet, kan vara kraftigt negativa för resultaten i kunskapsbaserade prov. Dessa metodförändringar framstår som den enda utbildningspolitiska förklaringen till kunskapsförfallet som både finner stöd i forskningen och är plausibel givet tidslinjen för raset."


2015-10 Axess Magasin

Så illa är det inte

Magnus Henrekson

Föråldrade metoder gör att vi underskattar innovationsförmågan och inkomstökningarna i ekonomin. Förutsättningarna för ett gott liv är bättre än någonsin. Men det ökade genomslaget för postmodern ideologi föder cynism och en känsla av meningslöshet.


Ekonomisk Debatt årg. 43, nr 6

Till försvar för New Public Management

Fredrik Andersson

New Public Management (NPM) är ett tämligen luddigt begrepp kring organisation och styrning av offentliga organisationer och offentligfinansierade verksamheter. Begreppet är på det hela taget mer populärt i företagsekonomisk och statsvetenskaplig diskussion och har uppenbart ett signalvärde gentemot ekonomism och ekonomer, vars hegemoni anses manifesterad genom utbredningen av NPM.


Ekonomisk Debatt, årg. 43, nr 5

Bokanmälan: Per Molander: Ojämlikhetens anatomi

Johanna Möllerström

Hur inkomster och förmögenheter skapas och hur deras fördelning mellan samhällets invånare ser ut och bestäms har altid intresserat ekonomer, såväl akademiskt som populärvetenskapligt. Sedan Thomas Pikettys kontroversiella bok Capital in the Twenty-First Century publicerades (Piketty 2014; boken publicerades först på franska 2013 och en svensk utgåva förväntas under 2015) har dock diskussionerna intensifierats.

På så sätt kunde knappast Per Molanders essä Ojämlikhetens anatomi ha publicerats mer lägligt: Nu blir den ytterligare ett inlägg i den dagsaktuella debatten om ekonomisk jämlikhet och ojämlikhet.


2015-06 Proceedings from the Conference Strategic Priorities in the Economic Development of Russia and the European Countries: Prospects for Integration

Policies Promoting Innovation, Entrepreneurship and Firm Growth in Knowledge-Intensive Industries

Magnus Henrekson

Countries do not become rich through innovation; you don’t even become rich by having the best researchers. You become a wealthy country by applying your research in highly efficient companies, companies that produce goods and services that have high value for consumers and other companies as intermediate products.


2015-06 Proceedings from the Conference Strategic Priorities in the Economic Development of Russia and the European Countries: Prospects for Integration

The Impact of the Taxation System on the Growth of Entrepreneurial Companies and the National Economy in General

Tino Sanandaji

Entrepreneurship is considered of course to be important. And there’s a common perception that countries that are not good at entrepreneurship have low growth.


2015-06-11, Dagens Samhälle

Stora förändringar har inte rubbat tilliten

Andreas Bergh

Människors tillit till medmänniskor och till samhällsinstitutioner är avgörande för hur väl ett samhälle fungerar. I grunden är detta en tidlös sanning, men för ungefär 20 år sedan tog den empiriska forskningen om tillitens konsekvenser fart rejält. Tillit har kopplats till demokratisk stabilitet, till politiskt deltagande och till lägre brottslighet. Tillit gör det också lättare för länder att bygga upp gemensamma politiska lösningar såsom socialförsäkringar, och kombinationen av tillit och pålitlighet gör att dessa länder lättare kan förhindra att dessa system råkar ut för fusk och missbruk.


Ekonomisk Debatt, årg. 43, nr 4

Invandringens utmaningar och möjligheter

Niklas Bengtsson och Niclas Berggren

Årets temanummer av Ekonomisk Debatt innehåller sex artiklar med samhällsvetenskapliga perspektiv på invandring. För att bredda perspektivet bortom det som traditionellt har stått i fokus inom ekonomiämnet har vi inte bara bjudit in nationalekonomer utan även en ekonomihistoriker och två statsvetare. Skribenterna är Ali Ahmed, Rita Bredefeldt, Jan Ekberg, Andrej Kokkonen, Martin Ljunge, Johan Wennström och Özge Öner.

I numrets lead article skildrar ekonomihistorikern Rita Bredefeldt den svenska judiska historien från 1600-talet och framåt, med ett särskilt fokus på gruppens ekonomiska integration. Bredefeldt lyfter fram samspelet mellan den svenska judiska identiteten och de lagrum som reglerat gruppens rättigheter.


2015-05-21 Dagens Samhälle

Bättre vård är inte en valfrihetsfråga

Anna Häger Glenngård

Anna Häger Glenngård, Lunds universitet och affilierad till IFN, skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle: "Om vi vill säkra en jämlik vård och förbättra för grupper med stora vårdbehov kan vi inte stirra oss blinda på det fria vårdvalets vara eller icke vara." Hon förklarar med utgångspunkt i en ny SNS-rapport att landstingen och regionerna måste bli bättre på att möta varje enskild patient och styra, följa upp och utvärdera vården.


Ekonomisk Debatt, årg 43, nr 4

Bokanmälan: Mats Alvesson: The Triumph of Emptiness: Consumption, Higher Education and Work Organization

Henrik Jordahl

Jag behöver inte tillbringa många minuter på Facebook eller LinkedIn för att inse att Mats Alvesson har något viktig att säga om vår tid. Vännernas noga utvalda konsumtionsfoton och CSR-proffsens förutsägbara hejaklackar får en smått olustig känsla av tomhet att smyga sig på. Vi lever i en ytlig tid där konsumtionens, utbildningens och arbetslivets fasader ständigt putsas för att överglänsa – eller åtminstone inte skymmas av – vad andra visar upp.


2015-04-30 Dagens Samhälle

Sänkt skattetryck förklarar Sveriges positiva utveckling

Andreas Bergh och Magnus Henrekson

I en essä under vinjetten Perspektiv förklarar Andreas Bergh och Magnus Henrekson, IFN, att "analysen av Sveriges framgångsfaktorer leder osökt in på Sveriges framtida utveckling. Här finns en rad orosmoln att beakta. Den del av tjänstesektorn som måste utföras på plats och där marginalerna är mindre hämmas mer av höga skatter och höga arbetskraftskostnader. Dessa problem syns tydligt i den svenska arbetslöshetens struktur, med betydande sysselsättningsproblem för ungdomar, utlandsfödda och personer med smärre hälsoproblem eller arbetsskador."

Författarna avslutar med en kommentar om Decemberöverenskommelsen: "Flera av de reformer som bidragit till att främja Sveriges ekonomiska utveckling – såsom skattereformen, pensionsreformen och budgetlagen – tillkom efter grundligt utredande och mödosamma förhandlingar över blockgränsen. Nuvarande riksdagsöverenskommelse innebär i kontrast till detta att det ena blocket låter det andra hållas. Det bådar inte gott för framtiden."


Ekonomisk Debatt, årg. 43, nr 3

Bokanmälan: Jan Owen Jansson: The Economics of Services: Microfoundations, Development and Policy

Henrik Jordahl

Den nationalekonomiska litteraturen om tjänster är relativt blygsam till sin omfattning. Jan Owen Janssons The Economics of Services, som nu finns i en andra reviderad upplaga, är därför ett välkommet tillskott. Anslaget är brett och anspråksfullt. Ett återkommande tema är det gap mellan efterfrågan och utbud av skattefinansierade tjänster som har uppstått trots att allt fler människor arbetar i tjänsteyrken.


Ekonomisk Debatt, årg. 43, nr 3

Decemberöverenskommelsens blinda fläck

Niclas Berggren

Jag kom att tänka på James Buchanan (1986 års mottagare av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) när den s k decemberöverenskommelsen ingicks. Det kan tyckas märkligt. Vad har en amerikansk nationalekonom att säga om svensk inrikespolitik?


Ekonomisk Debatt, årg. 43, nr 2

Bokanmälan: Jenny Rosander Ney och Johanna Ögren: Mamma, pappa, pengar - en ekonomihandbok för föräldrar

Mikael Elinder

Jag har länge letat efter en bra bok om privatekonomi. Enligt min mening ska en bra bok i privatekonomi uppfylla åtminstone tre kriterier. För det första ska den ge vägledning i viktiga ekonomiska beslut. Det får alltså inte bara handla om att man kan byta elavtal, köpa storpack eller tjäna pengar på börsen. Frågor som pension, boende, arbetslöshet och försäkringar måste beröras.


2015-03 Axess magasin

Ge professorn makten åter

Anders Björnsson, Patrik Engellau och Magnus Henrekson

Den akademiska professionen råder inte längre över sitt yrke. Lärarnas och forskarnas allt mer kringskurna frihet har reducerat deras auktoritet.


2015-02-19 Dagens Samhälle

Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna

Johan Wennström och Gabriel Heller Sahlgren

Under vinjetten Perspektiv skriver Gabriel Heller Sahlgren och Johan Wennström, IFN, om kunskapsinlärning. De menar att undervisning med fokus på eget arbete inte ligger i linje med hur skolbarn utvecklas. De delar av hjärnan som styr moral, kontroll och planering är inte utvecklade förrän i ungdomsåren. Barn är inte mogna att ta stort eget ansvar för sitt arbete. De behöver lära sig studieteknik av vuxna.


March, CESifo Forum, Vol. 16, No. 1

Piketty’s r-g Model: Wealth Inequality and Tax Policy

Clemens Fuest, Andreas Peichl och Daniel Waldenström

The so-called 𝑟−𝑔 model of Piketty (2014), which relates the difference between the rate of return on capital, 𝑟, and the rate of income growth, 𝑔 to the level of economic inequality has received enormous attention in both academic and popular circles. In its simplest characteriza-tion, it says that when existing ("old") capital grows faster than new capital is created out of accumulated incomes, then already relatively rich capital owners will become even richer relative to the others not holding capital, and thus inequality will increase.


DSM, Debatt Sanningssökande Mediakritik, årg. 69, nr 1

Innovation och entreprenörskap för ökat välstånd – Hur ska det åstadkommas?

Magnus Henrekson

Drömmen om en "ljusnande framtid" är inte bara något som hyllas i Studentsången. Den verkar fylla ett djupt mänskligt behov. En väsentlig del av denna dröm handlar om en önskan om bättre materiella villkor; att få råd till fler och bättre varor och tjänster än föräldragenerationen har. Med all respekt för de stora svårigheterna med att mäta materiell standard så förutsätter detta ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur förutsätter att näringslivet får blomstra.


2015-01-12 National Review Online

Europe’s Intensifying Immigration Debate. Elites and Non-Elites Are in Strong Disagreement on the Issue

Tino Sanandaji

In 2006, Fredrik Reinfeldt led the Swedish Right to power after more than a decade in the wilderness. His star reached its peak as fiscally prudent Sweden weathered the euro-zone crisis well. In the United States, Reinfeldt’s success was closely monitored by Henry Olsen at National Review Online and by Republican political strategists. The Economist predicted that “by 2014 Mr. Reinfeldt will have been in power for eight years. Given the economy’s strength, few would bet against his winning again.”


2015-01-22 Lund Business Review

Är TTIP-avtalet dåligt för EU?

Maria Persson

En av de största frågorna inom internationell handel är för tillfället det frihandels- och investeringsavtal som förhandlas mellan den Europeiska Unionen (EU) och USA. Förhandlingarna om avtalet, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), är mycket ambitiösa och går långt bortom traditionella frihandelsavtal som huvudsakligen fokuserade på att ta bort tullar.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se